Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1990. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Lendava, stran 3106.

Na podlagi 6. in 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97), je Občinski svet občine Lendava na seji dne 22. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj in nagrad Občine Lendava in določa pogoje ter postopek za podelitev teh priznanj in nagrad.
2. člen
Priznanja in nagrade Občine Lendava so:
– naziv častnega občana Občine Lendava,
– nagrada Občine Lendava,
– plaketa Občine Lendava,
– priznanje Občine Lendava,
– priznanje župana Občine Lendava.
Priznanja in nagrade so enkratne.
3. člen
Sredstva za priznanja in nagrade Občine Lendava se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad opravlja občinska uprava.
5. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta in politične stranke.
6. člen
Priznanja in nagrade Občine Lendava vročata župan občine in predsednik občinskega sveta.
II. KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA
7. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Lendava obravnava komisija, ki jo imenuje občinski svet. Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade, razen za priznanje župana Občine Lendava.
Komisija posreduje končni predlog v odločanje občinskemu svetu.
8. člen
Komisija za priznanja in nagrade:
– podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad iz 2. člena tega odloka,
– objavlja razpise za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj v sredstvih javnega obveščanja, pred vsakoletnim praznovanjem občinskega praznika,
– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.
9. člen
Glede sestave in delovanje komisije veljajo določila statuta in poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa občinskega sveta.
III. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH
Naziv častnega občana Občine Lendava
10. člen
Naziv častnega občana Občine Lendava pridobi kdor doseže pomembne trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Naziv častnega občana lahko dobi tudi tuji državljan. Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina na slavnostni seji občinskega sveta.
Nagrada Občine Lendava
11. člen
Nagrada Občine Lendava se podeljuje občanom Občine Lendava, za življenjsko delo na vseh področjih delovanja.
Nagrada Občine Lendava obsega diplomo in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
Nagrada se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.
Plaketa Občine Lendava
12. člen
Plaketa Občine Lendava se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu in razvoju občine. Plaketa se lahko dodeli tudi tujim državljanom.
Plaketa Občine Lendava je patinirani kovinski odlitek grba Občine Lendava.
Plaketa se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.
Priznanje Občine Lendava
13. člen
Priznanje Občine Lendava se podeli posameznikom, KS, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljne strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih dela.
Priznanje občine je listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja. Priznanje se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.
Priznanje župana
14. člen
Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, KS in društev podeli pisno priznanje.
Priznanje podeljuje župan na slavnostni seji občinskega sveta ali ob posebnih slavnostih, svečanem sprejemu in ob dogodkih pomembnih za prejemnika priznanj.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Mandat komisije za priznanja in nagrade se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o priznanjih Občine Lendava (Uradne objave, št. 16/78, 4/86).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0002/97
Lendava, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost