Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1996. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto, stran 3113.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in 68/96), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto
1. člen
Naziv odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) se spremeni, tako da se glasi: odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Mestne občine Novo mesto.
2. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) – v nadaljevanju: odlok, nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1996 (Uradni list RS, št. 21/97).
Skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 21/97) so v tekstualnem delu spremenjeni opisi nekaterih morfoloških enot. V kartografskem delu so na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:2880, 1:1000 in PKN 1:5000, ki je sestavni del tega odloka, prikazane ustrezne spremembe obsega in oblike morfoloških enot.
3. člen
Zaradi spremembe občinske meje Mestne občine Novo mesto se korigira 2. člen odloka in sicer črta se naselje Šentjernej s šifro 284. Prav tako se iz odloka črtajo členi od 94. člena do vključno 104. člena. V 105. členu odloka se v zadnji alinei črta Krajevna skupnost Šentjernej.
4. člen
(1) V 12. členu odloka se prvi odstavek dopolni z besedilom, ki se glasi:
Funkcionalno zemljišče, je stavbno zemljišče, ki je potrebno za redno rabo objekta.
Drugi odstavek 12. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
Za stanovanjske objekte se funkcionalno zemljišče določi tako, da se upošteva najmanj 2,5 m zemljišča okrog objekta s širino dovozne poti minimalno 3 m. Največja dovoljena velikost funkcionalnega zemljišča je 700 m2, razen v primeru, ko je smiselno zaključiti parcelo.
Za zadnjim odstavkom 12. člena odloka se doda naslednje besedilo:
Za poslovne in poslovno-stanovanjske objekte se funkcionalno zemljišče določi tako, da se upošteva ob tlorisu objekta najmanj 2,5 m zemljišča s širino dovozne poti 4 m, potrebna parkirišča ter ostale skladiščne in manipulativne površine.
V 38. členu odloka se za zadnjo alineo doda nova alinea z naslednjim besedilom:
– gradnja objektov in naprav za potrebe vodooskrbe.
(3) V 62. členu Morfološka enota 302 II/E kompleks Gorjancev se za zadnjim odstavkom doda besedilo:
Morfološka enota ME 302 II/E1
Dovoljena je predelovalna obrtna proizvodnja (lesna proizvodnja, ključavničarstvo ipd.). Meja GE se oblikuje z ozelenitvijo, z gručami ali rastrom avtohtonega listnatega drevja.
(4) V 74. členu odloka Morfološka enota 197 II/C individualna stanovanjska gradnja se za Morfološko enoto ME 197II/C2 Vihre doda besedilo:
Morfološka enota ME 197 II/C21 Vihre
Predpisani tip GE: Trška GE s poslovno ali poslovno-stanovanjsko trško stavbo, visoko največ P+1. Na stavbah z jugozahodno, južno in jugovzhodno orientacijo ni dovoljena izvedba strešnih oken, frčad oziroma montaža vseh vrst svetlobno refleksnih elementov, vključno s sončnimi kolektorji in drugimi steklenimi površinami, večjih od 1,4 m2 bruto površin. Strehe vseh objektov v navedenih smereh imajo lahko le enovite strešne površine. Prepovedani so vsi drugi posegi, ki bi v vedutah z jugozahoda, juga in jugovzhoda dajali prostorske poudarke morfološki enoti ali posameznim stavbam.
5. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:
(1) poveča obseg morfoloških enot:
– ME 197 II/A4, ME 197 II/A6, ME 197 II/C2, ME 197 II/C21, ME 197 II/C11a, ME 197 II/C31,
– ME 352 II/A1, ME 352 II/A21, ME 352 II/C12,
– ME 210 I/A12,
– ME 060 II/B2, ME 060 II/B3, ME 060 II/C1, ME 255 II/B4,
– ME 250 II/F, ME 302 I/E, ME 356 III/A24,
– ME 291 I/A4, ME 291 II/A, ME 291 II/B, ME 292 I/D12, UE 011 I/A.
(2) zmanjša obseg morfoloških enot:
– ME 197 II/C2,
– ME 060 II/D3.
(3) uvedejo nove morfološke enote:
– ME 197 II/C21,
– ME 302 II/E1.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-20/96-12
Novo mesto, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost