Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1988. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen, stran 3105.

Na podlagi 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91) in 16. ter 93. člena statuta Občine Komen (Uradne objave Primorskih novic št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96) je Občinski svet občine Komen na seji dne 29. maja 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen
1. člen
S tem odlokom se v Občini Komen ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet), kot posvetovalno telo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.
2. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi:
– za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti,
– za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela,
– za humanizacijo odnosov v cestnem prometu,
– za vzpostavljanje tesnih stikov s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi fizičnimi in pravnimi subjekti, ki imajo podobne interese.
3. člen
Pristojnosti in naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so:
– obravnava in proučuje prometno varnostno problematiko na področju cestnega prometa v povezavi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– pospešuje in spodbuja prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– predlaga pristojnim organom in organizacijam, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu,
– organizira razne vzgojne in preventivne akcije v sodelovanju z državnimi organi, šolami in društvi,
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in ostalih prometnih površinah,
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– obravnava in opravlja druge naloge v skladu s potrebami preventive in vzgoje v cestnem prometu.
4. člen
Svet sestavljajo predstavniki zainteresiranih organov, organizacij, društev in strokovnjakov s področja prometa.
Pri sestavi se upošteva, da so v njem zastopani zlasti:
– predstavniki lokalne samouprave (predsednik oziroma člani občinskega odbora za prostorsko načrtovanje, komunalo in infrastrukturo),
– predstavniki policije,
– predstavniki podjetij s področja vzdrževanja lokalnih cest,
– predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
5. člen
V okviru sveta se za izvajanje nalog na posameznih področjih imenuje komisija za tehnično urejanje prometa in komisija za prometno vzgojo.
Komisiji štejeta po tri člane, po potrebi se lahko razširita še za dva člana.
Mandat članov sveta traja štiri leta, po preteku mandata so vsi lahko ponovno imenovani.
6. člen
Delovanje sveta je javno in se po potrebi ureja s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
7. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se zagotovijo v vsakoletnem občinskem proračunu na podlagi progama dela in poročila o opravljenem delu.
Del sredstev za dejavnost sveta se lahko zagotovi tudi iz drugih virov.
8. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet opravlja pristojna služba občinske uprave.
9. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep občinskega sveta o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen, št. 264-17/96 z dne 28. oktobra 1996.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 24-02-085/08
Komen, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost