Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

2005. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območja vaških skupnosti: Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica in Vezovje v KS Slivnica pri Celju, stran 3121.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Slivnica pri Celju ter izidom referenduma z dne 11. in 25. maja 1997 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območja vaških skupnosti: Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica in Vezovje v KS Slivnica pri Celju
1. člen
Za območja vaških skupnosti v KS Slivnica pri Celju se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 11. in 25. maja 1997 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
1. izgradnja vodovodnega omrežja v celotni KS;
2. modernizacija vaških cest po petletnem programu VS,
3. ureditev naselij v VS.
Program uporabe sredstev po objektih in času je bil usklajen na zborih krajanov za območja vaških skupnosti in je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani VS, s stalnim prebivališčem v KS Slivnica pri Celju, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v VS KS Slivnica pri Celju,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
Tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vikendov ter drugih gradbenih objektov (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov), vinogradov, sadovnjakov in gozdov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Občine Šentjur.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002.
6. člen
Zbrana sredstva krajevnega samoprispevka so strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu: KS Slivnica pri Celju številka ŽR 50700-842-120-82063 krajevni samoprispevek KS Slivnica pri Celju.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Slivnica pri Celju. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka svet KS najmanj enkrat letno poroča na zborih krajanov VS.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Šentjur.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno KS dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov, sadovnjakov in gozdov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Slivnica pri Celju pošlje dvakrat letno, in sicer prvi obrok do 30. junija in drugi obrok do 31. decembra tekočega leta po položnicah, ki jim jih dostavi KS.
8. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje – izpostava Šentjur.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slivnica pri Celju, dne 26. maja 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Slivnica pri Celju
Zoran Leskovšek l. r.

AAA Zlata odličnost