Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1995. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, stran 3111.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95 in 41/95), nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1996 (Uradni list RS, št. 21/97).
Kartografski del k odloku predstavlja čistoris vseh sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, ki so navedene v prvem odstavku tega člena.
Skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 21/97) so v tekstualnem delu spremenjeni opisi nekaterih morfoloških enot. V kartografskem delu so na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka, prikazane ustrezne spremembe obsega in oblike morfoloških enot.
2. člen
(1) V točki 5.10 Splošna merila in pogoji se za 36. členom doda nov 36.a člen z naslednjo vsebino:
Funkcionalno zemljišče je stavbno zemljišče, ki je potrebno za redno rabo objekta in se določi glede na velikost objekta, naravne danosti in smiselno zaključevanje parcelacije ob upoštevanju bodočega razvoja sosednjih objektov.
Za stanovanjske objekte se funkcionalno zemljišče določi tako, da se upošteva najmanj 2,5 m zemljišča okrog objekta s širino dovozne poti minimalno 3 m. Največja dovoljena velikost funkcionalnega zemljišča je 700 m2, razen v primeru, ko je smiselno zaključiti parcelo.
Za poslovne in poslovno-stanovanjske objekte se funkcionalno zemljišče določi tako, da se upošteva ob tlorisu objekta najmanj 2,5 m zemljišča s širino dovozne poti 4 m, potrebna parkirišča ter ostale skladiščne in manipulativne površine.
Za kmetije se velikost funkcionalnega zemljišča določi glede na velikost gospodarskih objektov, velikosti kmetijske proizvodnje ter njihove možnosti širjenja, velikost manipulativnega prostora in prostora za shranjevanje kmetijske mehanizacije. Širina funkcionalnega zemljišča je okrog gospodarskih objektov 5 m, velikost manipulativnega prostora mehanizacije najmanj v radiju 15 m, širina dovoza najmanj 3 m.
(2) V 43. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij za ureditveno območje II/J5-Ul. Majde Šilc/Ragovska ulica spremenijo pogoji in se glasijo:
J51 – Ragovska ulica (zelene površine in parkirišča ob blokih)
Omejitev posegov: Dovoljena sprememba namembnosti zemljišča v javne prometne površine, ostale spremembe namembnosti niso dovoljene razen minimalne širine trgovine za lastne potrebe.
V US J52 do sprejetja URN niso dovoljene gradnje in spremembe namembnosti.
(3) V 44. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
III/A4 – Težka voda – Kandija
1. Namen UO: terciarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: mestna GE.
3. Predpisan tip glavne stavbe: poslovno-stanovanjska mestna stavba II ali poslovna mestna stavba II, visoka največ P+1.
4. Pomožnih stavb ni dovoljeno graditi.
III/B4 – Cesarjeva ulica
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE II.
3. Predpisan tip glavne stavbe: poslovno stanovanjska mestna stavba I z višinskim gabaritom P.
4. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
III/B5 – Cesarjeva ulica (kotlovnica)
1. Namen UO: terciarne dejavnosti.
2. Predpisan tip GE: gospodarska GE.
3. Predpisan tip glavne stavbe: gospodarska stavba visoka največ P+1.
III/B5 – Cesarjeva ulica (parkirišča)
Dodatna omejitev: dovoljena sprememba namembnosti zemljišča v javne prometne površine (cesta, parkirišča), ostale spremembe namembnosti niso dovoljene.
III/C1 – Drska
1. Namen UO: bivanje, terciarne dejavnosti združljive z bivalnim okoljem.
2. Predpisan tip GE: GE ISH z možnostjo rasti.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične
in spremene posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenega območja III/H3 – Drska v 2. alinei tako, da se glase:
2. Predpisan tip GE: GE ISH z možnostjo rasti.
(4) V 45. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
IV/B7 – Sveti Rok
1. Namen UO: terciarne dejavnosti.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE I.
3. Predpisan tip glavne stavbe: mestna stavba I, visoka največ P+1.
4. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
IV/C8 – Romsko naselje – Šmihel
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.
3. Predpisan tip glavne stavbe: stanovanjska stavba, visoka največ P+1.
4. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
IV/H8 – Regrča vas
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: GE ISH – osnovni tip.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
IV/I5 – Sveti Rok
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.
(5) V 46. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
V/C9 – Ljubljanska cesta
1. Namen UO: terciarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE II.
3. Predpisan tip glavne stavbe: mestna stavba I, visoka največ P+2.
4. Pomožne stavbe ni dovoljeno graditi.
V/C10-Bršljin
1. Namen UO: terciarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: mestna GE.
3. Predpisan tip glavne stavbe: poslovno stanovanjska mestna stavba II ali poslovna mestna stavba II, visoka največ P+1.
4. Pomožne stavbe ni dovoljeno graditi.
5. Omejitve: upoštevati možnost izgradnje izvennivojskega križanja železniške proge NM-Ljubljana z Bršljinsko cesto.
V/H9 – Bršljin/Cegelnica
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: GE ISH z možnostjo rasti.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
V/H10 – V. Bučna vas
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: GE ISH – osnovni tip.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
(6) V 48. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
VII/C4 – Seidlova cesta
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE II.
3. Predpisan tip glavne stavbe: stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.
4. Pomožne stavbe ni dovoljeno graditi.
VII/I6 – Graben
1. Namen UO: bivanje, kmetijska proizvodnja.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.
(7) V 49. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
VIII/B4 – Ljubljanska cesta
1. Namen UO: terciarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE I.
3. Omejitev posegov: pri vseh posegih je potrebno upoštevati rekonstrukcijo Ljubljanske ceste in uvoz v GE iz sekundarne ceste.
(8) V 50. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij doda novo ureditveno območje s pogoji:
“IX/C12” – Dobrava
1. Namen UO: terciarne in kvartarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE II
in spremene posebna merila in pogoje za urejanje ureditvenega območja IX/I14 – V. Bučna vas, tako da se glasijo:
1. Namen UO: terciarne in sekundarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.
(9) V 51. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
X/G1 – Cikava
1. Namen UO: terciarne in sekundarne dejavnosti.
2. Predpisan tip GE: industrijska GE.
X/I12 – Smolenja vas
1. Namen UO: sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju.
2. Predpisan tip GE: gospodarska GE.
3. Pomožne stavbe ni dovoljeno graditi.
(10) V 52. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova ureditvena območja s pogoji:
XI/G1 – Čistilna naprava Prečna
1. Namen UO: industrija prečiščevalnih sistemov.
2. Predpisan tip GE: industrijska GE.
XI/G2 – Čistilna naprava Češča vas
1. Namen UO: industrija prečiščevalnih sistemov.
2. Predpisan tip GE: industrijska GE.
XI/I9 – Kuzarjev kal
1. Namen UO: bivanje, kmečki turizem.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.
XI/M1 – Kuzarjev kal
1. Namen UO: gostinska, turistična ponudba in kvartarne dejavnosti.
2. Načela oblikovanja: GE javne zgradbe v naravnem prostoru, maksimalni gabarit P+1, homogena stavbna masa.
XI/M2 – Češča vas
1. Namen UO: terciarna in kmetijska dejavnost za turizem in rekreacijo.
3. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:
(1) poveča obseg ureditvenih območij:
– II/B3, II/B5, II/H3, II/H8, II/H9,
– III/C4, III/C5, III/H3, III/H5, III/I3, III/J2
– IV/A2, “IV/C2”, “IV/C7”, IV/E2, IV/H4, IV/H5, IV/H6, IV/H7, “IV/I1”,
– V/C1, V/C2, “V/C8”, “V/F1”, “V/F3”, “V/F7”,“V/F8”, V/H8, “V/L4”,
– VI/A1, VI/B3, VI/C2, “VI/C4”, VI/C7, VI/H4, VI/I1,
– VIII/H1,
– “IX/C1”, IX/C2, “IX/C3”, “IX/C8”, IX/C11, “IX/H2”, “IX/H3”, “IX/I7”, “IX/I8”, IX/I16, IX/I18,
– “X/C2”, X/H1, X/H4, X/H5, X/H7, “X/I1”,
– XI/I1, “XI/I5”.
(2) zmanjša obseg ureditvenih območij:
– “II/P2”, II/P4, “II/R1”, II/S1, II/S3,
– “III/N4”, “III/N5”, “III/O3”, “III/O4”, “III/O5”, III/S1, “III/S2”, “III/R1”, “III/Z1”,
– IV/D4, “IV/I5”, IV/N2, IV/O7, IV/O8, “IV/P1”, “IV/P3”, “IV/P5”, IV/R1, IV/S1, “IV/S2”, IV/S3, IV/S4,
– “V/F2”, “V/N17”, “V/O6”, “V/O10”, “V/O13”, “V/N13”, “V/P1”, V/S2, “V/Z1”,
– “VI/N1”, “VI/N2”, “VI/N3”, “VI/N4”, “VI/R1”, “VI/R2”, “VI/S1”,
– “VII/N2”, VII/S1,
– “VIII/1”, “VIII/O3”,
– “IX/I7”, IX/N3, “IX/O4”, “IX/P1”, “IX/P2”, “IX/P3”, IX/S1, IX/S3, “IX/Z1”,
– “X/I11”, “X/O2”, X/S1, X/Z1,
– “XI/O1”, “XI/S12”, XI/Z2.
(3) uvedejo nova ureditvena območja:
– II/J51,
– III/A4, III/B4, III/B5, III/C1,
– IV/B7, IV/C8, IV/H8, IV/I5,
– V/C9, V/C10, V/H9, V/H10,
– VII/C4, VII/I6,
– VIII/B4,
– IX/C12,
– X/G1, X/I12,
– XI/G1, XI/G2, XI/I9, XI/M1, XI/M2.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-10/96-12
Novo mesto, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost