Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1998. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 1997, stran 3115.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS ter Uradni list RS, št. 26/97) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na 25. redni seji dne 2. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Osilnica za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna.
2. člen
S proračunom so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, za izvajanje nalog na področju gospodarske infrastrukture in za druge razvojne naloge ter sredstva rezerv.
Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotovljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog. Višina sredstev za zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena ob sprejemu državnega proračuna.
3. člen
Proračun ima splošni in posebni del.
Splošni del proračuna obsega skupen znesek predvidenih prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov ter račun financiranja. Posebni del proračuna obsega podrobni pregled odhodkov po natančnejših namenih.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova finančne izravnave in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem ter načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
4. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 166,918.610 SIT in so razporejeni za:
– tekoče odhodke                67,017.273 SIT,
– investicijske odhodke             93,667.500 SIT,
– sredstva rezerve občine            2,840.000 SIT,
– presežek                    3,393.837 SIT.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan. O odločitvi obvesti občinski svet.
6. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Občine Osilnica (stalno proračunsko rezervo).
Rezerve po prejšnjem odstavku se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin in 93. člena statuta Občine Osilnica.
O uporabi rezerve odloča župan. O odločitvi obvesti občinski svet.
7. člen
Uporaba rezerv se izkazuje v zaključnem računu proračuna občine.
8. člen
Vsi prihodki, ki jih občinski urad doseže s svojo dejavnostjo, in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek proračuna.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Osilnica.
Župan je pooblaščen da:
– v primeru, če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in sicer pri plasmajih v poslovne banke brez omejitve,
– med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
O ukrepu iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena mora župan poročati občinskemu svetu na prvi naslednji seji, ki sledi odločitvam in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Finančna služba občine:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– obvešča župana o začasnih tekočih likvidnostnih proračunskih sredstvih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah,
– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in nakupa opreme,
– o finančnih zadevah obvešča nadzorni odbor.
11. člen
Finančno-računovodsko poslovanje za občinski proračun v letu 1997 začne opravljati finančno-računovodska služba v okviru občinskega urada.
Finančno-računovodska služba lahko nudi strokovno pomoč za potrebe drugih uporabnikov in samostojnih podjetnikov.
12. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.
13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
14. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
15. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec.
16. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan.
17. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavni del tega odloka.
18. člen
Za vse kar ni urejeno z odlokom o proračunu Občine Osilnica, se smiselno uporabljajo določila zakona o proračunu Republike Slovenije.
19. člen
Skupni obseg prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje v rebalansu proračuna, ki ga sprejme občinski svet.
20. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot odlok o proračunu.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Osilnica v letu 1997, z dne 13. 1. 1997.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.
Št. 309/97
Osilnica, dne 2. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost