Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1972. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Brežice, stran 3088.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94), zakona o socialnem varstvu (Uradni lisr RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 31. seji dne 12. 5. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo:
– pogoji o merilih za dodelitev socialnih stanovanj v najem,
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer,
– normativi in standardi za socialna stanovanja,
– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Do dodelitve socialnega stanovanja v najem je upravičen državljan Republike Slovenije, katerega skupni prihodek na člana družine ne presega višine, določene z zakonom o socialnem varstvu.
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine:
– za otroke do dopolnjenega 7. leta starosti 29% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 14. let starosti do zaključka rednega šolanja 42% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne plače v državi.
3. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Brežice,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebiva, ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni nezaposlen po lastni krivdi in volji.
4. člen
Do dodelitve socialnega stanovanja v najem niso upravičeni nasednji prosilci:
– prosilec, ki je sam ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje bil imetnik stanovanjske pravice oziroma najemnik stanovanja, je odkupil stanovanje po pogojih stanovanjskega zakona in le-tega odtujil,
– prosilec, ki je sam ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, bil lastnik stanovanja, pa je le-tega odtujil,
– prosilec, ki je sam ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva lastnik ali solastnik podjetja oziroma nosilec obrti, razen v primeru samozaposlitve.
5. člen
Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem, se točkujejo in se nanašajo na:
1. stanovanjske razmere,
2. število ožjih družinskih članov, ki z upravičencem stalno prebivajo,
3. socialne razmere,
4. zdravstveno stanje.
III. TOČKOVANJE
6. člen
Stanovanjske razmere v katerih živi prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja                150
– prosilec živi z družino pri starših ali sorodnikih     150
– prosilec stanuje v samskem domu ali
 je podnajemnik                      150.
Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja mora ob vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravnomočno sodno odpoved stanovanja, ki ga navaja kot naslov bivanja.
Šteje se, da je prosilec brez stanovanja tudi v primeru nezakonitega bivanja v objektu, ki je v takem stanju, da je ogrožena varnost uporabnikov objekta. V teh dveh primerih ni potrebna predložitev odpovedi stanovanja.
2. kvaliteta bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije,
 provizoriju ali baraki                  120
– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju        80
– bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju         40.
Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja, kot so nestandardno nizki stropovi, dotrajana streha, stanovanje brez toplotne in hidro izolacije ipd.
3. stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana                120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana            80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana            60
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana           20.
4. neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporabo posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                     40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov              40
– stanovanje s souporabo kuhinje                 20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali
 s sanitarnimi prostori izven stanovanja            20.
5. funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
 (če gre za invalida, ki je gibalno oviran)           50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča            20
– stanovanje z nestandardno visokimi stropovi 
 (nad 3 m) ali nizkimi stropovi (pod 2,10 m)           –
 ne točkuje se v primeru podstrešnih stanovanj         10.
7. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti.
– družina z dvema ali več mladoletnimi              50
– družina z enim mladoletnim otrokom               30
– družina z ožjim družinskim članom
 starim nad 65 let                       10.
Med ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (izvenzakonski zvezi), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
8. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
 otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
 (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)          60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
 otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
 (samohranilec)                        40
– ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih
 stanovanjskih razmer                     40
– status prosilca z družinskim članom,
 za katerega je po predpisih o zaposlovanju
 ocenjeno, da je nezaposljiv (potrdilo zavoda
 za zaposlovanje)                       30.
9. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:
– trajno obolenje mladoletnih otrok, pogojeno
 s slabimi stanovanjskimi razmerami              80
– trajno obolenje drugih družinskih članov,
 pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami         60.
Trajno obolenje iz prešnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
10. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
– družina v kateri roditelja nista starejša od
 30 let (mlada družina)                    60
– družina, ki živi z otrokom, ki ima težjo ali
 težko duševno bolezen ali težko telesno motnjo,
 ugotovljeno pri pristojni komisiji              60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli
 družinski član nesposoben za samostojno življenje
 in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem
 pristojne komisije                      50
– skupna delovna doba prosilca, za vsako leto
 delovne dobe                         5.
11. člen
Pri ocenjevanju vloge se upošteva tudi čas stalnega bivanja prosilca v Občini Brežice do dneva razpisa:
– do 15 let                           0
– od 15 do 20 let                        15
– od 20 do 40 let                        30
– nad 40 let                          60.
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Brežice.
IV. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
12. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:
-------------------------------------------------------------------------------
Število druž.    Stanovanjska     Struktura
članov        površina do     stanovanja
-------------------------------------------------------------------------------
1          22 m2        garsonjera
2          35 m2        garsonjera ali enosobno stanovanje
3          48 m2        enainpolsobno ali dvosobno stanovanje
4          56 m2        dvosobno stanovanje
--------------------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ do 10 m2.
13. člen
Če se upravičencu dodeli starejše stanovanje, zgrajeno pred letom 1950, je možen tudi odstop navzgor od površinskih normativov in sicer največ za 10 m2.
14. člen
Od površinskih normativov se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in sicer z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske in socialno zdravstvene razmere kot na primer, če gre za tri generacije v družini, težjo invalidnost, težjo bolezen, ki terja trajno nego in podobno.
O odstopanju od površinskih normativov odloča oddelek občinske uprave pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek občinske uprave), upoštevaje predhodno mnenje centra za socialno delo v občini.
15. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
V. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
16. člen
Javni razpis za oblikovanje prednostne liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem, glede na število prostih stanovanj na podlagi sklepa občinskega sveta, objavi župan Občine Brežice v sredstvih javnega obveščanja praviloma enkrat letno.
17. člen
Razpis, ki ga oblikuje pristojni oddelek občinske uprave, mora določati:
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih mora udeleženec navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo mora udeleženec razpisa priložiti vlogi,
– število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum razpoložljivih stanovanj,
– razpisni rok.
18. člen
Vlogi za pridobitev socialnih stanovanj v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov,
– podatke o drugih denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.
19. člen
Po poteku razpisnega roka pristojni oddelek občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve preuči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah udeležencev. Pri tem sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zavodom za zaposlovanje in drugimi ter po lastni presoji opravi vse druge poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah.
Pristojni oddelek občinske uprave udeležence razpisa obvesti tudi o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno prispele vloge, se zavržejo.
20. člen
Župan občine imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– predsednik, ki je zaposlen v pristojnem oddelku občinske uprave,
– dva člana, ki ju v komisijo predlaga Center za socialo delo v Občini Brežice.
21. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in drugih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi tega pravilnika.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
22. člen
Vodja pristojnega oddelka občinske uprave na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po objavi razpisa določi listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na oglasni deski Občine Brežice.
23. člen
Udeleženec ima zoper svojo uvrstitev na prednostno listo pravico ugovora pri županu Občine Brežice najkasneje v 15 dneh po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem na oglasni deski Občine Brežice.
Župan odloči o pritožbi najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe.
24. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stanovanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo z novimi dokazili.
VI. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
25. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem na predlog komisije za ogled stanovanjskih razmer izda vodja pristojnega oddelka občinske uprave. Pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem se preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
26. člen
Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom stanovanjskega zakona.
V najemni pogodbi se posebej opredeli pravica do uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca. Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.
27. člen
Pristojni oddelek občinske uprave preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če mu občina na svojem območju zagotovi najem primernega stanovanja.
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
VII. IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
28. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko župan Občine Brežice na predlog pristojnega oddelka občinske uprave dodeli socialno stanovanje v najem mimo prednostne liste.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar, povodenj ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu,
– hujša socialna stiska (na predlog Centra za socialno delo Občine Brežice).
Stanovanje se za izredno nujne primere dodeljuje za določen čas, katerega določi pristojni oddelek občinske uprave.
29. člen
Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov občine in centra za socialno delo.
30. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno socialno stanovanje, izda vodja pristojnega oddelka občinske uprave sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.
31. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.
VIII. KONČNI DOLOČBI
32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem in pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 38/92 in 69/93).
33. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-3/97-2/7
Brežice, dne 12. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost