Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1997. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za servisno-poslovno cono Zalog, stran 3114.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) ter na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93 in 71/93) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorsko ureditvenih pogojev za servisno-poslovno cono Zalog
1. člen
Predmet in cilj prostorsko-ureditvenih pogojev za servisno-poslovno cono Zalog
V Zalogu, na zemljišču parc. št. 1614/6 k.o. Gor. Straža, (ki je pred kratkim že razparcelirano na parcele št. 1614/6, 1614/23, 1614/24, 1614/25, 1614/26, 1614/27 in 1614/28) je podjetje Mercator – Kmetijska zadruga Krka iz Novega mesta pred leti imelo karanteno za živino.
Dejavnost v zvezi z živino je s časom opuščena, s tem pa je tudi »zob časa« uničil ali zelo načel obstoječih sedem pritličnih objektov v tlorisni izmeri ca. 7 x 30 m.
Leta 1995 je Mercator – Kmetijska zadruga Krka zaradi spremenjenih gospodarskih razmer objekte, ki več ne služijo svojemu namenu, s pogodbo o leasingu oddala v najem.
Najemniki bodo v kratkem postali lastniki posameznih objektov in funkcionalnih zemljišč, po njihovih izjavah sodeč pa imajo namen objekte izkoristiti za razne obrti in ne za kmetijstvo.
V prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91, Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95 in 21/97) za območje Mestne občine Novo mesto, so obravnavani objekti na stavbnem zemljišču.
2. člen
Vsebina in obseg priprave prostorsko ureditvenih pogojev
Prostorsko ureditveni pogoji za servisno-poslovno cono Zalog se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela izdelane v skladu z 21., 25., 26., 46., in 55. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93 in 71/93) in 1., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 40., 41. in 43. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
Organizacija priprave prostorsko ureditvenih pogojev
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi – na željo investitorjev (Juvanc Stanislav, Gašperšič Boštjan, Bec Viktor, Novinec Marija, Kukman Alojz in Gazvoda Rok) – podjetje Topos d.o.o. iz Dolenjskih Toplic. Javni razpis za oddajo del ni potreben, ker se izdelava PUP ne financira iz občinskega proračuna.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska strokovna služba pristojna za prostorsko planiranje (SVOUP – Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto).
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorsko ureditvenih pogojev
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorsko ureditvenih pogojev za servisno-poslovno cono Zalog so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
2. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto,
3. Javno podjetje Komunala Novo mesto,
4. Javno podjetje Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto,
5. Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS, za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
7. Krajevna skupnost Straža,
8. ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi da so njihova soglasja potrebna.
5. člen
Terminski plan
Izdelava osnutka PUP:          2 meseca po podpisu pogodbe
                    z izdelovalcem
-----------------------------------------------------------------------
Javna razgrnitev osnutka PUP:      Osnutek dokumenta se razgrne
                    tri tedne po oddaji.
                    Javna razgrnitev traja 1 mesec.
-----------------------------------------------------------------------
Izdelava dopolnjenega osnutka PUP:   1 mesec po sprejemu
                    stališč do pripomb
-----------------------------------------------------------------------
Obravnava dopolnjenega osnutka     1 mesec do 1,5 meseca po
na občinskem svetu MO NM        oddaji dopolnjenega osnutka
                    PUP
-----------------------------------------------------------------------
6. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Št. 352-01-10/96-12
Novo mesto, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine
Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost