Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1993. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice, stran 3109.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95), je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj in nagrado Občine Moravske Toplice, pogoje, postopek in način podeljevanja, njihovo obliko ter način vodenja evidence podeljenih priznanj in nagrad.
2. člen
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:
1. naziv častni občan,
2. priznanje Občine Moravske Toplice,
3. velika zahvalna listina,
4. nagrada Občine Moravske Toplice.
3. člen
O podelitvi priznanj in nagrade Občine Moravske Toplice odloča občinski svet s sklepom, na predlog petčlanske komisije za priznanja in nagrade (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
V primeru, da je priznanje oziroma velika zahvalna listina podeljena za isti dosežek več posameznikom, prejme vsak izmed njih priznanje oziroma veliko zahvalno listino.
V primeru, da je nagrada podeljena za isti dosežek več posameznikom, prejme vsak izmed njih listino in pripadajoči del denarne nagrade.
4. člen
Občinska priznanja in nagrade vročita prejemnikom župan in predsednik občinskega sveta na slovesni seji ob občinskem prazniku Občine Moravske Toplice.
5. člen
Priznanja in nagrade se lahko podelijo posameznikom za pomembna dejanja, življenjska dela in dosežke. Podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, strankam, krajevnim skupnostim in drugim organizacijam se lahko podelijo za pomembne dosežke na področju gospodarskega razvoja ali splošnega razvoja (kmetijstva, turizma in gostinstva, obrti, industrijske proizvodnje itd.), družbenih dejavnosti (kulturna, športna, izobraževalna itd.), informiranja, gasilstva in reševanja, za dosežke pri delu drugih društev, reševanju manjšinske problematike ter razvoju posameznih dejavnosti oziroma krajev v občini.
6. člen
Sredstva za priznanja in nagrade se vsako leto zagotovijo v občinskem proračunu.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE
7. člen
Naziv častni občan Občine Moravske Toplice se podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Moravske Toplice v državi ali na mednarodnem področju.
O proglasitvi za častnega občana se izda posebna umetniško izdelana listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.
III. PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE
8. člen
Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za pomembna dejanja in dosežke na področjih iz 5. člena tega odloka, dosežene v zadnjem obdobju.
Priznanje je umetniško izdelana listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.
V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ tri priznanja občine.
IV. VELIKA ZAHVALNA LISTINA
9. člen
Velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice se podeljuje za dosežke na področjih iz 5. člena tega odloka, ki so prispevali k uveljavitvi občine in njeni specifični prepoznavnosti v širšem slovenskem prostoru.
Dobitnik prejme umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je velika zahvalna listina podeljena.
V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ eno veliko zahvalno listino.
V. NAGRADA OBČINE MORAVSKE TOPLICE
10. člen
Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno pomembne dosežke na kateremkoli področju delovanja, za sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih dejavnosti, negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za izjemne športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh državnih in mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov na področju raziskovanja, umetniškega delovanja ali na drugih področjih.
Nagrajenec prejme posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade in denarno nagrado v višini, ki jo določi občinski svet.
V enem letu lahko občinski svet podeli največ eno nagrado Občine Moravske Toplice.
VI. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA IN NAGRADE
11. člen
Komisija enkrat letno objavi javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Moravske Toplice. Javni razpis se objavi najmanj dva meseca pred podelitvijo.
12. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pogoje za podelitev priznanj in nagrad,
– vsebino predloga,
– upravičence, ki lahko predlagajo kandidate za priznanje in nagrado,
– rok za vložitev predlogov in naslov organa, kateremu se predlogi posredujejo.
13. člen
Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj in nagrade so lahko posamezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi in društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja ali nagrade.
14. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predloge, ki so prispeli prepozno oziroma so bili podani že pred objavljenim javnim razpisom, komisija s sklepom zavrže in predlagatelja napoti na naslednji razpis.
15. člen
Komisija obravnava prispele predloge in oceni, ali dosežki kandidata ustrezajo zahtevam iz tega odloka.
Komisija po obravnavi sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj in nagrad, ki ga posreduje občinskemu svetu. Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
16. člen
Komisija obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso bili uvrščeni v predlog občinskemu svetu o odločitvi komisije, z navedbo, da prijavo lahko ponovijo na naslednjem razpisu.
17. člen
Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad, v času do odločitve občinskega sveta ne smejo dajati javnosti informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.
VII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD
18. člen
Občina Moravske Toplice vodi kronološko evidenco o podeljenih občinskih priznanjih in nagradah.
Evidenco vodi sekretar občinskega sveta.
Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o podeljenih priznanjih in nagradah za posamezno koledarsko leto.
V evidenco podeljenih priznanj in nagrad se vpišejo podatki o predlagateljih, o dobitnikih priznanja oziroma nagrade, razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje oziroma nagrada podeljena, številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja oziroma nagrade.
VIII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143/97
Moravske Toplice, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost