Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1987. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Komen, stran 3104.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 19/91, 20/91 in 23/96), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 16. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96) je Občinski svet občine Komen na seji dne 29. maja 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Komen
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Komen določi obveznosti plačevanja občinskih upravnih taks, taksne zavezance, višino in način plačila taks. Višina občinskih upravnih taks (v nadaljevanju: taksa) je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter druge spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo predpisovati in zaračunavati samo za spise in dejanja v višini kot je določeno v taksni tarifi tega odloka.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa je potrebno navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo katerih se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 13,50 SIT in se tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jo objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu RS.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA TAKS
6. člen
Takse se plačujejo v gotovini.
Takse se plačujejo takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vse vloge takrat, ko se izročijo, če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo;
– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva naj se opravijo.
7. člen
Vloge ali zahtevki, za katere ni bila plačana taksa, ne smejo biti sprejeti naravnost od stranke.
Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana taksa, prispe po pošti, pošlje pristojni delavec občinske uprave takšnemu zavezancu opomin, da naj v desetih dneh od prejema opomina poravna taksno obveznost.
Pristojni občinski organ vzame v postopek tudi vlogo, za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči stranki, preden ta ne plača takse na opomin.
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse, se mu odločba ali drugi akt ne izda oziroma se ne začne z uvedbo postopka.
8. člen
Kdor je takso plačal in je ni bil dolžan plačati ali je plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico do povračila takse oziroma dela preveč plačane takse.
9. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka o občinskih upravnih taksah je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24-02-085/09
Komen, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
             Taksna tarifa

              I. VLOGE

                          Taksa v točkah

              Tar. št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve
in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna
druga taksa                           5

              Tar. št. 2

Za vlogo s katero stranka zaprosi za koncesijo        120

              Tar. št. 3

Za vloge o dokupu, zamenjavi, prenosu ali 
najemu družbene lastnine v splošni rabi in za vloge 
o odkupu, zamenjavi, prenosu ali najemu 
nepremičnin družbene lastnine z imetnikom pravice
uporabe oziroma lastninske pravice              100

              Tar. št. 4

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju 
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti           20

              Tar. št. 5

Za vloge o izdaji soglasja za prireditve            20

              Tar. št. 6

Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij          20

              Tar. št. 7

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep izdan 
v upravni stvari                        20


           II. POTRDILA, OGLEDI

              Tar. št. 8

Za izdajo potrdila na podlagi uradnih evidenc, 
če ni drugače določeno                     10

              Tar. št. 9

Za izdajo potrdila na podlagi opravljenega 
ugotovitvenega postopka                    20

              Tar. št. 10

Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišča po
veljavnem družbenem planu in prostorskih izvedbenih
aktih občine                          20

              Tar. št. 11

Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih
v prostor                           100

              Tar. št. 12

Za vsa ostala potrdila, za katera ni predpisana
posebna taksa                         20


             III. ODLOČBE

              Tar. št. 13

Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin
in dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov         20

              Tar. št. 9

Za vse ostale odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa                         20


AAA Zlata odličnost