Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

267. Spremembe in dopolnitve poslovnika o načinu dela Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
268. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

269. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

270. Uredba o oznakah v Slovenski vojski
271. Uredba o določitvi prehoda iz srednjeevropskega pasovnega časa na poletno računanje časa in prehoda nazaj v letu 1995
272. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
273. Uredba o spremembi uredbe o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun
274. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1995
275. Uredba o dopolnitvi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
333. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza

Sklepi

332. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
334. Sklep o spremembi nomenklature carinske tarife

Drugi akti

276. Statut Pošte Slovenije d.o.o.

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

277. Odredba o homologiranju motornih koles in mopedov glede na zaviranje (št. 78.01)
278. Odredba o homologiranju tabel za označevanje počasnih vozil (št. 69.00)
279. Odredba o homologiranju tabel za označevanje težkih in dolgih vozil (št. 70.00)
280. Odredba o homologiranju mopedov glede na emisijo hrupa (št. 63.00)
281. Odredba o homologiranju naprav za preprečevanje podleta od zadaj, vozil glede na montažo naprav za preprečevanje podleta in vozil glede na zaščito pred podletom (št. 58.01)
282. Odredba o homologiranju žarometov za motorna kolesa (št. 57.01)
283. Odredba o homologiranju žarometov za mopede in njim enaka cestna motorna vozila (št. 56.00)
284. Odredba o homologiranju mehaničnih spojnih elementov med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.00)
285. Odredba o homologiranju avtoplaščev za gospodarska vozila in njihove priklopnike (št. 54.00)
286. Odredba o homologiranju motornih koles glede na namestitev svetlobne opreme (št. 53.00)
287. Odredba o homologaciji vozil
288. Odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in smernih svetilk ter drugih svetlobnih naprav koles z motorjem in motornih koles, katerih prostornina ne presega 50 cm3 (št. 50.00)
289. Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme (št. 48.01)
290. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
291. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
292. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni
293. Koeficienti rasti cen
327. Pravilnik o oznakah v Slovenski vojski
328. Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme (št. 48.00)
329. Odredba o homologiranju koles s pomožnimi motorji in motornih koles z motorji na prisilni vžig (Otto motorji) s prostornino do 50 cm3 glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 47.00)
330. Odredba o homologiranju varnostnih stekel in drugih materialov za zastekljevanje cestnih vozil (št. 43.00)

USTAVNO SODIŠČE

294. Odločba o ugotovitvi skladnosti odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije ni v neskladju z ustavo in zakonom

BANKA SLOVENIJE

295. Sklep o spremembi sklepa o drugi izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

296. Povprečni indeks rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju september-november 1994
297. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc zavarovalnic s slovenskimi računovodskimi standardi in kontnim okvirom
331. Navodilo o načinu izračuna izhodiščnih plač za leto 1995

OBČINE

Bled

300. Poročilo o izidu volitev župana občine Bled

Bohinj

301. Poročilo o izidu volitev župana občine Bohinj

Brezovica

310. Poročilo o izidu volitev v občini Brezovica

Brežice

302. Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine Brežice
303. Poročilo o izidu volitev župana občine Brežice

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

311. Poročilo o izidu volitev v občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Gornja Radgona

304. Statutarni sklep (Gornja Radgona)

Grosuplje

305. Odlok s spremembi odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 1994

Ig

312. Poročilo o izidu volitev v občini Ig

Kočevje

306. Poročilo o izidu volitev župana občine Kočevje v drugem krogu volitev 18.decembra 1994
307. Poročilo o izdidu volitev župana in članov občinskega sveta občine Kočevje, ki so bile 4. decembra 1994

Laško

308. Poročilo o ugotovitvi izida drugega kroga glasovanja na volitvah za župana občine Laško dne 18.12.1994

Lendava

309. Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa občine Lendava

Ljubljana

298. Sklep o omejitvi hitrosti vožnje
299. Sklep o določitvi prednostne in stranske ceste

Pivka

315. Poročilo o izidu volitev župana občine Pivka

Postojna

316. Poročilo o izidu volitev župana občine Postojna
317. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 18. decembra 1994 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom

Radeče

318. Poročilo o ugotavljanju izida glasovanja za župana in člane občinskega sveta na volitvah dne 4.12.1994

Radovljica

319. Poročilo o izidu volitev župana občine Radovljica

Sevnica

320. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Sevnica v I. trimesečju 1995
321. Začasni statutarni akt občine Sevnica

Sežana

322. Sklep o uvedbi samoprispevka za Vaško skupnost Kreplje v Krajevni skupnosti Dutovlje

Škofljica

313. Poročilo o izidu volitev v občini Škofljica

Tržič

326. Izid volitev župana občine Tržič

Velike Lašče

314. Poročilo o izidu volitev v občini Velike Lašče

Vrhnika

323. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log
324. Odlok o zazidalnem načrtu za avtoodpad na Tojnicah Hribar Jože, Zalaznikova 5, Ljubljana
325. Sklep o prenehanju biti javnega dobra (Vrhnika)

POPRAVKI

1. Popravek sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora
2. Popravek navodila o spremembah in dopolnitvah navodila o uporabi prisilnih sredstev
3. Popravek statuta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije
4. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah Tarifnega sistema za prodajo toplote in vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana
5. Popravek odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Cerknica
6. Popravek odloka o spremembi odloka o proračunu občine Kamnik za leto 1994
7. Popravek poročila o ugotovitvi izida volitev za člane občinskega sveta občine Kamnik
8. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sedraž (Laško)
AAA Zlata odličnost