Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

297. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc zavarovalnic s slovenskimi računovodskimi standardi in kontnim okvirom, stran 212.

Na podlagi 54. člena zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in 5. točke sklepa o določitvi kontnega okvira za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 80/94) objavlja Slovenski inštitut za revizijo
NAVODILO
za uskladitev računovodskih evidenc zavarovalnic s slovenskimi računovodskimi standardi in kontnim okvirom
I. LETNI OBRAČUN ZA LETO 1994
Zavarovalnice, ki so bile ustanovljene po zakonu o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90), sestavijo letni obračun za leto 1994 v skladu s tem zakonom in zakonom o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90, ter Uradni list RS, št. 42/90, 30/93 in 32/93) ter predložijo izpolnjene predpisane obrazce do 28. februarja 1995 Uradu za zavarovalni nadzor in Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
II. USKLADITEV RAČUNOVODSKIH EVIDENC Z ZAKONOM O ZAVAROVALNICAH IN Z ZAKONOM O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
1. Uskladitev računovodskih evidenc za postavke iz aktive bilance stanja s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS)
Zavarovalnice ovrednotijo v skladu s SRS vse postavke, ki so v skladu s I. točko tega navodila izkazane v aktivi bilance stanja na dan 31. decembra 1994. Pri tem zavarovalnice ponovno preračunajo z indeksi rasti cen na malo postavke neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih finančnih naložb v kapital drugih podjetij ter revalorizirajo amortizacijo in za izračunane razlike popravijo vrednosti teh postavk.
Zavarovalnice ovrednotijo opredmetena osnovna sredstva v skladu s SRS 1 ter jih ločijo na opredmetena osnovna sredstva za zavarovalno dejavnost in na druga opredmetena osnovna sredstva, ki se ne uporabljajo za opravljanje zavarovalne dejavnosti. Pri ovrednotenju opredmetenih osnovnih sredstev zavarovalnice upoštevajo SRS 1.11, če so se na trgu zmanjšale nabavne cene opredmetenih osnovnih sredstev.
Med neopredmetena dolgoročna sredstva uvrstijo zavarovalnice le tista po vrstah stroškov dokumentirana vlaganja za organizacijske stroške ter stroške raziskovanja in razvijanja, ki za vsak posamezen projekt izpolnjujejo pogoje iz SRS 2.3 in jih bo zavarovalnica pokrila najkasneje v petih letih po začetku delovanja.
Drobni inventar razmejijo zavarovalnice v skladu s SRS 1.22 in 4.19.
Dolgoročne finančne naložbe v kapital povezanih družb ovrednotijo zavarovalnice v skladu s SRS 3.7 in jih uvrstijo ločeno med naložbe v kapital družb v skupini in med naložbe v kapital drugih družb.
Stanje nekrite izgube revalorizirajo zavarovalnice z indeksom rasti cen na malo v skladu s SRS 8.6 in 8.19 ter ga prenesejo na poseben analitični konto temeljnega konta izgube prenesene, iz prejšnjih let.
2. Uskladitev računovodskih evidenc za postavke iz pasive bilance stanja s SRS
Zavarovalnice ovrednotijo v skladu s SRS postavke, ki se izkazujejo v pasivi bilance stanja na dan 31. decembra 1994. Pri tem ponovno preračunajo z indeksi rasti cen na malo postavke kapitala in dolgoročnih rezervacij, razen zavarovalnotehničnih rezervacij, in za izračunano razliko popravijo vrednosti teh postavk.
Zavarovalnice prenesejo knjigovodsko izkazane vrednosti varnostnih rezerv, preventivnega sklada, rezervacij za katastrofalne in množične škode, matematičnih rezervacij in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij na nove temeljne konte v skladu s 111. in 112. členom zakona o zavarovalnicah.
Zavarovalnice, ki imajo v kapitalu tudi družbeni kapital (poslovni sklad, sklad za skupno porabo in druge sklade izvenposlovnih sredstev), začasno prenesejo ta del kapitala na poseben analitični konto temeljnega konta vlog kapitala.
III. OBRAČUN RAZLIK PO USKLADITVI RAČUNOVODSKIH EVIDENC S SRS
Na podlagi ugotovljenih razlik v vrednotenju po II. točki tega navodila sestavijo zavarovalnice novo bilanco stanja na predpisanem obrazcu (obr. 7,198 DZS), tako da vpišejo v stolpec 4 podatke iz obrazca bilance stanja na dan 31. decembra 1994 pred uskladitvijo po tem navodilu, v stolpce 5, 6 in 7 pa preračunane podatke na podlagi SRS po tem navodilu. Pri tem vpišejo v zaporedno številko AOP 110 tudi zakonske in statutarne rezerve po 3. in 4. točki 112. člena zakona o zavarovalnicah ter zneske na zadnji strani obrazca posebej prikažejo. Zneske rezervacij za nastale, pa ne prijavljene škode iz zaporedne številke AOP 118 oziroma 119 prištejejo k zaporedni številki AOP 116 oziroma 117. V zaporedno številko AOP 118 vpišejo rezervacije za bonuse in popuste, izravnalne rezervacije in ostale zavarovalnotehnične rezervacije ter zneske na zadnji stani obrazca posebej prikažejo.
Če je seštevek postavk aktive v stolpcu 7 večji od seštevka postavk pasive v stolpcu 5, vnese zavarovalnica razliko na poseben analitični konto nerazporejenega dobička na podlagi prevrednotenja, in sicer ločeno za življenjska zavarovanja, za prostovoljna zavarovanja in za druge vrste zavarovanja.
Če je seštevek postavk aktive v stolpcu 7 manjši od seštevka postavk pasive v stolpcu 5, vnese zavarovalnica razliko na poseben analitični konto kot posebno postavko zmanjšanja stanja nerazporejenega dobička oziroma kot nekrito izgubo na podlagi prevrednotenja, ki posredno zmanjšuje celotni kapital, in sicer ločeno za življenjska zavarovanja, za prostovoljna zdravstvena zavarovanja in za druge vrste zavarovanja.
Zavarovalnice sestavijo na podlagi podatkov iz stolpca 7 aktive in stolpca 5 pasive bilance stanja iz prvega odstavka te točke tudi izkaz stanja iz SRS 32.38, tako da uvrstijo stanja posameznih sredstev in virov po vrstah, navedenih v tem izkazu stanja.
Zaradi zagotavljanja javnosti podatkov v skladu s 70. in 71. členom zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) predložijo zavarovalnice izpolnjena obrazca bilance stanja iz prvega in četrtega odstavka te točke Uradu za zavarovalni nadzor in Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje v rokih iz 52. člena zakona o zavarovalnicah.
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. decembra 1994.
Marjan Odar l. r.
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost