Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

329. Odredba o homologiranju koles s pomožnimi motorji in motornih koles z motorji na prisilni vžig (Otto motorji) s prostornino do 50 cm3 glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 47.00), stran 257.

Na podlagi 4., 40. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju koles s pomožnimi motorji in motornih koles z motorji na prisilni vžig (Otto motorji) s prostornino do 50 cm3 glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 47.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Kolesa s pomožnimi motorji in motorna kolesa z motorji na prisilni vžig s prostornino do 50 cm3 morajo biti v skladu s to odredbo homologirana glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak in sestavljajo izpušne pline iz motorjev na prisilni vžig, ki se uporabljajo za pogon vozil z dvema ali več kolesi, katerih lastna masa je manjša od 400 kg, katerih konstrukcijsko določena hitrost ni večja od 50 km/h in katerih prostornina ne presega 50 cm3.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vsi deli vozila, ki lahko vplivajo na emisijo plinastega onesnaževanja, morajo biti konstruirani, izdelani in sestavljeni tako, da kljub mogočim vibracijam in drugim vplivom omogočajo, da vozilo v pogojih normalne rabe ustreza zahtevam te odredbe.
3.2 Opis preskusov
3.2.1 Vozilo mora biti preskušeno po preskusu tipa I in po preskusu tipa II, odvisno od njegove mase in naslednjih določb.
3.2.1.1 Preskus tipa I (meritev povprečnih emisij plinov, ki onesnažujejo zrak v naseljenih krajih z veliko gostoto prometa).
3.2.1.1.1 Preskus se izvaja po postopku, opisanem v dodatku št. 4 pravilnika ECE R 47.00. Za zajemanje in analizo plinov je treba uporabiti predpisani postopek.
3.2.1.1.2 Ob upoštevanju določil točke 3.2.1.1.3, se preskusi izvajajo trikrat. Izmerjene količine ogljikovega monoksida, ogljikovodikov in dušikovih oksidov morajo biti za vsak preskus nižje od vrednosti, ki so navedene v naslednjih preglednicah. Podatek o izmerjeni vrednosti dušikovih oksidov na km služi zgolj za informacijo.
Vozila z dvema kolesoma:
---------------------------------------------------------
Količina ogljikovega monoksida  Količina ogljikovodikov
      g/km              g/km
       L1               L2
---------------------------------------------------------
       8               5
---------------------------------------------------------
Vozila s tremi kolesi, razen tistih, katerih homologacija je razširjena z vozili z dvema kolesoma, če imajo isti tip motorja, izpušne naprave in prenosa moči:
---------------------------------------------------------
Količina ogljikovega monoksida  Količina ogljikovodikov
      g/km              g/km
       L1               L2
---------------------------------------------------------
       15               10
---------------------------------------------------------
3.2.1.1.2.1 Za vsako snov, ki onesnažuje ozračje in je navedena v točki 3.2.1.1.2, lahko sicer ena od treh meritev prekorači dovoljeno vrednost za največ 10% pod pogojem, da je aritmetična sredina vseh treh meritev pod dovoljeno mejno vrednostjo. Če so dovoljene mejne vrednosti prekoračene pri različnih škodljivih sestavinah izpušnih plinov, se lahko te prekoračitve pojavijo pri istem preskusu, lahko pa tudi pri različnih preskusih istega vozila.
3.2.1.1.3 Število preskusov, predpisanih v točki 3.2.1.1.2, se lahko tudi zmanjša, če so izpolnjena v nadaljevanju navedena določila. Pri tem pomeni V1 izmerjeno vrednost pri prvem preskusu, V2 pa pri drugem, za vsako snov, navedeno v točki 3.2.1.1.2.
3.2.1.1.3.1 Če je izmerjena vrednost pri omenjenih škodljivih snoveh V(1)≤ 0,70 L, se izvaja samo ena meritev.
3.2.1.1.3.2 Če je izmerjena vrednost pri omenjenih škodljivih snoveh V(1) ≤ 0,85 L, pri tem pa je pri najmanj eni škodljivi snovi V(1) ≤ 0,70 L, se izvedeta samo dve meritvi. Seveda pa mora v tem primeru za vsako škodljivo snov V(2) ustrezati pogojem V(2) + V(1) < 1,70 L ter V(2) < L.
3.2.1.2 Preskus tipa II (meritev emisije ogljikovega monoksida in nezgorelih ogljikovodikov pri prostem teku).
3.2.1.2.1 Izmerjeno emitirano količino ogljikovega monoksida in nezgorelih ogljikovodikov v izpušnih plinih motorja v prostem teku v eni minuti je treba zabeležiti.
3.2.1.2.2 Izpolnjevanje tega predpisa je treba preskusiti po postopku, ki ga določa dodatek 5 k pravilniku ECE R 47.00.
4 PRESKUŠANJE VOZILA
4.1 Preskušanje vozila v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 47.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 47.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijski službi Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZILA
5.1 Homologacija vozila v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 47.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obveznem homologiranju koles z Ottovimi motorji glede emisij onesnažujočih sestavin iz motorja (Uradni list SFRJ, št. 60/86).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6.1-03/94-005/40
Ljubljana, dne 30. septembra 1994.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost