Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

272. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, stran 171.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45-I/94), 3. člena zakona o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list SRFJ, št. 6/76) ter prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 71/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
1. člen
V uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94) se spremenijo oziroma dopolnijo standardna klasifikacija dejavnosti in skrajšana standardizirana imena posameznih postavk iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki so v skladu z določilom 6. člena te uredbe njen sestavni del.
2. člen
Spremembe oziroma dopolnitve standardne klasifikacije dejavnosti so naslednje:
– Razred dejavnosti A/01.41 – Storitve za rastlinsko predelavo – se razdeli v dva podrazreda in sicer:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
A/01.412 Druge storitve za rastlinsko predelavo
– Besedilo pri podpodročju dejavnosti DA – Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov – se dopolni tako, da se glasi:
DA Proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
– Besedilo pri oddelku dejavnosti DA/15 – Proizvodnja hrane in pijač – se dopolni tako, da se glasi:
DA/15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil
– Besedilo pri skupini dejavnosti DA/15.1 – Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in mesnih izdelkov – se spremeni tako, da se glasi:
DA/15.1 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov
– Besedilo pri razredu dejavnosti DA/15.13 – Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelkov iz perutninskega mesa – se spremeni tako, da se glasi:
DA/15.13 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
– Besedili pri skupini dejavnosti DA/15.2 in pri razredu dejavnosti DA/15.20 – Predelava in konzerviranje rib in ribjih izdelkov – se spremenita tako, da se glasita:
DA/15.2 Predelovanje in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
DA/15.20 Predelovanje in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
– Besedilo pri razredu dejavnosti DA/15.51 – Mlekarstvo in sirarstvo – se dopolni, tako da se glasi:
DA/15.51 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov
– Besedili pri skupini dejavnosti DD/20.3 in razredu dejavnosti DD/20.30 – Lesno stavbarstvo – se spremeni tako, da se glasita:
DD/20.30 Stavbno mizarstvo
– Besedilo pri razredu dejavnosti DE/21.22 – Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin – se dopolni tako, da se glasi:
DE/21.22 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
– Besedilo pri razredu dejavnosti DG/24.62 – Proizvodnja kleja in želatine – se spremeni tako, da se glasi:
DG/24.62 Proizvodnja sredstev za lepljenje
– Besedilo pri razredu dejavnosti DH/25.11 – Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila – se spremeni tako, da se glasi:
DH/25.11 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila
– Besedilo pri skupini dejavnosti DJ/28.1 – Proizvodnja gradbenih kovinskih konstrukcij – se spremeni tako, da se glasi:
DJ/28.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
– Razred dejavnosti DJ/28.51 – Površinska obdelava in prekrivanje kovin – se razdeli v dva podrazreda, in sicer:
DJ/28.511 Galvanizacija
DJ/28.512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin
– Besedilo pri razredu dejavnosti F/45.12 – Poskusno vrtanje in sondiranje – se spremeni tako, da se glasi:
F/45.12 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
– V besedilu pri skupini dejavnosti G/52.2 – Trgovina na drobno z živili, pijačami, tobakom in specializiranih prodajalnah – se besedico “tobakom” nadomesti z besedicama “tobačnimi izdelki.”
– Besedilo pri razredu dejavnosti H/55.11 – Dejavnost hotelov z restavracijo – se dopolni tako, da se glasi:
H/55.11 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov
– Razred dejavnosti H/55.11 – Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov – se razdeli v dva podrazreda, in sicer:
H/55.111 Dejavnost hotelov z restavracijo
H/55.112 Dejavnost penzionov
– Razred dejavnosti H/55.40 – Točenje pijač in napitkov – se razdeli v tri podrazrede, in sicer:
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
H/55.402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
– V besedilu pri oddelku dejavnosti I/60, pri skupinah dejavnosti I/60.1 in I/60.2 ter pri razredih dejavnosti I/60.10, I/60.21, I/60.23 in I/60.24 se besedico “prevoz” nadomesti z besedico “promet”.
– Besedilo pri razredu dejavnosti I/60.21 – Drug kopenski potniški prevoz na rednih progah – se spremeni tako, da se glasi:
I/60.21 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah
– Razred dejavnosti I/60.21 – Drug kopenski potniški promet na rednih linijah – se razdeli na tri podrazrede, in sicer:
I/60.211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah
I/60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah
I/60.213 dejavnost žičnic, vlečnic
– Besedilo pri razredu dejavnosti I/60.22 – taksi – se spremeni tako, da se glasi:
I/60.22 Storitve taksistov
– Besedilo pri oddelku dejavnosti I/61 – Vodna plovba – se spremeni tako, da se glasi:
I/60 Vodni promet
– Besedilo pri skupini dejavnosti I/61.1 in pri razredu dejavnosti I/61.10 – Morska plovba – se spremenita tako, da se glasita:
I/61.1 Pomorski promet
I/61.10 Pomorski promet
– Besedili pri skupini dejavnosti I/61.2 in pri razredu dejavnosti I/61.20 – Rečna, jezerska plovba in plovba po prekopih – se spremenita tako, da se glasita:
I/61.2 Promet po rekah, jezerih, prekopih
I/61.20 Promet po rekah, jezerih, prekopih
– Besedilo pri oddelku dejavnosti I/62 – Zračni prevoz – se spremeni tako, da se glasi:
I/62 Zračni promet
– Besedili pri skupini dejavnosti I/62.1 in pri razredu dejavnosti I/62.10 – Zračni prevoz na rednih progah – se spremenita tako, da se glasita:
I/62.1 Zračni promet na rednih linijah
I/62.10 Zračni promet na rednih linijah
– Besedili pri skupini dejavnosti I/62.2 in pri razredu dejavnosti I/62.20 – Izredni zračni prevoz – se spremenita tako, da se glasita:
I/62.2 Izredni zračni promet
I/62.20 Izredni zračni promet
– Besedilo pri razredu dejavnosti K/70.31 – Agencije za posredništvo v prometu z nepremičninami – se spremeni tako, da se glasi:
K/70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
– Besedilo pri razredu dejavnosti K/71.22 – Dajanje plovil v najem – se dopolni tako, da se glasi:
K/71.22 Dajanje vodnih plovil v najem
– Razred dejavnosti K/71.40 – Izposojanje izdelkov široke porabe – se razdeli na tri podrazrede, in sicer:
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/71.402 Dejavnost videotek
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
– Besedilo pri oddelku dejavnosti K/72 – Računalništvo in z njim povezane dejavnosti – se spremeni tako, da se glasi:
K/72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti
– Besedili pri skupini dejavnosti K/72.1 in pri razredu dejavnosti K/72.10 – Svetovanje o računalniški strojni opremi – se spremenita tako da se glasita:
K/72.1 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.10 Svetovanje o računalniških napravah
– Besedili pri skupini dejavnosti K/72.2 in pri razredu dejavnosti K/72.20 – Svetovanje in oskrba s programsko opremo – se spremenita tako, da se glasita:
K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K/72.20 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
– Besedili pri skupini dejavnosti K/72.4 in pri razredu dejavnosti K/72.40 – Dejavnosti, povezane z bazami podatkov – se spremenita tako, da se glasita:
K/72.4 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
– V besedilih pri skupini dejavnosti K/72.5 in pri razredu dejavnosti K/72.50 – Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniške opreme – se besedici “računalniške opreme” nadomesti z besedama “računalniških naprav.”
– Razred dejavnosti K/74.83 – Tajniška dela in prevajanje – se razdeli na tri podrazrede, in sicer:
K/74.831 Prevajanje
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– Razred dejavnosti K/74.84 – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n. – se razdeli na tri podrazrede, in sicer:
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
– Besedilo podrazredov dejavnosti M/80.103 – Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanja – se spremeni tako, da se glasi:
M/80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju
– Ker je prišlo v skupinah dejavnosti N/85.1 – Zdravstvo – in N/85.3 – Socialno varstvo – do sprememb v besedilu dejavnosti, poleg tega pa tudi do večjih razčlenitev razredov na podrazrede dejavnosti, objavljamo novo besedilo za ti dve dejavnosti v celoti:
N/85.1 Zdravstvo
N/85.11 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.12 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.121 Osnovna zdravstvena dejavnost
N/85.122 Specialistična ambulantna dejavnost
N/85.13 Zobozdravstvena dejavnost
N/85.14 Druge zdravstvene dejavnosti
N/85.141 Samostojne zdravstvene dejanosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
N/85.142 Alternativne oblike zdravljenja
N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
N/85.3 Socialno varstvo
N/85.31 Institucionalno socialno varstvo
N/85.311 Dejavnost domov za starejše
N/85.312 Dejavnost posebnih socialnovarstvenih zavodov za odrasle
N/85.313 Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov
N/85.314 Dejavnost varstveno delovnih centrov
N/85.315 Druge oblike institucionalnega varstva
N/85.32 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev
N/85.321 Dejavnost centrov za socialno delo
N/85.322 Dejavnost invalidskih organizacij
N/85.323 Dejavnost dobrodelnih organizacij
N/85.324 Druge socialne dejavnosti
– Razred dejavnosti O/90.00 – Storitve javne higiene – se razdeli na pet podrazredov, in sicer:
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O/90.005 Druge storitve javne higiene
– Razred dejavnosti O/92.71 – Prirejanje iger na srečo – se razdeli na dva podrazreda, in sicer:
O/92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo
O/92.712 Dejavnost igralnic
– Besedilo pri razredu O/93.02 – Dejavnost frizerskih in kozmetičnih salonov – se dopolni tako da se glasi:
O/93.02 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov
– Razred dejavnosti O/93.02 – Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov – se razdeli na tri podrazrede, in sicer:
O/93.021 Dejavnost frizerskih salonov
O/93.022 Dejavnost kozmetičnih salonov
O/93.023 Dejavnost pedikerskih salonov.
3. člen
Spremembe oziroma dopolnitve skrajšanih standardiziranih imen so izvedene pri naslednjih dejavnostih:
01.13 Vinogradništvo, prid. sadja, zelišč
01.411 Oskrbovanje parkov, vrtov
01.412 Dr. stor. za rastlinsko prid.
15 Pro. hrane, pijač, krmil
21.22 Pro. gospodinjskih, higienskih izdelkov
24.62 Pro. sredstev za lepljenje
26.63 Pro. sveže betonske mešanice
27.3 Dr. primarna pre. železa, ferozlitin
28.511 Galvanizacija
28.512 Dr. površinske obdelava kovin
36.4 Pro. športnih izd.
36.40 Pro. športnih izd.
51.33 Trg. na debelo z mlečnimi izd., olji ipd.
51.44 Trg. na debelo s keramiko, laki, čistili
51.21 Trg. na debelo z opr. za AOP
52.21 Trg. na drobno s sadjem, vrtninami
52.46 Trg. na drobno s kovinskimi izd., laki
55.11 Hoteli z restavracijo, penzioni
55.111 Hoteli z restavracijo
55.112 Penzioni
55.401 Točenje pijač v točilnicah
55.402 Točenje pijač v diskotekah, barih
55.403 Točenje pijač v dr. lokalih
60.1 Železniški promet
60.10 Železniški promet
60.2 Dr. kopenski promet
60.21 Dr. kopenski potniški promet, redne proge
60.211 Mestni potniški promet
60.212 Medkrajevni cestni potniški promet
60.213 Dej. žičnic
60.22 Storitve taksistov
60.23 Dr. kopenski potniški promet
60.24 Cestni tovorni promet
61 Vodni promet
61.1 Pomorski promet
61.10 Pomorski promet
61.2 Rečni, jezerski promet
61.20 Izredni zračni promet
62 Zračni promet
62.1 Zračni promet, redne proge
62.10 Zračni promet, redne proge
62.2 Izredni zračni promet
62.20 Izredni zračni promet
64.12 Kurirske stor. izven javne pošte
71.401 Izposojanje športne opreme
71.402 Dej. videotek
71.403 Izposojanje dr. izd. široke porabe
72 Obdelava podatkov, s tem povezane dej.
72.1 Svetovanje o računal. napravah
72.10 Svetovanje o računal. napravah
72.2 Svetovanje, oskrba s programi
72.20 Svetovanje, oskrba s programi
74.831 Prevajanje
74.832 Fotokopiranje, dr. razmnoževanje
74.833 Dr. splošna tajniška dela
74.841 Prirejanje razstav, kongresov, sejmov
74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.843 Dr. poslovne dej.
80.103 Dej. zavodov-šol za otroke z motnjami
80.41 Dej. vozniških šol
85.121 Dej. splošnih ambulant
85.122 Dej. specialističnih ambulant
85.141 Samostojne nezdravniške dej.
85.142 Alternativne oblike zdravljenja
85.143 Dr. zdravstvene dej.
85.31 Institucionalno socialno varstvo
85.311 Dej. domov za ostarele
85.312 Dej. posebnih zavodov za odrasle
85.313 Dej. posebnih zavodov za mlade
85.314 Dej. varstvenih delovnih centrov
85.315 Dr. oblike institucionalnega varstva
85.32 Izvajanje socialnih programov
85.321 Dej. centrov za socialno delo
85.322 Dej. invalidskih organizacij
85.323 Dej. dobrodelnih organizacij
85.324 Dr. socialne dej.
90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.002 Dej. deponij, uničevanje odpadkov
90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
90.004 Kanalizacija, dej. čistilnih naprav
90.005 Dr. stor. javne higiene
92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo
92.712 Dej. igralnic
93.021 Dej. frizerskih salonov
93.022 Dej. kozmetičnih salonov
93.023 Dej. pedikerskih salonov.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 050-01/94-4/8-8
Ljubljana, dne 12. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost