Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

321. Začasni statutarni akt občine Sevnica, stran 227.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je občinski svet občine Sevnica na svoji prvi seji, dne 23. 12. 1994 sprejel
Z A Č A S N I S T A T U T A R N I A K T
občine Sevnica
1. člen
S tem začasnim statutarnim aktom se urejajo najpomembnejša vprašanja, ki so pomembna za delovanje občine Sevnica v prehodnem obdobju, to je od konstituiranja občinskega sveta do sprejema statuta občine, določitve organizacije in delovnega področja občinske uprave in sprejema načrta delovnih mest v občinski upravi.
2. člen
Občina Sevnica obsega naselja, ki so našteta v 101. točki 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94).
Sedež občine je v Sevnici, Glavni trg št. 19/a.
3. člen
V občini Sevnica nadaljujejo z delom naslednje krajevne skupnosti, ki so bile ustanovljene po dosedanjih predpisih: Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem mostu, Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje.
Krajevne skupnosti obsegajo ista območja, kot do sedaj, razen Krajevne skupnosti Šentjanž, ki nima več v svoji sestavi naselij Mali Cirnik pri Šentjanžu in Roženberk in Krajevne skupnosti Tržišče, ki nima več v svoji sestavi naselja Gornja Stara vas.
Krajevne skupnosti so pravne osebe.
4. člen
Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene z ustavo in zakoni.
V prehodnem obdobju organi občine Sevnica opravljajo naloge skladno z zakonom o lokalni samoupravi in z drugimi predpisi.
5. člen
Do sprejetja ustreznih aktov občine Sevnica se smiselno uporabljajo občinski predpisi, ki so bili sprejeti s strani organov prejšnje občine Sevnica in, ki so veljali ob uveljavitvi tega začasnega statutarnega akta na območju prejšnje občine Sevnica, kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo in s tem aktom.
6. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad.
V občinskem uradu se določi naslednji začasni načrt delovnih mest:
1. sekretar za gospodarstvo in finance,
2. sekretar za družbene dejavnosti,
3. sekretar in vodja strokovne službe,
4. vodja proračuna,
5. računovodja družbenih dejavnosti,
6. knjigovodja in obračun plač,
7. planer – analitik za gospodarstvo in finance,
8. planer – analitik za družbene dejavnosti,
9. referent za ceste in komunalo,
10. referent za stanovanjski fond,
11. tajnica.
Občinsko upravo vodi župan.
Do sprejetja statuta, organizacije in delovnega področja občinske uprave in načrta delovnih mest, ostanejo v delovnem razmerju na delovnih mestih, navedenih v drugem odstavku tega člena delavci, ki so v prejšnji občini opravljali našteta dela.
Občina Sevnica prevzame tudi dokumentarno gradivo, nedokončane zadeve in vse obveznosti iz svoje pristojnosti od prejšnje občine.
7. člen
Ta začasni statutarni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01300-0004/94
Sevnica, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
občinskega sveta Sevnica
Martin Novšak l. r.

AAA Zlata odličnost