Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

287. Odredba o homologaciji vozil, stran 192.

Na podlagi 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91), v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v skladu s prvim odstavkom 91. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
O D R E D B O
o homologaciji vozil
1. člen
(1) Ta odredba določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati cestna motorna vozila in njihovi priklopniki (v nadaljnjem besedilu: vozila) glede homologacije in posamičnih odobritev. Opredeljuje tudi tehnično dokumentacijo vozila in zahteve za uporabo homologiranih nadomestnih delov.
(2) Homologacija tipa vozila kot celote, kot tudi posamična odobritev vozila v smislu te odredbe je postopek, s katerim pristojni organ ugotovi in potrdi ustreznost vozila predpisom, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje vozil. Pri tem upošteva stanje predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji na dan uvoza oziroma pregleda vozila. Vozilo ustreza predpisom tudi, če ima posamične homologacije izdane po tujih predpisih, ki so po vsebini enakovredni. Pristojni organ potrdi ustreznost vozila z listino o homologaciji tipa vozila oziroma z izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila.
(3) Za homologacijo in preverjanje vozil po tej odredbi je pristojen Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
(4) Vozila v smislu te odredbe so vozila, ki jih zajema klasifikacija po pravilnikih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE (priloga 1, ki je sestavni del te odredbe).
(5) Pojem uvoza v tej odredbi zajema tako dokončni kot tudi začasni uvoz.
2. člen
V glasilu Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje se objavlja informativni seznam predpisov, ki jim morajo ustrezati vozila v Republiki Sloveniji, in njim enakovrednih predpisov. To velja tako za predpise o vozilih kot celoti kot tudi za homologacijske predpise o njihovih delih in opremi.
3. člen
(1) Postopek ugotavljanja ustreznosti vozila ni potreben v primeru, ko gre za:
1. motorna vozila, ki so uvožena za potrebe:
a) šefov tujih držav in odposlancev šefov tujih držav v posebni misiji ter za potrebe članov njihovega spremstva – za službene potrebe in osebno rabo,
b) mednarodnih in meddržavnih organizacij – za službene potrebe,
c) diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih držav v Republiki Sloveniji – za službene potrebe,
d) šefov tujih diplomatskih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov – za osebno rabo,
e) diplomatskega osebja tujih diplomatskih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov – za osebno rabo,
f) konzularnega osebja tujih konzularnih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih družinskih članov – za osebno rabo.
Določbi alinej e in f ne veljata za diplomatsko oziroma konzularno osebje, če so državljani Republike Slovenije oziroma tuji državljani, ki stalno živijo v Republiki Sloveniji.
2. Vozila, ki jih uvozijo državljani Republike Slovenije, ki se za stalno vračajo z začasnega dela ali bivanja v tujini, če so bili v tujini brez presledka najmanj dve leti ali najmanj 24 mesecev v štirih letih, ter vozila, ki jih uvozijo tujci, ki dobijo pribežališče ali dovoljenje za stalno naselitev v Republiki Sloveniji, oziroma osebe, ki si pridobijo slovensko državljanstvo, kot tudi vozila, ki se uvažajo na podlagi sodnega sklepa o dedovanju.
Izjema iz te točke se lahko uveljavi v enem letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za stalno bivanje ali od pridobitve pribežališča oziroma državljanstva, vendar le za vozilo, ki je bilo v lasti in uporabi prosilca najmanj 6 mesecev pred nastankom tega dogodka. Smiselno velja to določilo tudi za primer dedovanja (razen roka 6 mesecev).
3. Rabljena vozila muzejske vrednosti; kot taka lahko štejemo vozila, ki so starejša od 30 let. V izjemnih primerih pa lahko tak status odobri tudi Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje po posvetu s komisijo, ki jo sestavi iz predstavnikov Tehničnega muzeja Slovenije in AMZS.
4. Vozila, ki se začasno uvažajo zaradi udeležbe na tekmovanjih, sejmih ali drugih prireditvah, organiziranih na območju Republike Slovenije (za čas do 30 dni).
5. Športna motorna vozila, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu, niti ne bodo registrirana in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih.
6. Vozila, podarjena humanitarnim organizacijam izključno za opravljanje njihove humanitarne dejavnosti.
7. Vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji že kdaj redno registrirana.
(2) Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje lahko v soglasju z Ministrstvom za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za notranje zadeve ter po predhodnem mnenju pooblaščene strokovne organizacije za preglede vozil v postopku homologacije, izjemoma odloči, da za uvoz oziroma začasni uvoz ter registracijo posebnega motornega vozila ni treba predložiti listine o homologaciji tipa vozila oziroma izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila oziroma se le-ta lahko izda tudi na podlagi nepopolnih dokumentov oziroma ob določenih odstopanjih od predpisov.
4. člen
(1) Izpolnjevanje predpisov iz 2. člena te odredbe dokazuje proizvajalec v Republiki Sloveniji serijsko izdelanega vozila ali pooblaščeni zastopnik – uvoznik z izjavo o ustreznosti vozila. Z njo uporabniku jamči, da je to vozilo v celoti skladno s homologiranim tipom vozila in ustreza predpisom, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Takšna izjava mora biti priložena vsakemu vozilu, ki gre v prodajo.
(2) Izjavo o ustreznosti vozila sme izdati proizvajalec v Republiki Sloveniji serijsko izdelanega vozila oziroma pooblaščeni zastopnik – uvoznik izključno na podlagi listine o homologaciji tipa vozila, ki jo na njegovo ime izda Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje na podlagi tehničnega poročila o izpolnjevanju zahtev, ki ga izdela za to pooblaščena strokovna organizacija po pregledu dokumentacije in vzorčnega vozila.
(3) Za vsa tista vozila, ki imajo enotno evropsko homologacijo, izda pooblaščenemu zastopniku – uvozniku listino o homologaciji tipa vozila Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje na podlagi verodostojne kopije izvirnega homologacijskega dokumenta.
5. člen
Homologacija vozila je lahko tudi večstopenjska, če pri izdelavi celotnega vozila sodeluje več proizvajalcev.
6. člen
(1) Vsa vozila, ki se posamično uvozijo, izdelajo, sestavijo ali predelajo, morajo opraviti postopek posamične odobritve v pooblaščeni strokovni organizaciji, ki v primeru izpolnjevanja zahtev izda izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila. S to izjavo potrjuje skladnost gradnje vozila s predpisi iz 2. člena te odredbe.
(2) V primeru proizvodnje v Republiki Sloveniji in prodaje do deset primerkov iste izvedenke nekega tipa vozila si lahko proizvajalec pridobi potrebno izjavo o ustreznosti vozila tudi po postopku, ki je predpisan za posamično proizvedena vozila.
(3) Imetnik listine o homologaciji tipa vozila lahko uvozi do deset primerkov iste izvedenke nekega tipa vozila, ki še nima tipske homologacije, če gre za vrsto in znamko vozila, ki jo že zastopa, vendar tega tipa oziroma izvedenke še ni homologiral. Za pridobitev izjave o ustreznosti vozila je potreben postopek, ki je predpisan za posamično uvožena vozila. Isto velja tudi za znamko vozila, ki je v Republiki Sloveniji še nihče ne zastopa.
(4) Dovoljenje za postopek posamične odobritve iz drugega in tretjega odstavka tega člena izda proizvajalcu oziroma imetniku listine o homologaciji tipa vozila Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
(5) Uvozniki, ki niso imetniki listine o homologaciji tipa vozila, lahko uvažajo vozila samo po postopku, ki je predpisan za posamično uvožena vozila.
7. člen
(1) Za uvoz rabljenih vozil vseh kategorij je mogoč samo postopek posamične odobritve. Za potrebe te odredbe se šteje, da je vozilo rabljeno takrat, ko so od dneva prve registracije pretekli najmanj trije meseci in je v tem času vozilo prevozilo najmanj 3000 km. Zahteva po prevoženih 3000 km ne velja za priklopna vozila.
(2) Postopek posamične odobritve za poškodovana vozila je mogoče opraviti samo, če vozilo ni poškodovano več kot 10 % (od vrednosti nepoškodovanega vozila), pri tem pa ne sme biti poškodovan noben element, ki bistveno vpliva na varnost vozila oziroma je vezan na geometrijo koles.
8. člen
(1) Imetnik listine o homologaciji tipa vozila mora pri carinjenju vozil carinarnici predložiti listino o homologaciji tipa vozila, vsi ostali uvozniki pa izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, razen za izjeme iz 3. člena te odredbe in v primeru začasnega uvoza vzorčnega vozila zaradi pridobitve listine o homologaciji tipa vozila oziroma izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila. Carinska uprava Republike Slovenije lahko izjemoma dopusti, da za začasni uvoz vozil na dodelavo ali popravilo ni treba predložiti izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila, če bodo ta vozila po dodelavi oziroma popravilu zopet izvožena in ne bodo registrirana v Republiki Sloveniji.
(2) Izjava o ustreznosti vozila oziroma izjava o ustreznosti posamično pregledanega vozila je obvezen dokument za tehnični pregled vozila pred prvo registracijo vozila v Republiki Sloveniji oziroma za uporabo v Republiki Sloveniji, razen če gre za izjeme iz 3. člena te odredbe.
(3) Vzorci obrazcev tehničnega poročila o izpolnjevanju zahtev (USM-H 003 in USM-H 004), listine o homologaciji tipa vozila (USM-H005), izjave o ustreznosti vozila (USM-H 007) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (USM-H 008) so objavljeni v prilogi št. 2, ki je sestavni del te odredbe. Obliko ostalih obrazcev v postopku homologacije vozil predpiše Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
(4) Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pooblasti posamezne strokovne organizacije za pregled vozil v postopku homologacije.
9. člen
Višino pristojbin in stroškov za posamezne storitve, predpisane s to odredbo, predpiše minister, pristojen za standardizacijo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
10. člen
(1) Za vse sestavne dele, sisteme in opremo vozil, za katere je po ustreznem pravilniku predpisana homologacija, mora proizvajalec, uvoznik ali prodajalec posredovati tržišču in servisni mreži samo homologirane nadomestne dele, opremljene s homologacijsko oznako in oznako proizvajalca. To velja tudi za nadomestne dele, ki so neposredno vključeni v posamezne homologirane sklope oziroma sisteme vozila, kot so zavorne obloge, izpušni lonci, svetlobna električna oprema itd.
(2) Na vozilo se ne sme vgrajevati nadomestnih delov, navedenih v prvem odstavku, če niso homologirani.
11. člen
(1) Izpolnjevanje te odredbe nadzorujejo Republiški tržni inšpektorat, organi ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ob kontroli na cesti ter Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
(2) Sankcije za nespoštovanje te odredbe predvideva zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91). Pojem homologacije vozila iz te odredbe ustreza pojmu atestiranja v citiranem zakonu.
12. člen
Minister, pristojen za standardizacijo, izda navodilo o postopku homologacije.
13. člen
Ta odredba se ne nanaša na vozila, izdelana v Republiki Sloveniji, ki jih je imel sedanji lastnik v lasti že pred 27. marcem 1993, to je pred uveljavitvijo odredbe o homologaciji vozil.
14. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).
15. člen
Ta odredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen tretjega odstavka 4. člena, ki začne veljati 1. julija 1995.
Št. 6.2-01/94-001/12
Ljubljana, dne 12. januarja 1995.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost