Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

323. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log, stran 228.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) je Skupščina občine Vrhnika na 32. seji dne 24. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
L2-Log
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto L2-Log, ki jih je izdelal PRIMIS Vrhnika, pod št. proj. 15/93 v mesecu maju 1994.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dolgoročnim družbenim planom občine Vrhnika in vsebujejo:
a. Grafični del:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine na topografskem načrtu M 1:5000
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu M 1:5000 in M 1:2500
b. Tekstualni del
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
– besedilo odloka.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto L2 – Log, določajo merila in pogoje za posege v prostor na območjih urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov:
L2S/1
L2S/2
L2S/3 – Jordanov kot
L2S/4
L2S/5 – Kačja vas
L2S/8 – Log-Mole
L2S/7 – Log-Mole
L2R/2
L2T/1
L2K/1
L2G/1
in za območja za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov na naslednjih planskih obdobjih:
L2S/6 – Kačja vas (ZN)
L2R/1 – (UN).
4. člen
Meja območja planske celote L2 poteka po mejah ali delu mejnih parcel v k.o. Log in k.o. Velika Ligojna.
– k.o. Log:
Začetek meja je JZ vogalna točka na parceli 2044 (avtocesta), od koder se nadaljuje proti SZ po meja ali delu zahodnih mejnih parcel območja; preseka parcelo 2044 (avtocesta), se nadaljuje po meji parcel 1697/3, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2102/4, preseka parcelo 2033/2, se nadaljuje po parceli 1812/1 in preseka parcelo 1908/5.
– k.o. Velika Ligojna
Meja se nadaljuje po J mejah parcel 1591/2, 1590/1, 1589/1, po J in Z mejah parcel 1590/2, 1593/1, preseka parcelo 1585, se nadaljuje po mejah iste parcele, preseka parcelo 1593/1, se nadaljuje po mejah parcel 1593/2, 1833 (pot), jo preseka, se nadaljuje po meji parcele 1883, preseka parcelo 1604/2, 1605/1 in 177.
– k.o. Log
Meja se nadaljuje po Z mejah parcele 1808/1, po J meji parcele 1802, po Z mejah parcel 1772/1, 1770/2, 1769/1, 1768, 1767, 1766, 1765, 1764 in po J delu meja parcele 1763.
– k.o. Velika Ligojna
Meja se nadaljuje po mejah parcele 1629/2, preseka 1631 in se v vogalni točki parcele 1629/1 obrne proti V in nadaljuje po njeni S meji.
– k.o. Log
Meja se nadaljuje proti V po mejah ali delu S mejnih parcel: 1760, 1761/1, preseka 2028 (pot), se nadaljuje po mejah parcel 1759, 1756, 1755, 1752, 1751, 1748, 1747, 1742, 1744, 1743/3, 1676/2, 1676/1, 1691/2, 1691/1, 1690, preseka parcelo 2026/2, se nadaljuje po mejah parcel 1689, 1688, 1687, 1686/1, 1686/2, 1686/3, 1686/4, 1640, 1224/8, 1224/7, 1224/6, 1224/5, 1224/1 do vogalne točke. Od te točke se meja nadaljuje proti JV po mejah Z mejnih parcel: 1224/1, 2027 (pot), 955, 953/2, 952, preseka parcelo 2021 (pot), se nadaljuje po mejah parcel 951, 1263/1, 1263/6, 1263/5, 1263/4, 2922/1 (pot), 53/3, 596/4, 596/10, 1367/5, 1367/3, 1367/4, preseka 1366/8 (pot) in 1367/1, se nadaljuje po mejah parcel 1366/3, 1368/11 (pot), preseka 1367/2, se nadaljuje po meji parcele 2033/1, jo preseka, se nadaljuje po meji parcele 16/4 in preseka avtocesto. Od sečišča se meja nadaljuje proti JZ in J meji avtoceste v začeto točko opisa te meje.
Meja planske celote, posameznih območij urejanja in morfoloških enot je ponazorjena v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev v podrobnem katastrskem načrtu v M 1:5000 in v M 1:2500.
II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Splošna merila in pogoji, ki so določena od 3. do 30. člena odloka o splošnih merilih in pogojih za občino Vrhnika, ki so ga sprejeli zbori občinske skupščine na 32. seji, dne 24. 11. 1994, veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti L2, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka drugače določeno.
Posebna merila in pogoji veljajo za naslednja območja urejanja:
a. Območje urejanja L2S/1
– glede vrste posegov v prostor, glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2a/10
b. Območje urejanja L2S/2
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2A, B/5
c. Območje urejanja L2S/3
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2A/9 in 2B/3
d. Območje urejanja L2S/4
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 4B/1
e. Območje urejanja L2S/5
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 4a/2 in 2D/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 2D/1
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2a/8, 2D/1, 2a/4 in 4a/2
f. Območje urejanja L2S/6
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 1B/2
g. Območje urejanja L2S/7
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 2AB/1
i. Območje urejanja L2S/8
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 4a/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 2a/2
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2A/1, 2a/2, 2A/3 in 4a/1
j. Območje urejanja L2R/1
– glede vrste posegov in glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 8/1
k. Območje urejanja L2R/2
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 9/1
l. Območje urejenja L2K/1 in L2G/1
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
V območju urejanja L2S/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– gradnja objektov na trasi opuščene železniške proge ni dovoljena
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– prevladuje tip enodružinske prostostoječe stanovanjske hiše P+M in P+1, velikosti objektov pa so 8x10 m, s strmim naklonom strešin (40 stopinj). Med stanovanjsko gradnjo je velik delež (30 %) gospodarskih objektov. Pri oblikovanju vseh vrst gradenj je potrebno upoštevati omenjene parametre
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– za območje velja režim varovanja naravne dediščine VRN A in arheološke dediščine VRA 3
d. Energetsko urejanje
– dopolniti nizkonapetostno elektro omrežje in zgraditi novo transformatorsko postajo s priključnim 20 KV vodom.
7. člen
V območju urejanja L2S/2 morfološka enota 2AB/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasja zakonsko določeni soglasodajalci.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– za območje velja režim varovanja naravne dediščine VRN A in arheološke dediščine VRA 3
c. Energetsko urejanje
– dopolniti nizkonapetostno elektro omrežje in zgraditi novo transformatorsko postajo s priključnim 20 KV vodom.
8. člen
V območju urejanja L2S/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2A/9
– za območje velja režim varovanja naravne dediščine VRN A in arheološke dediščine VRA 3
* morfološka enota 2B/3
– za območje velja režim varovanja arheološke dediščine VRA 3.
9. člen
V območju urejanja L2S/4, morfološka enota 4B/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasja zakonsko določeni soglasodajalci.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– v območju upoštevamo varstveni režim arheološke dediščine VRA 3.
10. člen
V območju urejanja L2S/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2D/1
– v tem območju je najbolj izrazna vaška arhitektura. Novogradnja je možna le kot zapolnitev vrzeli, tako da se ne poruši obstoječa morfologija naselja
* morfološka enota 4a/2
– v območju je poleg stanovanjske gradnje možna tudi gradnja objektov za centralne dejavnosti
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2D/1
– oblikovanje objektov v vaškem jedru mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojena okoliškim objektom in ureditvam
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 4a/2
– v območju moramo upoštevati varstveni režim za naravno dediščino VRN A, za arheološko dediščino VRA 1 in VRA 2
* morfološka enota 2a/4
– v območju moramo upoštevati varstveni režim za naravno dediščino VRN A, za arheološko dediščino VRA 1 in VRA 3 ter za zgodovinsko dediščino VRZ 3
* morfološka enota 2a/8
– v območju moramo upoštevati varstveni režim za naravno dediščino VRN B in varstvena režima za arheološko dediščino VRA 2 in VRA 3
* morfološka enota 2D/1
– v območju moramo upoštevati varstvena režima za arheološko dediščino VRA 2 in VRA 3 ter varstvena režima za etnološko dediščino VRE 2 in VRE 3.
11. člen
V območju urejanja L2S/6 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 1B/2
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.
12. člen
V območju urejanja L2S/7 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2AB/1
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasja zakonsko določeni soglasodajalci.
13. člen
V območju urejanja L2S/8 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 4a/1
– v območju je poleg stanovanjske gradnje možna tudi gradnja objektov za centralne dejavnosti
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/2
– prevladuje tip enodružinske stanovanjske hiše P+1+M velikosti 8 × 10 m (± m). Kritina je opečna z naklonom strešin 35 stopinj.
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2a/2
– v območju moramo upoštevati varstveni režim za naravno dediščino VRN A in varstvena režima za arheološko dediščino VRA 3 in VRA 3’
* morfološki enoti 2A/3 in 2A/1
– v območju moramo upoštevati varstveni režim za arheološko dediščino VRA 3
* morfološka enota 4a/1
– v območju moramo upoštevati varstveni režim za arheološko dediščino VRA 30’, za umetnostno zgodovinsko dediščino VRV 2 in za zgodovinsko dediščino VRZ 1.
14. člen
V območju urejanja L2R/1, morfološka enota 8/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem ter posegi, za katera ni potrebno pridobiti lokacijskega dovoljenja
– izjemoma so dovoljene tudi novogradnje ali dozidave, nadzidave, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba pod pogojem, da poseg kasneje ne bo oviral izdelave prostorskega izvedbenega načrta
b. varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja varujemo z varstvenim režimom za arheološko dediščino VRA 3.
15. člen
V območju urejanja L2R/2, morfološka enota 9/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– območje je izključno namenjeno za pokopališče
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– hrib Rosovž varujemo z varstvenim režimom za naravno dediščino (VRN A), prazgodovinsko gradišče na Rosovžu pa varujemo z varstvenim režimom za arheološko dediščino (VRA 1).
16. člen
V območju urejanja L2K/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– Groharjev grič in grič Rosovž s cerkvijo sv. Janeza varujemo z varstvenim režimom za naravno dediščino VRN A, višje ležeči travnik v Jordanovem kotu pa varujemo z VRN B
– arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3 prazgodovinsko gradišče na griču Rosovž pa z VRA 1 za arheološko dediščino, arheološki teren z antičnim ostalinami na Logu varujemo z VRA 2, arheološki kompleks Ljubljanskega barja pa varujemo z VRA 3’
– podružnično cerkev sv. Janeza Krstnika varujemo z VRU 1 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– spominsko obeležje Ivanu Kavčniku varujemo z VRZ 2 za zgodovinsko dediščino, v vplivnem območju (radij 50 m) pa gradnja ni zaželena
– spominsko ploščo na Ferjanki varujemo z VRZ 3 za zgodovinsko dediščino, vplivno območje pa moramo ohraniti v sedanji podobi.
17. člen
V območju urejanja L2G/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– Groharjev grič, grič Rosovž s cerkvijo sv. Janeza in vzpetino Strmec varujemo z varstvenim režimom za naravno dediščino VRN A
– arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3 prazgodovinsko gradišče na griču Rosovž pa z VRA 1 za arheološko dediščino
– spominsko ploščo na Ferjanki varujemo z VRZ 3 za zgodovinsko dediščino, vplivno območje pa moramo ohraniti v sedanji podobi.
IV. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled občanom in ustanovam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost