Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

586. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške in funkcije predstojnice organa za prekrške Ljubljana

Drugi akti

587. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

588. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bosni in Hercegovini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

635. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
636. Uredba o spremembi uredbe o obveznosti posredovanja statističnih podatkov plačilnega prometa ter statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje

Sklepi

589. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

590. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1994
591. Poročilo o višini in letni stopnji rasti povprečne mesečne plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v letu 1994
592. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji za januar 1995
593. Poročilo o gibanju plač za december 1994
594. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnosti železniškega prometa

BANKA SLOVENIJE

595. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

596. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 1994
597. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
598. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
599. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
600. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
601. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
602. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
603. Sklep o uskladitvi pokojnin uveljavljenih v letu 1995
604. Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1994
605. Sklep o finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1995
606. Pravilnik o prostovoljni vključitvi v zavarovanje za dodaten obseg pravic

OBČINE

Kamnik

607. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Kamnik v letu 1995
608. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi občine Kamnik
609. Statutarni sklep občine Kamnik

Laško

610. Odlok o preimenovanju in imenovanju nekaterih ulic v mestu Laško

Lendava

611. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava

Ljubljana Vič-Rudnik

612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 2 Trnovo - Tržaška cesta
613. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V4 Lavrica
614. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje
615. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik
616. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote v 34 Brezje, v 35 Horjul, v 36 Koreno, v 37 Vrzdenec, v 38 Žažar, v 44 Butajnova, v 45 Šentjošt in v 47 Dobrova)
617. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova-del(planske celote v 39 Hruševo, v 40 Dvor v 41 Polhov Gradec, v 42 Setnik in v 43 Črni vrh)
618. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Turjak (planske celote v 25 Turjak, v 26 Veliki Ločnik-del, in v 27 Rašica-del) in območje VS 12/10 vrh nad Željimljami
619. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Gorice-del (planske celote v 20 Podpeč,V 21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice)
620. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Rakitna (planska celota v 24 Rakitna)
621. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 12/5 Kopanke
622. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 2/6 Dijaški dom

Murska Sobota

623. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana - zaselek Mačkovci v KS Polana

Postojna

624. Pravilnik o ravnanju z odpadki
625. Sprememba pravilnika o javnem oglaševanju

Ribnica

626. Začasni statutarni akt Občine Ribnica

Slovenske Konjice

627. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini

Škofja Loka

628. Poročilo o izidu referenduma za podaljšanje plačevanja krajevnega samoprispevka v delu KS Železniki za vas Podlonk
629. Sklep o podaljšanju plačevanja krajevnega samoprispevka za obnovo cest v vasi Podlonk (razen h.št. Podlonk 17 in 33)

Šmarje pri Jelšah

630. Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah
631. Odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah
632. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Trebnje

633. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič

Žalec

634. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
AAA Zlata odličnost