Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

620. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Rakitna (planska celota v 24 Rakitna), stran 1043.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Rakitna (planska celota v 24 Rakitna)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Krajevne skupnosti Rakitna, ki vključuje plansko celoto V 24 Rakitna. Prostorske ureditvene pogoje je na podlagi posebnih strokovnih podlag, ki sta jih je izdelala Ljubljanski urbanistični zavod in Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, pripravil Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje pod št. proj. 79/1 v novembru 1994.
2. člen
Sestavni del odloka so:
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine in režimi njihovega varovanja,
– seznam varstvenih pasov vodnih virov pitne vode in lokalnih vodnih virov po območjih urejanja,
– prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito,
– soglasja
grafični del:
– prikazi prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in prikazi meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN in TTN v merilu 1 : 5000
– prikazi meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
VR 24/1 Jezero
VS 24/1 Rakitna
VS 24/2 Naklič
VS 24/3 Novaki
VS 24/4 Žotov grič
VS 24/5 Jezero
VS 24/6 Stelnik
in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:
VG 24/1-1
VG 24/1-2
VG 24/1-3
VG 24/2-1
VG 24/2-2
VG 24/2-3
VG 24/3-1
VG 24/3-2
VG 24/3-3
VG 24/3-4
VK 24/1-1
VK 24/1-2
VK 24/1-3
VK 24/1-4
VK 24/1-5
VK 24/1-6
VK 24/1-7
VK 24/1-8
VK 24/1-9
VK 24/1-10
VK 24/2
VK 24/3
4. člen
Meje območja Krajevne skupnosti Rakitna oziroma območja planske celote V 24 in posameznih območij urejanja so prikazana v načrtih PKN in TTN v merilu 1 : 5000 in katastrskih načrtih v merilu 1 : 2880.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Za vsa območja urejanja iz 3. člena tega odloka veljajo enaka določila skupnih meril in pogojev, kot so opredeljena v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Gorice-del (Uradni list RS, št. 11/95) v 6. do 48. členu, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji v tem odloku določeno drugače.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
V poglavju “Električno omrežje” se doda tekst:
Vzporedno s traso obstoječega 400 kV daljnovoda je treba zagotoviti rezervat za predvideni 400 kV dalnovod Lavrica–Divača.
7. člen
Območje urejanja VS 24/1 Rakitna
morfološki enoti VS 2A/1 in 2A/2
– naklon strehe je 35–40 stopinj, smer slemena je treba prilagodti sosednjim objektom,
– indeks pozidanosti znotraj posamezne parcele ne sme presegati 35%
morfološke enote 2D/1, 2D/2 in 2D/3
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P + izkoriščeno podstrešje,
– dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov in objektov za potrebe kmečkih gospodarstev in kmečkega turizma
– dopustne so prizidave objektov in spremembe podstrešij v stanovanjsko površino,
– dopustne so spremembe namembnosti za dejavnosti, ki so okolju nemoteče (družbene dejavnosti, trgovina, mirna turistična dejavnost),
– ostala določila veljajo enako kot za morfološke enote 2A/1 in 2A/2
morfološka enota 3C/1
– namembnost za družbene, oskrbne ali storitvene dejavnosti,
morfološka enota 5C/1
– dopustni so posegi, vezani na osnovno dejavnost in razvojne potrebe klimatskega zdravilišča
– oblikovanje novogradenj je treba uskladiti z obstoječimi objekti
morfološka enota 9
– dopustni so posegi v zvezi z ureditvijo cerkve in pokopališa.
Območje urejanja VS 24/2 Naklič
– etažnost objektov ne sme presegati višine K + P + 1,
– streha je simetrična dvokapnica z naklonom 35–40 stopinj, kritina opečna ali v barvi opeke.
Območje urejanja VS 24/3 Novaki in VS 24/4 Žotov grič
morfološka enota 2A in 2D
– dopustne so gradnje kot dopolnitev naselja in za potrebe razvoja kmečkega in penzionskega turizma,
– novogradnje je treba izoblikovati v gručasti zazidavi
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P + izkoriščeno podstrešje,
– naklon strešin je 38–42 stopinj, kritina opečna ali v opečni barvi
– v delu območja, ki predstavlja zeleno cezuro naselij in so označeni v katastrskem načrtu v merilu 1 : 2880 z oznako 9/2, novogradnje niso dovoljene
morfološka enota 9/1
– dovoljeni so posegi v zvezi z ureditvijo smučarskih prog in spremljajočih objektov in naprav
– glede oblikovanja objektov veljajo enaka določila kot za morfološko enoto 2A.
Območje urejanja VS 24/5 Jezero in 24/6 Stelnik
– dopustna je dopolnilna gradnja počitniških hiš manjšega tlorisa in pretežne tipike obstoječih objektov,
– velikost parcele je najmanj 500 m˛, indeks pozidanosti parcele ne sme presegati 20 %,
– tloris novogradenj je največ 6 m x 9 m,
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P + izkoriščeno podstrešje,
– streha je simetrična dvokapnica z naklonom 50–60 stopinj, smer slemena je pravokotna na plastnice, kritina je opečna ali druga v opečni barvi, kar velja enako za pomožne objekte,
– gradnja ograj in betonskih opornih zidov ni dopustna
– območje z oznako 3C v katastrskem načrtu v merilu 1 : 2880, je namenjeno centralnim in turističnim dejavnostim
– na območju je treba zgraditi novo transformatorsko postajo in varovati koridorje za priključne 20 kV električne vode,
– širina predvidene zbirne ceste, ki je označena v katastrskem načrtu v merilu 1 : 2880, je načeloma 5 m, širina dovoznih cest je najmanj 3 m.
Območje urejanja VR 24/1 Jezero
– dopustne so gradnje objektov turistične in gostinske dejavnosti in posegi v prostor v skladu z rekreacijsko namembnostjo območja,
– posege v prostor je treba izvajati tako, da se čim manj spreminja naravno okolje,
– oblikovanje objektov mora biti skladno s tipiko gradenj v sosednjih območjih in poenoteno za skupine objektov,
– objekti morajo imeti podolžno tlorisno zasnovo,
– objekti v večjo gradbeno površino morajo biti arhitektonsko členjeni ali zasnovani v manjših enotah,
– objekti s hotelsko ali penzionsko namembnostjo ne smejo presegati višinskega gabarita K + P + 1 + izkoriščeno podstrešje, objekti spremljajočih dejavnostji in pomožni objekti ne smejo presegati višinskega gabarita K + P + izkoriščeno podstrešje,
– strehe so simetrične dvokapnice z nakloni 35–45 stopinj in opečno ali drugo kritino v opečni barvi,
– na območju, označenem v katastrskem načrtu v merilu 1 : 2880 z oznako 9/3 je dopustna izgradnja turističnih objektov bungalovskega ali podobnega tipa,
– v območjih z oznakami 9/1, 9/2 in 9/4 so poleg posegov navedenih v 16. členu skupnih meril in pogojev dopustne tudi ureditve športnih igrišč, vendar v oddaljenosti od jezera najmanj 30 m. Ti posegi ne smejo imeti negativnih vplivov na obstoječe vodnjake v uporabi.
Gradnja objektov za razvoj kmetij in za potrebe kmetijske dejavnosti v teh območjih ni dovoljena,
– dopustni so posegi v zvezi z regulacijo in poglabljanjem jezera in posegi za urejanje jezera za kopanje in za doseganje in ohranjanje kvalitete vode, primerne za kopanje. Pri urejanju jezera za kopanje je treba upoštevati predpise, ki določajo sanitarne in varnostne pogoje za urejeno kopališče. Ti posegi ne smejo uničevati ali bistveno spreminjati naravnega okolja jezera. Gradnje objektov ali večjih tlakovanih površin v neposredni okolici jezera v pasu širine najmanj 30 m niso dopustne,
– dovozno cesto na ureditveno območje VS 24/5 Jezero je treba urediti tako, da bo potekala po skrajnem vzhodnem robu rekreacijskega območja, tako kot je določeno v katastrskem načrtu v merilu 1 : 2880,
– parkirne površine je treba porazdeliti na več manjših enot in jih urediti pretežno na obodnem vstopnem delu območja, večje asfaltne površine niso dopustne,
– zagotoviti je treba lokacije za nove transformatorske postaje in varovati koridorje za priključne 20 kV električne vode.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka so na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevnih skupnostih Rakitna in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odlok o sprejemu podrobnega urbanističnega reda za območje Rakitne (Uradni list SRS, št. 17/78).
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti