Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

616. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote v 34 Brezje, v 35 Horjul, v 36 Koreno, v 37 Vrzdenec, v 38 Žažar, v 44 Butajnova, v 45 Šentjošt in v 47 Dobrova), stran 1029.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote v 34 Brezje, v 35 Horjul, v 36 Koreno, v 37 Vrzdenec, v 38 Žažar, v 44 Butajnova, v 45 Šentjošt in v 47 Dobrova)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del, ki vključuje planske celote V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37 Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45 Šentjošt in V47 Dobrova. Prostorske ureditvene pogoje je na osnovi posebnih strokovnih podlag, ki sta jih izdelala Urbanistični inštitut RS in Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, pripravil Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje pod št. proj. 80/1 v novembru 1994.
2. člen
Sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev iz 1. člena tega odloka so:
– seznam območij in objektov naravne in kulturne
dediščine in režimi njihovega varovanja,
– seznam varstvenih pasov vodnih virov pitne vode
in lokalnih vodnih virov po območjih urejanja,
– prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito,
– soglasja
grafični del:
– prikazi prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 in prikazi meril in pogojev za posege v
prostor na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
– prikazi meril in pogojev za posege v prostor na
katastrskih načrtih v merilu 1:2880.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami:
VS 34/1 Brezje pri Dobrovi, VS 34/2 Brezje pri Dobrovi, VP 35/1 Horjul, VP 35/2 Horjul, VS 35/1 Horjul, VS 35/2 Horjul, VS 35/3 Ljubgojna, VS 35/5 Podolnica, VS 35/6 Zaklanec, VS 35/7 Lesno brdo, VS 35/8 Skalček, VS 36/1 Samotorica, VS 36/2 Koreno, VS 37/1 Vrzdenec, VS 37/2 Podsmreka, VS 38/1 Žažar, VS 44/1 Butajnova, VS 44/2 Planina, VS 45/1 Šentjošt nad Horjulom, VS 45/2 Šentjošt, VS 45/3 Pri koči, VR 47/1 Poligon, VS 47/1 Kanc
in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:
VG 34/1, VG 34/2, VK 34/1-1, VK 34/1-3, VK 34/1-4, VG 35/1-1, VG 35/1-2, VG 35/2, VG 35/3-1, VG 35/3-2, VG 35/4, VK 35/1-1, VK 35/1-2, VK 35/1-3, VK 35/1-4, VK 35/1-5, VK 35/1-6, VK 35/1-7, VK 35/1-8, VK 35/1-9, VG 36/1-1, VG 36/1-2, VG 36/1-3, VK 36/1-1, VK 36/1-2, VK 36/1-3, VK 36/1-4, VK 36/2-1, VK 36/2-2, VK 36/3-1, VK 36/3-2, VK 36/4-1, VK 36/4-2, VG 37/1, VG 37/2-1, VG 37/2-2, VG 37/3-1, VG 37/3-2, VG 37/3-3, VG 37/3-4, VK 37/1-1, VK 37/1-2, VK 37/1-3, VK 37/1-4, VK 37/2, VK 37/3, VG 38/1-1, VG 38/1-2, VG 38/2-1, VG 38/2-2, VK 38/1-1, VK 38/1-2, VK 38/1-3, VK 38/1-4, VG 44/1-1, VG 44/1-2, VG 44/2-1, VG 44/2-2, VG 44/2-3, VK 44/1-1, VK 44/1-2, VK 44/2-1, VK 44/2-2, VK 44/2-3, VK 44/3, VK 44/4-1, VK 44/4-2, VK 44/5-1, VK 44/5-2, VK 44/6-1, VK 44/6-2, VG 45/1-1, VG 45/1-2, VK 45/1-1, VK 45/1-4, VK 45/1-5, VK 45/1-6, VK 45/2-1, VK 45/2-2, VK 45/3-1, VK 45/3-2, VK 45/3-3, VK 45/3-4, VK 45/4-1, VK 45/4-3, VK 45/5-1, VK 45/5-2, VK 45/5-3, VG 47/1, VG 47/2, VK 47/1-1, VK 47/1-2, VK 47/1-3, VK 47/1-4, VK 47/1-5, VK 47/1-6.
4. člen
Meje območja planskih celot iz 1. člena tega odloka in posameznih območij urejanja iz 3. člena tega odloka so prikazane v načrtih PKN in TTN v merilu 1 : 5000 in katastrskih načrtih v merilu 1 : 2880.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Za vsa območja urejanja iz 3. člena tega odloka veljajo enaka določila skupnih meril in pogojev, kot so opredeljena v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Gorice-del (Uradni list RS, št.11/95) v 6. do 48. členu, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji v tem odloku določeno drugače.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
V 46. členu se v poglavju “Kanalizacijsko omrežje” doda tekst:
V ureditvenih območjih naselij z oznakami VS 36/1 Samotorica in VS 37/1 Vrzdenec – del je treba zgraditi javno vodotesno kanalizacijo skupno s čistilno napravo. Na zgrajeno kanalizacijo je treba priključiti tudi vse obstoječe objekte.
V ureditvenih območjih naselij z oznakami VS 35/1 Horjul, VS 35/2 Horjul, VS 35/3 Ljubgojna, VP 35/1 Horjul in VP 35/2 Horjul je treba obstoječe objekte in novogradnje priključiti na zgrajeno čistilno napravo.
V poglavju “Vodovodno omrežje” se na začetku doda tekst:
Vodooskrba je urejena z lokalnimi vodnimi viri.
Novograjeni vodovodi morajo zagotoviti higiensko neoporečnost pitne vode in zadostne količine vode tudi za potrebe požarne varnosti.
V poglavju “Električno omrežje” se doda tekst:
V območjih urejanja z oznakami VP 35/1 Horjul, VS 35/2 Horjul-del, VS 45/1 Šentjošt nad Horjulom in VR 47/1 Poligon, ki nimajo zadovoljivih kapacitet oskrbe z električno energijo oziroma še niso elektrificirana, je treba zagotoviti lokacije in zgraditi transformatorske postaje ter varovati koridorje za priključne 20 kV vode.
Širina varovalnih koridorjev za obstoječe 110 kV vode je 2 x 15 m, za 220 kV vode pa 2 x 20 m.
V poglavju “Plinovod” se doda tekst:
V najožjem varstvenem pasu 2 x 5 m je dovoljeno dela izvajati le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom upravljalca plinovoda.
V varstvenem pasu 2 x 30 m gradnja objektov za bivanje ljudi ni dovoljena.
7. člen
Ureditveno območje VS 34/1 Brezje
morfološka enota 2D
– v osrednjem delu naselja je treba nove objekte orientirati pravokotno ali vzporedno z glavno cesto,
– arhitekturne značilnosti obstoječih objektov je treba ohraniti
Ureditveno območje VS 35/1 Horjul
morfološka enota 2D
– ob cerkvi je treba ohraniti značilnosti vaškega ambienta
– v središču naselja je treba razširiti prometno ožino
morfološka enota 3C
– novi objekti ne smejo presegati višine P + 1 + izkoriščeno podstrešje
morfološka enota 5C
– novogradnje ali dozidave je treba višinsko in oblikovno prilagoditi obstoječemu objektu
morfološka enota 6E
– novogradnje ne smejo presegati višine obstoječih objektov
– neustrezne materiale (pločevina) in agresivno barvo obstoječih objektov je treba zamenjati in uskladiti z okoliškimi objekti
Ureditveno območje VP 35/1 Horjul in VP 35/2 Horjul
– območje je vizualno izpostavljeno, dopustna kapna višina novih objektov je največ 8 m
– naklon strešin mora biti od 25 do 35 stopinj, kritina opečna ali v temni barvi
– večji objekti morajo biti tlorisno in višinsko členjeni na več stavbnih mas
– okolico in robove območja je treba zasaditi z avtohtonim drevjem
Ureditveno območje VS 35/5 Podolnica
morfološka enota 2D
– nove objekte v osrednjem delu vasi je treba orientirati
pravokotno na cesto
– ohraniti je treba skupino kozolcev v osrednjem delu vasi
Ureditveno območje VS 35/6 Zaklanec
morfološka enota 2D
– v osrednjem delu vasi je treba nove objekte locirati skladno z obstoječim zazidalnim redom, ohranjati obstoječa razmerja stavbnih mas in arhitekturnih značilnosti
Ureditveno območje VS 35/7 Lesno brdo
morfološka enota 2A
– novogradnje je treba strniti v gruče in objekte locirati vzporedno s plastnicami
– pri oblikovnaju stavbnih pracel je treba zagotoviti smotrno izrabo območja
Ureditveno območje VS 37/1 Vrzdenec
morfološka enota 2D
– orientacija objektov ob glavni cesti mora biti pravokotna na cesto
– upoštevati je treba linearno tlorisno zasnovo naselja
Ureditveno območje VS 37/2 Podsmreka
Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so dopustna le vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne rekonstrukcije na obstoječih objektih ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.
Ureditveno območje VS 38/1 Žažar
morfološka enota 2D
– v osrednjem delu vasi ob cerkvi je treba nove objekte
orientirati pravokotno na smer ceste
morfološka enota 9
– na območju izza cerkve gradnja novih objektov, tudi za potrebe kmetijske dejavnosti, ni dopustna
Ureditveno območje VS 44/1 Butajnova
morfološka enota 2D
– novogradnje ne smejo presegati višin obstoječih objektov
– novogradnje so dopustne le ob pogoju, da se vklopijo v obstoječi zazidalni red vasi in ohranijo njene arhitekturne značilnosti morfološka enota 2A/1
– novogradnje je treba strniti v gruče in objekte orientirati vzporedno s plastnicami
– pri oblikovanju stavbnih parcel je treba zagotoviti smotrno izrabo območja
Ureditveno območje VS 45/1 Šentjošt nad Horjulom
morfološka enota 2D
– priporočljiva je čopasta streha
morfološka enota 9/1
– dopustna je le obstoječa primarna raba površin
Ureditveno območje VS 45/2 Šentjošt
– dopustna je le obstoječa primarna raba površin
Ureditveno območje VR 47/1 Poligon
– dejavnosti na poligonu je treba urediti tako, da se zagotovi varen dostop do sosednjih gozdnih območij
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka so na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja, pri upravni organizaciji za urbanistično načrtovanje mesta Ljubljane, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevnih skupnostih Horjul in Dobrova ter pri Mestni upravi za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odlok o urbanističnem redu za naselja in območja v občini Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 18/74), ki se nanaša na območja navedena v 3. členu tega odloka,
– odlok o sprejemu podrobnega urbanističnega reda za naselja horjulske doline (Uradni list SRS, št. 20/76).
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti