Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

608. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi občine Kamnik, stran 1015.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine Kamnik na 2. seji dne 15. februarja 1995 sprejel
O D L O K
o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi občine Kamnik
1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki opravlja njene upravne naloge.
2. člen
Delo občinske uprave vodi tajnik.
Župan daje tajniku usmeritve in navodila za vodenje občinske uprave.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom v okviru pristojnosti občine, vse upravne naloge, razen tistih, ki so s statutom in odloki poverjene odborom.
Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov;
– izdajanje posamičnih upravnih aktov;
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet;
– upravljanje z občinskim premoženjem;
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti;
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij;
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za podelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji.
4. člen
V okviru občinske uprave se ustanovijo naslednji organi v sestavi:
– Oddelek za družbene dejavnosti;
– Oddelek za okolje in prostor;
– Oddelek za gospodarstvo in
– Zavod za urbanistično načrtovanje.
Notranje organizacijske enote v okviru občinske uprave so Splošna služba, Sekretariat občine in Sekretariat občinskega sveta.
Načelnik oddelka je za vodenje in delo oddelka odgovoren županu.
5. člen
Oddelek vodi načelnik oddelka, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
6. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge z naslednjih področij:
– vzgoja in izobraževanje;
– zdravstvo;
– kultura in kulturna dediščina;
– šport in telesna kultura;
– informacijska dejavnost in
– socialno varstvo.
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja tudi naloge s področja drugih družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
7. člen
Oddelek za gospodarstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– kmetijstvo, kmetijska zemljišča in gozdovi;
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva itd.);
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini;
– proračun in zaključni račun;
– finančno poslovanje;
– blagajniško poslovanje;
– računovodstvo in knjigovodstvo.
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju gospodarskih dejavnosti.
8. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– varstvo okolja (razen nalog, ki jih na tem področju opravlja Oddelek za gospodarske dejavnosti);
– urejanje prostora in urbanizem;
– lokalne gospodarske javne službe: javne službe varstva okolja, komunalne in druge javne službe;
– lokalne javne ceste in javne poti;
– stanovanjsko gospodarstvo;
– stavbna zemljišča.
Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora.
9. člen
Zavod za urbanistično načrtovanje opravlja naloge na področju:
– priprave in sprejemanja prostorskih planov občine;
– priprave in sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravo lokacijske dokumentacije in pridobitev soglasij;
– stavbnih zemljišč ter strokovnih nalog za Sklad stavbnih zemljišč.
10. člen
Splošna služba opravlja tehnične in druge naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanje občinske uprave.
Splošno službo vodi neposredno tajnik.
11. člen
Sekretariat občine opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– pravne zadeve (pravna služba);
– volitve in imenovanja;
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava;
– kadrovske zadeve;
– organizacijske zadeve in
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave.
Sekretariat opravlja tudi upravne naloge iz pristojnosti občinske uprave na naslednjih področjih:
– požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– lokalne volitve;
– nadzor nad organiziranjem shodov in prireditev lokalnega obsega in pomena;
– promet.
Sekretariat vodi neposredno tajnik.
12. člen
Sekretariat občinskega sveta opravlja naslednje naloge:
– koordinira delo članov sveta, odborov, komisij in drugih stalnih in začasnih delovnih teles sveta;
– pripravlja gradiva za seje;
– vodi zapisnike;
– protokol za svet in župana,
– ostale zadeve.
Sekretariat vodi sekretar občinskega sveta.
13. člen
(1) Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 6., 7., 8. členu, oziroma v drugem odstavku 11. člena opravlja tisti oddelek, v katerega delovno področje spada naloga po svoji naravi.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed oddelkov, jo opravlja sekretariat.
14. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan.
Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače višjih upravnih delavcev določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
15. člen
Tajnik občinske uprave, sekretar občinskega sveta in odbora ter načelniki oddelkov imajo položaj občinskega funkcionarja in se zanje smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih. O njegovih pravicah iz delovnega razmerja (količnik za določitev plače, napredovanje v višji plačilni razred) odloča komisija za volitve, imenovanja, kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja, na predlog župana.
16. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91 in 82/94).
17. člen
Občinska uprava na podlagi akta o načrtu delovnih mest v občinski upravi prevzame od občinskih upravnih organov bivše občine vse delavce, ki opravljajo naloge, ki spadajo v delovno področje občinske uprave.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do sprejema novega odloka, ki bo sprejet po sprejemu statuta občine Kamnik, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 02101-25/95
Kamnik, dne 15. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti