Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

631. Odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah, stran 1060.

Na podlagi 13. in 16. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 63/93 in 66/93) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na 30. seji dne 7. 12. 1994 sprejela prečiščeno besedilo
O D L O K A
o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju naselij Rogaška Slatina, Ratanska vas, Tekačevo, Sp. Negonje, Irje, Sp. Sečovo, Cerovec pod Bočem, Brestovec, Prnek, Šmarje pri Jelšah, Zadrže, Korpule, Dvor, Zastranje, Predenca, M. Pristava, Podčetrtek, Mestinje, Šentvid pri Grobelnem, Rogatec, Kozje, Podsreda, Trebče in Bistrica ob Sotli je obvezno zbiranje in odvažanje smeti in odpadkov iz stanovanj, industrijskih objektov, javnih zgradb, parkov, dvorišč, parkirišč in drugih virov na posebno odlagališče na način, ki ga določa ta odlok.
2. člen
V vseh ostalih naseljih občine Šmarje pri Jelšah se smeti in odpadki odlagajo v posebna odlagališča (v nadaljnjem besedilu: vaška smetišča).
3. člen
Odlaganje in odvoz smeti in odpadkov se mora opravljati v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi predpisi.
4. člen
Smeti in odpadki po tem odloku so:
– smeti in odpadki, ki nastajajo pri pripravi živil, konzerve, pepel, porcelan, steklenice, keramika, kovinski odpadki, tekstil, papir, plastika, razen večjih trdnih predmetov, ki lahko poškodujejo smetnjake ali vozila za odvoz smeti, za smeti in odpadke iz drugih virov se štejejo zlasti:
– odpadni gradbeni material, premog, dvoriščne smeti, odpadne smeti iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov, odpadki iz industrijske in obrtne predelave, nevztralizirani (očiščeni, sežgani odpadki iz industrije), ostanki živil gostinskih obratov, embalaža obrti in industrije ter večji kosovni odpadki iz gospodinjstev, obrti in industrije.
5. člen
Ne štejejo se za smeti in odpadke:
– strupene in druge okolju nevarne snovi (kemikalije, zdravila, topila, herbicidi, kisline, strupi, snovi za zaščito rastlin, lugi in podobno), naftni derivati, usedline iz galvana, kolikor so nevtralizirane, usedline iz čistilnih naprav, maščobne usedline in masti ter živalski odpadki.
II. ZBIRANJE IN ODLAGANJE SMETI IN ODPADKOV
6. člen
Upravljalci in lastniki zgradb in objektov na območjih iz 1. člena tega odloka morajo odlagati smeti in odpadke iz gospodinjstev in ostalih virov v tipizirane smetiščne posode smetnjake ali kontejnerje.
7. člen
Prostor za postavitev posod za smeti in odpadke določi komunalno podjetje sporazumno z upravljaci in lastniki zgradb in drugih objektov.
Prostor, ki je določen za postavljanje smetiščnih posod mora biti lahko dostopen in ustrezno urejen tako, da je možno čiščenje. Posode za smeti je dolžan uporabnik redno vzdrževati in čistiti, dotrajane posode pa zamenjati takoj, ko le-te zadoščajo minimalnim higienskim pogojem.
Vrsto in tip posode določi komunalno podjetje. Potrebno število tipiziranih posod nabavijo lastniki oziroma investitorji zgradb in drugih objektov na svoje stroške ali komunalno podjetje na stroške investitorja oziroma lastnika.
Tipizirane smetiščne posode za nove zgradbe morajo biti nabavljene pred izdajo uporabnega dovoljenja za objekt.
Lastniki in uporabniki obstoječih zgradb morajo tipizirane smetiščne posode ali kontejnerje nabaviti v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
8. člen
Če so smeti in odpadki iz drugih virov taki, da jih ni možno odlagati v tipizirane smetiščne posode ali kontejnerje, mora pravna oseba ali samostojni obrtnik skleniti pogodbo s pooblaščeno organizacijo za odvoz smeti, v kateri se določi drug način odlaganja.
Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s sanitarnimi in higiensko-tehničnimi predpisi.
9. člen
Za kosovne odpadke (štedilnike, hladilnike in ostalo gospodinjsko opremo, kolesa, gume in druge avtomobilske dele, sode ipd.) se določi poseben odvoz najmanj 6-krat letno z določenega kraja v naselju s tem, da se o času takega odvoza obvesti uporabnike najmanj 5 dni pred odvozom.
Te odpadke odvaža pooblaščeno komunalno podjetje na posebno odlagališče po predhodnem soglasju upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve in v dogovoru s pooblaščeno organizacijo za odkup takšnih odpadkov, ki te odpadke razvrsti.
10. člen
V naseljih iz 2. člena tega odloka se smeti in odpadki, razen odpadkov iz 9. člena tega odloka, odlagajo na vaška smetišča.
11. člen
Ob gostinskih lokalih, trgovinah, kioskih, slaščičarnah in drugih javnih zgradbah, sejmiščih, tržnicah, parkiriščih, javnih sprehajališčih, športnih in drugih javnih površinah, morajo upravljalci namestiti koše za odpadke.
Koše za odpadke, nameščene na javnih mestih, mora upravljalec redno čistiti in vzdrževati ter odpadke redno odlagati v tipizirane smetiščne posode.
Upravljalci iz prvega odstavka tega člena morajo potrebno število košev za odpadke namestiti v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
12. člen
Prepovedano je:
1. odlagati v smetiščne posode vroč ali žareč pepel, ogorke, tekočine, mrhovino in snovi iz 5. člena tega odloka ter vse ostale smeti in odpadke, ki lahko povzročijo smrad ali požar;
2. puščati smetišne posode odprte;
3. odlagati smeti ali odpadke poleg posod ali izven prostorov namenjenih za odlaganje smeti in odpadkov;
4. odlagati smeti ali odpadke v smetiščne posode tako, da se ne dajo zapreti.
III. ODVOZ SMETI
13. člen
Odvoz smeti in odpadkov na območjih iz 1. člena tega odloka opravlja pooblaščena organizacija, ki se ukvarja s komunalno dejavnostjo.
Odvoz smeti se opravlja v naprej določenem razporedu, katerega na predlog pooblaščene organizacije potrdi pristojni organ lokalne skupnosti.
Razpored odvoza smeti in odpadkov se javno objavi.
14. člen
Pooblaščena organizacija mora za odvoz smeti in odpadkov uporabljati specialno vozilo, ki je urejeno tako, da je omogočeno higiensko nakladanje, odvažanje ter praznjenje.
Tipske posode za smeti mora pooblaščena organizacija prazniti tako, da jih ne poškoduje in ne onesnaži prostore okoli njih. Po praznjenju mora posode vrniti na prejšnje mesto.
Okolico posod za smeti, ki jo onesnažijo pri praznjenju, so dolžni delavci pooblaščene organizacije takoj očistiti.
15. člen
Odvoz smeti in odpadkov iz 2. člena tega odloka opravlja lastnik oziroma upravljalec zgradbe na način s katerim se pri prevozu in odlaganju na vaško smetišče zagotove minimalni sanitarni in higienski pogoji.
16. člen
Snovi iz 5. člena odloka ni dovoljeno odlagati na javna smetišča ali izven njih, ampak opravi odvoz in deponiranje le-teh po posebnem naročilu ali pogodbi pooblaščena organizacija v skladu s posebnimi predpisi in soglasji pristojne inšpekcije na posebna odlagališča.
IV. ODLAGALIŠČA SMETI IN ODPADKOV (SMETIŠČA)
17. člen
Lokacijo in pogoje ureditve smetišč določi upravni organ pristojen za urbanizem in komunalne zadeve v soglasju s pristojno sanitarno, požarno in vodnogospodarsko inšpekcijo. Predlog za lokacijo smetišča poda pooblaščena organizacija za odvoz smeti in odpadkov, ali krajevna skupnost.
18. člen
Smetišča upravlja in vzdržuje pooblaščena organizacija za odvoz smeti in odpadkov v skladu s pogoji lokacijske odločbe.
Vaška smetišča upravlja in vzdržuje krajevna skupnost pod istimi pogoji, kot organizacija iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
Vzdrževanje smetišč obsega zlasti pravilno in pravočasno izravnavo zemljišča, zasipavanje organskih odpadkov, razkuževanje ter uničevanje mrčesa in glodalcev.
Po prenehanju odlaganja mora upravljalec oziroma vzdrževalec smetišča le-to prekriti, zasuti z zemljo.
20. člen
Za pobiranje in odvažanje smeti in odpadkov iz 4. člena tega odloka ter za upravljanje in vzdrževanje smetišč, so dolžni lastniki oziroma upravljalci zgradb in objektov plačevati mesečni prispevek organizaciji, ki odvaža smeti in odpadke ter vzdržuje smetišča.
Na območju naselij iz 1. člena tega odloka so stroške za odvoz smeti in odpakov dolžni plačevati vsi občani in organizacije združenega dela v obsegu določenih meja organiziranega odvoza smeti in odpadkov glede na to ali smeti odlagajo ali ne.
Meje območja organiziranega odvoza smeti in odpadkov v naseljih iz 1. člena tega odloka določi Izvršni svet Skupščine občine Šmarje pri Jelšah oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na predlog poblaščene organizacije za odvoz smeti in odpadkov.
Za urejanje in vzdrževanje vaških smetišč plačujejo lastniki oziroma upravljalci zgradb in objektov prispevek krajevni skupnosti.
20.a člen
Obvezne uporabe in plačila zbiranja in odvoza smeti in odpadkov iz 1. člena tega odloka so oproščeni občani, ki se štejejo za kmete po 4. členu zakona o kmetijskih zemljiščih, za vse vrste površin iz 21. člena tega odloka razen za stanovanjske površine.
Pooblaščena organizacija za odvoz smeti in odpadkov mora v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka, uskladiti obstoječe evidence z odločbo tega člena.
21. člen
Cena za odvoz smeti in odpadkov iz 4. člena tega odloka se določi do m˛ koristne površine stanovanja, individualne stanovanjske hiše, garaž in poslovnih prostorov:
– za koristno površino stanovanja se šteje tlorisna površina stanovanja, ki je osnova za določitev stanarine,
– za koristno površino individualne stanovanjske hiše se štejejo tlorisne površine vseh koristnih prostorov. Prav tako se štejejo med koristne prostore individualne stanovanjske hiše tudi tlorisne površine vseh pomožnih objektov, ki se nahajajo na funkcionalnem zemljišču individualne stanovanjske hiše (drvarnice, kotlovnice, kleti ipd.),
– za koristno površino garaže šteje tlorisna površina garaže, ne glede nato ali je garaža v stavbi ali v posebnem objektu in ne glede na njeno oddaljenost od bivalnih prostorov,
– za koristno površino poslovnega prostora šteje tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom.
22. člen
Pooblaščena organizacija za odvoz smeti in odpadkov je dolžna vzpostaviti in voditi evidenco vseh površin zavezancev za odvoz smeti in odpadkov iz 1. člena tega odloka v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Fizične in pravne osebe, ki plačujejo storitev odvoza smeti in odpadkov v skladu s 1. in 20. členom tega odloka so dolžni dostaviti natančne podatke o obsegu površin, ki so potrebne za izračun cene za odvoz smeti in odpadkov na zahtevo pooblaščene organizacije za odvoz smeti in odpadkov v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Vse spremembe pri osnovah za določitev cene odvoza smeti in odpadkov so zavezanci dolžni prijaviti pooblaščeni organizaciji za odvoz smeti in odpadkov v 40 dneh po nastali spremembi.
23. člen
Za odvoz odpadkov iz 5. in 8. člena tega odloka se zaračunavajo dejanski stroški in po posebej sklenjeni pogodbi.
24. člen
Cene iz 20. člena in 21. člena tega odloka potrdi Izvršni svet Skupščine občine Šmarje pri Jelšah oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na predlog organizacije, ki odvaža smeti in vzdržuje smetišča.
VI. NADZORSTVO
25. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka in predpisov izdanih na njegovi podlagi opravljajo pristojne inšpekcijske službe in policija ter komunalnimi nadzorniki.
26. člen
Če pristojne inšpekcije v okviru nadzora ugotovijo nepravilno ravnanje in izvrševanje določil odloka ali opustitev predpisanega ravnanja po določbah odloka, odredijo ukrepe za odpravo tega stanja, kršitelje pa predlagajo v kaznovanje.
Predlog za kaznovanje zoper kršilce tega odloka lahko poda tudi služba komunalnega nadzora.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek organizacija (pravna oseba):
1. če odlaga smeti in odpadke izven prostorov namenjenih za odlaganje (1. in 2. člen),
2. če ne odlaga smeti in odpadkov v tipske posode za smeti in če ne postavi posode za smeti na za to določeno mesto (6. člen in prvi odstavek 7. člena),
3. če redno ne vzdržuje in čisti posode za smeti (drugi odstavek 7. člena),
4. če tipske posode za smeti niso nabavljene takoj, ko je zgradba vseljiva ali če v roku, ki ga določa ta odlok ne nabavi potrebno število posod (četrti odstavek 7. člena),
5. če smeti in odpadke ne odlaga v skladu s pogodbo (8. člen),
6. če v roku, ki ga določa ta odlok, ne namesti potrebno število košev za odpadke (11. člen),
7. če krši določbe 12. člena tega odloka,
8. če ne opravlja odvoza smeti po razporedu (13. člen),
9. če opravlja odvoz smeti in odpadkov v nasprotju s sanitarnimi in ostalimi varstvenimi pogoji (14. in 15. člen),
10. če odlaga smeti in odpadke iz 5. člena tega odloka na smetišča (18. in 19. člen),
11. če ne skrbi za redno vzdrževanje in ureditev smetišča (18. in 19. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 1.000 do 60.000 SI se kaznuje fizična oseba, če ravna v nasprotju s točkami 1., 2., 3., 4., 7., 10., iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Z uveljavitvijo tega odloka, prenehata veljati odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 11/81) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 12/85).
29. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Št. 35300-0018/94-001
Šmarje pri Jelšah, dne 7. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti