Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

621. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 12/5 Kopanke, stran 1046.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30.11.1994 sprejela
O D L O K
o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 12/5 Kopanke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za del območja urejanja VS 12/5 Kopanke, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Jamova 18, pod številko UI – 1694 junija 1993.
2. člen
Zazidalni načrt sestavljajo:
– besedilo odloka o zazidalnem načrtu;
– obrazložitev odloka;
– soglasja;
– grafične priloge:
– izrez iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane 1:5000;
– povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji 1:5000;
– geodetski načrt 1:500;
– obodna parcelacija in načrt gradbenih parcel 1:500;
– zazidalna situacija 1:500;
– zbirni načrt komunalnih naprav 1:500;
– osnove za zakoličenje objektov 1:500;
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja zazidalnega območja A poteka na severozahodu po severozahodni meji parcel 672/2 del, 672/24, 672/25 del, 672/26, 712/3, na vzhodu po severovzhodnih mejah parcel 712/3, 712/2, po severozahodni meji parcel 699/1, 667/3, po jugozahodnih mejah parcel 664/2, 653/6, 654/2, 653/2 na jugovzhodu po parceli 653/5 in 653/1, po jugovzhodnih mejah parcel 664/8, 664/9, 664/10, na jugozahodu preko parcele 664/1, po jugozahodni in severozahodni meji parcele 667/9, po vzhodni meji parcele 668/14, po severovzhodni in severozahodni meji parcele 668/13, po zahodni in severozahodni meji parcele 671/3 in po jugovzhodni in severovzhodni meji parcele 672/11.
Zazidalno območje B obsega parcele 667/5, 667/13 in 667/4 del.
Zazidalno območje C obsega parcele 902/1, 902/2, 902/3 in 1763 del.
Zazidalno območje D obsega parcelo 657/1.
Vse parcele so v k.o. Gradišče.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti ter za šport in rekreacijo.
Dopustne so spremembe namembnosti posameznih objektov in delov objektov za dejavnosti, ki nimajo škodljivih vplivov na stanovanjske in bivalne pogoje ter na okolje.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Zazidalni načrt določa:
– kmetijske površine;
– parcele predvidene za pozidavo;
– velikost funkcionalnih zemljišč;
– obstoječe stanovanjske in pomožne objekte;
– lego in velikost novih stanovanjskih in pomožnih objektov;
– lego teniškega igrišča s spremljajočim objektom in ureditvami;
– pogoje prometnega in komunalnega urejanja.
6. člen
Urbanistično oblikovanje objektov in zunanjih ureditev mora imeti enoten značaj.
7. člen
Pogoji za urejanje parcel in oblikovanje objektov:
– lega in orientacija obstoječih in novih objektov je določena v grafičnem delu. Dopustna so manjša odstopanja, vendar največ ± 3 m.
– velikost novih objektov je 14 x 11 m, 12 x 9 m in 11 x 8 m. Dopustna so odstopanja za 15 %.
– etažnost objektov je največ K + P + 1;
– pritličje objektov je v nivoju terena ali do 1,5 m nad terenom.
– dopustne so nadzidave objektov do etažnosti največ K + P + 1 in dozidave objektov do največ + 15 % tlorisne velikosti pod pogojem, da so z obstoječim objektom izoblikovane v gradbeno celoto.
– strehe morajo biti simetrične dvokapnice naklona 35° do 45°, sleme po dolžini objekta, kritina opeka ali betonski strešnik rdeče ali temno rjave barve;
– fasada mora biti bele barve;
– na posamezni parceli je dopustna gradnja pomožnega objekta;
– pomožni objekti so v oblikovanju podrejeni oblikovanju stanovanjskih objektov.
8. člen
Pogoji urejanja teniškega igrišča in spremljajočega objekta:
– tlorisna velikost igrišča je 36,6 x 18,6 m;
– igrišče je ograjeno z žično ograjo višine do 3 m;
– ob južni strani ograje je predvideno zaščitno zelenje;
– pogoji za oblikovanje spremljajočega objekta:
*tlorisna velikost objekta, ki vključuje gostinski program in sanitarije je 9 x 6 m. Dopustno je odstopanje za 15 %;
*dostop je s parkirnega prostora na jugozahodni strani objekta;
*etažnost objekta je P + M;
*pritličje objekta je v nivoju terena na južni strani objekta;
*streha mora biti simetrična dvokapnica naklona 35° do 45°, sleme po dolžini objekta, kritina zarezna opeka;
*fasada mora biti bele barve.
9. člen
Parcele se lahko ogradijo z živo mejo, žično ali leseno ograjo do višine 1,5 m. Masivne ograje niso dopustne.
Vkopne in nasipne brežine se morajo izvesti v blagem naklonu in ozeleniti. Oporni zidovi so dopustni na mestih, kjer ni možno drugačno zavarovanje brežine.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
10. člen
Zazidalni načrt ohranja obstoječo prometno zasnovo.
Cesta A je široka 5 m, stanovanjske ceste so široke 4 m. Dostopne ceste so široke praviloma 3,5 m.
Smeri vhodov in dostopov na parcele so obvezne, tako kot so označene v grafičnem delu.
Parkirne površine se morajo urediti na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta.
11. člen
Objekti se morajo priključiti na javna komunalna omrežja za: oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Primarno in sekundarno komunalno omrežje poteka praviloma po javnih površinah v ali ob cestnem telesu. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov v primeru ustreznejše tehnične izvedbe.
12. člen
Pogoji za oskrbo z vodo:
1. Območje zazidalnega načrta leži v II. tlačni coni vodovodnega sistema Pijava Gorica.
2. Oskrba z vodo je zasnovana iz vodohrana Kopanke po primarnem in sekundarnem omrežju dimenzij Φ 200, 150 in 100 mm.
3. Vodovodno omrežje je potrebno dimenzionirati za potrebe sanitarne vode in požarne zaščite.
4. Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti na sanitarnem vodu.
13. člen
Pogoji za odvajanje voda:
1. Kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu.
2. Kanalizacija odpadnih vod se mora priključiti na povezovalni kanal ob magistralni cesti s čistilno napravo pod Pijavo Gorico.
3. Kanalizacija mora biti vodotesna.
4. Odpadne in tehnološke vode uporabnikov kanalizacije morajo ustrezati pravilniku za izpust v javno kanalizacijo.
5. Do izgradnje kanalizacije so dopustne nepropustne dvoprekatne nepretočne greznice.
6. Obvezno je redno praznjenje greznic z odvozom odpadne vode v čistilno napravo.
7. Padavinske vode se odvajajo v ponikovalnice.
8. Onesnažene padavinske vode s prometnih površin se odvajajo po asfaltiranih kanaletah ob cestah preko lovilcev olj v ponikovalnice.
14. člen
Pogoji za oskrbo z električno energijo:
1. Območje se napaja z električno energijo iz obstoječe transformatorske postaje Levec.
2. Nizkonapetostno elektro omrežje se mora izvesti z zemeljskimi kabli.
15. člen
Pogoji za urejanje telekomunikacijsko omrežja:
1. Telekomunikacijsko omrežje se bo priključilo na novo telefonsko centralo predvidoma v naselju Gabrovec.
2. Telekomunikacijsko omrežje se mora izvesti z zemeljskimi kabli.
3. Po izgradnji omrežja je predvidena odstranitev obstoječega zračnega telefonskega voda.
16. člen
Drugi pogoji:
Obvezno je zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. Določena so zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke ob javnih cestah.
Hranjenje kurilnega olja mora biti izvedeno po predpisih.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
17. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah.
Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota, skladno z gradnjo prometne in komunalne infrastrukture.
Objekti in ureditve za varovanje okolja morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi urejanja posamezne parcele.
18. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje obdržijo do predvidenega posega dosedanjo namembnost in način gospodarjenja.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
19. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so predvsem:
– zagotoviti izvajanje prometne in komunalne infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov;
– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih vodov in naprav;
– zagotoviti varstvo vodnih virov;
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov;
– urediti površine sočasno z dograditvijo prometne in komunalne infrastrukture.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena odloka je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora, Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje, Geodetski upravi mesta Ljubljane, Krajevni skupnosti Pijava Gorica in Mestni upravi za inšpekcijske službe.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti