Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

624. Pravilnik o ravnanju z odpadki, stran 1052.

Izvršni svet občine Postojna izdaja na podlagi 32. člena odloka o ravnanju z odpadki na območju občine Postojna (Uradni list RS, št. 36/92) in 46. člena statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91 in 21/93 )
P R A V I L N I K
o ravnanju z odpadki
1. člen
Ta pravilnik ureja zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na območju občine Postojna.
2. člen
Odpadke iz gospodinjstev se zbira v tipiziranih plastičnih in kovinskih posodah, ki so prilagojene tehnologiji in opremi smetarskih vozil.
Večje posode (900 l, 1100 l, 2, 5 m3 in 5 m3) se uporabljajo predvsem v blokovni in strnjeni pozidavi ter za zbiranje odpadkov iz poslovnih površin.
Manjše (120 l in 240 l) plastične posode se uporabljajo v primerih, ko za večje posode ni mogoče urediti zbirnega mesta in v primerih, ko glede na manjšo količino odpadkov, velike posode ne bi bile primerne.
3. člen
Posebni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in vsebujejo nevarne snovi (strupenost, jedkost, eksplozivnost, vnetljivost in podobno) so po določilih pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89) klasificirani v skupino odpadkov, ki se ne smejo odlagati na deponijo komunalnih odpadkov.
Tovrstne odpadke se zbira v posebnih plastičnih ali kovinskih posodah na vseh prodajnih mestih (lekarne, elektrotrgovine, semenarne, trgovine z barvami in laki, drogerije...) v občini.
Ta dejavnost se bo izvajala takrat, ko bo znana oziroma urejena končna dispozicija tovrstnih odpadkov za širše območje.
4. člen
Vse gospodinjske odpadke se zbira v tipiziranih posodah s prostornino 120 l, 240 l, 900 l in 1100 l ter v lesenih kompostnikih s prostornino ca. 1 m3.
Namembnost posameznih vrst posod je:
– 120 l in 240 l rjave plastične posode služijo za zbiranje odpadkov, primernih za kompostiranje. Na posodi je nalepka z navodilom, kateri odpadki spadajo vanjo,
– 20 l in 240 l temno sive plastične posode služijo za vse tiste odpadke iz gospodinjstev, ki se jih ne more klasificirati kot bio-odpadke, posebne odpadke ali sekundarne surovine.
– 900 l in 1100 l (kovinske) pocinkane posode, ki niso opremljene z ustreznimi napisi ali s posebej pobarvanim pokrovom, služijo za isti namen kot temno sive plastične posode,
– leseni kompostniki služijo za kompostiranje bio-odpadkov iz gospodinjstev.
Vsi komunalni odpadki iz poslovnih površin se zbirajo v kovinske (900 l, 1100 l, 2,5 m3) zabojnike ali po potrebi v plastične 240 l.
Podjetja in druge organizacije ter skupnosti, ki uporabljajo za zbiranje odpadkov 4, 5, in 7 m3 zabojnike, le-te uporabljajo do iztrošenosti, nakar jih izvajalec nadomesti z novimi, na lastne stroške.
Tip in velikost posode se prilagodi tehnologiji zbiranja.
Vzdrževanje posod vrši pooblaščeni izvajalec po potrebi, pranje in dezinfekcijo posod za bio odpadke pa najmanj 2 x letno.
5. člen
Z lesenimi kompostniki so opremljena gospodinjstva individualnih gradenj ter kmečka gospodinjstva.
Bioloških odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih iz prejšnjega odstavka, se ne odvaža.
Tem gospodinjstvom ne pripada rjava plastična posoda in so jo dolžni vrniti izvajalcu, ko jim v zamenjavo za posodo dostavi lesen kompostnik.
6. člen
Vsem gospodinjstvom se omogoči ugoden nakup manjše plastične posode (10 l) in papirnatih vrečk – vložkov” ki omogočajo higienski način zbiranja in odlaganja bio-odpadkov.
7. člen
Zbirno mesto za komunalne odpadke mora urediti povzročitelj odpadkov sam, in sicer v pritličju objekta ali na prostem, če v objektu samem zanj ni prostora.
Zbirno mesto za komunalne odpadke mora:
– ustrezati predpisom za higiensko, tehnično in požarno varstvo;
– imeti omogočen pristop in odvoz;
– biti na takšnem prostoru, da ne ogroža prometa.
Obstoječa zbirna mesta na prostem se uredijo na funkcionalni površini povzročitelja komunalnih odpadkov. V primeru, ko več povzročiteljev uporablja isto zbirno mesto (individualna zazidava) je izjemoma možno urediti zbirno mesto na javni površini. Lokacijo takšnega zbirnega mesta mora potrditi pristojni občinski organ, na predlog izvajalca in s sodelovanjem krajevne skupnosti.
Zbirno mesto je praviloma lahko oddaljeno največ 15 m od mesta, kjer je možen dovoz s smetarskim vozilom.
Do te razdalje so delavci izvajalca dolžni posodo izprazniti in jo vrniti na zbirno mesto. Če pa je razdalja do odvzemnega mesta večja od 15 m, mora povzročitelj odpadkov ob dnevu odvoza, posodo z odpadki sam premakniti na ustrezno mesto.
8. člen
Izvajalec je dolžan izdelati in predati v potrditev upravnemu organu pristojnem za varstvo okolja, kataster odjemnih mest in posod in ga dopolnjenega dostaviti v potrditev do konca januarja za vsako tekoče leto.
Sestavni del katastra je tudi seznam gospodinjstev.
Kataster je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Kosovne odpadke občani odlagajo na določena in označena mesta.
Kosovne odpadke se na zbirnem mestu ločuje na kovinske kosovne odpadke in ostale kosovne odpadke.
Akcija zbiranja kosovnih odpadkov poteka v mesecu aprilu in oktobru vsako leto.
Plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov iz posameznih naselij je izvajalec dolžan pripraviti najkasneje januarja meseca za tekoče leto in ga dostaviti upravnem organu za varstvo okolja in urejanje prostora ter vsem Krajevnim skupnostim v občini.
V času akcije je izvajalec dolžan dodatno obveščati občane o urniku zbiranja in odvoza, preko lokalnih medijev in s plakati.
Predviden čas za zbiranje kosovnih odpadkov za posamezno naselje je najmanj 7 dni in največ 14 dni.
10. člen
Za zbiranje sekundarnih surovin (papir, steklo) se v naseljih občine postavijo ekološki otoki. Lokacijo se določi na podlagi mnenja krajevne skupnosti, kriterije pa določa občinski upravni organ, pristojen za varstvo okolja. Posode so opremljene z ustreznimi napisi oz navodili.
11. člen
Embalaža, ki nastaja v obrti, gostinstvu in trgovini, ne spada med komunalne odpadke iz poslovnih površin.
Zbiranje, odvoz in končna dispozicija embalaže je predmet posebne pogodbe, ki jo mora povzročitelj skleniti z izvajalcem.
12. člen
Gospodinjstva, do katerih je onemogočen dovoz s smetarskim vozilom dobijo brezplačno ustrezno število označenih papirnatih ali plastičnih vreč.
Gospodinjstva, ki bodo občasno presegala količine odpadkov predvidenih za posode, lahko kupijo označene papirnate ali plastične vreče. V ceni vreče je vračunana: vreča, odvoz in odlaganje.
Omenjene vreče, kakor tudi vrečke-vložke za 10-litrske posode, ki služijo za zbiranje bio-odpadkov, uporabniki lahko kupijo na sedežu izvajalca in na drugih javnih prodajnih mestih.
13. člen
Ritem odvoza odpadkov je naslednji:
– bio odpadki: štirinajstdnevno (september – april)
tedensko (maj – avgust )
– ostali kom. odpadki: štirinajstdnevno
– papir: mesečno oziroma po potrebi
– steklo: mesečno oziroma po potrebi.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 49/92).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 108-1/94-10
Postojna, dne 15. novembra 1994.
Predsednik
Franc Tomažič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti