Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

622. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 2/6 Dijaški dom, stran 1048.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič- Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 2/6 Dijaški dom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje urejanja VI 2/6 Dijaški dom, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Jamova 18, pod številko UI – 1657, februarja 1993.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
– besedilo odloka o zazidalnem načrtu;
– obrazložitev odloka z ekološkimi mnenji;
– soglasja;
– grafične priloge:
· izrez iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane 1:5000;
· povezava in soodvisnostmi s sosednjimi območji 1:2000;
· katastrski načrt 1:1000;
· obodna parcelacija in načrt gradbenih parcel 1:500;
· zazidalna situacija 1:500;
· prometne ureditve 1:500;
· zbirni načrt komunalnih vodov 1:500;
· ureditev zelenih površin 1:500.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje zazidalnega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Vič: 1850/1, 1850/2, 1850/3, 1850/4, 1850/5, 1850/6, 1850/7, 1850/8, 1850/9, 1850/10, 1850/11, 1850/12, 1851/1, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/5, 1851/6, 1852/1, 1852/2, 2028/1 del, 2029/1 del, 2002 del.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno za:
– Inštitut Jožef Stefan;
– Center za zaščito zlorabljenih otrok in pomoč družini;
– Andragoški center Republike Slovenije;
– Mladinski dom Malči Belič;
– Pedagoški inštitut;
– Veterinarsko fakulteto.
Na posamezni parceli so dopustne spremembe dejavnosti, skladno z osnovno namembnostjo, opredeljeno v zazidalnem načrtu.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Urbanistična zasnova območja določa predvsem:
– razporeditev dejavnosti;
– lego in velikost parcel;
– lego in velikost objektov;
– regulacijske elemente;
– ureditve in pogoje prometnega in komunalnega urejanja;
– ureditve in pogoje urejanja zelenih površin.
6. člen
Urbanistično oblikovanje zazidalnega območja mora biti enotno.
Oblikovanje objektov in zunanjih ureditev mora biti mestno.
Primarna smer oblikovanja objektov in zunanjih ureditev je pravokotno in vzporedno z Gerbičevo ulico.
Na območjih prekoračenja prometnega hrupa mora urbanistično oblikovanje in arhitekturno oblikovanje objektov upoštevati pasivno in aktivno protihrupno zaščito.
7. člen
Objekti na posamezni parceli morajo biti oblikovani enotno.
Objekti z večjim volumnom morajo biti praviloma členjeni v horizontalni smeri in izvedeni s prekinitvami, usklajeno s funkcionalnimi in tehnološkimi zahtevami in možnostmi. Manjši objekti so v oblikovanju podrejeni oblikovanju večjih objektov. Oblikovanje vogalov in vhodov v objekte mora biti poudarjeno.
Etažnost novih objektov je do P + 2 in P + 3.
Kote pritličja vseh objektov morajo biti vsaj 30 cm nad računsko določeno poplavno vodo za 100 letne vode Gradaščice in Malega grabna, brez vpliva predvidenih zadrževalnikov na vodozbirnem območju.
Oblike streh so ravne, ločne in dvokapnice. Žagaste in druge industrijske strehe niso dopustne.
Barve fasad objektov so bele ali v svetlih pastelnih tonih, v skladu s sosednjimi objekti.
8. člen
Ograje niso dopustne. Znotraj posameznih parcel so dopustne funkcionalne transparentne ograje višine 2,0 do 2,5 m z obojestransko ozelenitvijo.
Stanovanjska območja izven območja urejanja se morajo zaščititi pred prekomernim hrupom s protihrupnimi ovirami.
9. člen
Pogoji za urejanje parcele A:
1. Območje je namenjeno za Inštitut Jožef Stefan. Dopustna je sprememba dejavnosti in investitorja, skladno z osnovno namembnostjo, določeno v zazidalnem načrtu.
2. Laboratoriji in dejavnosti, ki so funkcionalno vezane na Inštitut Jožef Stefan morajo biti locirane na severni strani objekta.
3. Dejavnosti, ki imajo škodljive vplive na okolje ter na delovne in bivalne pogoje niso dopustne.
4. Obvezna je prekinitev objekta na območju prečkanja zbirnega kanala Φ180. Prekinitev objekta je lahko samo v pritličju in nadstropju.
5. Zasnova objekta mora upoštevati možnost etapne gradnje.
6. Osnovna tlorisna velikost objekta je 79,0 x 19,5 (24,5) m. Dopustna so odstopanja proti severu in vzhodu za do 1,0 m.
7. Etažnost objekta je P + 3, za južni del objekta je dopustna etažnost P + 4.
8. Kota pritličja je 292,30. Dopustna so odstopanja za do 0,5 m.
9. Pritličje južnega dela objekta je namenjeno za parkiranje osebnih vozil.
10. Gradbene črte na zahodni, vzhodni in južni strani objekta so obvezne.
11. Izraba:
– indeks pozidanosti: min. 0,46, max. 0,55;
– indeks stavbne mase: min. 6,3, max. 7,6.
10. člen
Pogoji za urejanje parcele B:
1. Območje je namenjeno za Center za zaščito zlorabljenih otrok in pomoč družini. Dopustna je sprememba dejavnosti in investitorja, skladno z osnovno namembnostjo, določeno v zazidalnem načrtu.
2. Osnovna tlorisna velikost objekta 21,5 x 10,5 m. Dopustna so odstopanja proti severu in zahodu za do 2,0 m.
3. Etažnost objekta je P + 2.
4. Kota pritličja je 292,30. Dopustna so odstopanja za do 0,5 m.
5. Oblikovanje objekta naj povdari njegovo namembnost in ločitev na ambulantni in stacionarni del.
6. Gradbena črta na južni strani objekta je obvezna.
7. Izraba:
– indeks pozidanosti: min. 0,22, max. 0,31;
– indeks stavbne mase: min. 1,6, max. 2,2.
11. člen
Pogoji za urejanje parcele C:
1. Območje je namenjeno za Andragoški center Republike Slovenije. Dopustna je sprememba dejavnosti in investitorja, skladno z osnovno namembnostjo, določeno v zazidalnem načrtu.
2. Osnovna tlorisna velikost objekta 19,5 x 12,5 m. Dopustna so odstopanja proti severu za do 1,0 m, proti jugu do 2,0 m.
3. Etažnost objekta je P + 2.
4. Kota pritličja je 292,20. Dopustna so odstopanja za do 0,5 m.
5. Oblikovanje objekta in glavnega vhoda naj poudari funkcionalno povezavo z objektom E.
6. Gradbena črta na vzhodni in zahodni strani objekta je obvezna.
7. Izraba:
– indeks pozidanosti: min. 0,26, max. 0,35;
– indeks stavbne mase: min. 2,0, max. 2,4.
12. člen
Pogoji za urejanje parcele H:
1. Območje je namenjeno za Mladinski dom Malči Belič. Dopustna je sprememba namembnosti dela objekta, skladno z osnovno dejavnostjo.
2. Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije objekta ter funkcionalne izboljšave. Prizidki niso dopustni.
3. Pripadajoče zelene in rekreacijske površine obsegajo parkovno ureditev in igrišče za košarko.
4. Ob zahodnem robu igrišča je dopustna žična ograja do višine 3,0 m z obojestransko zelenitvijo.
13. člen
Pogoji za urejanje parcele E:
1. Območje je namenjeno za Pedagoški inštitut. Dopustna je sprememba namembnosti dela objekta, skladno z osnovno dejavnostjo.
2. Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije in nadzidava objekta za eno etažo, ter funkcionalne izboljšave.
14. člen
Pogoji za urejanje parcele Veterinarske fakultete:
1. Območje je namenjeno za Veterinarsko fakulteto. Dopustna je sprememba namembnosti dela objektov F in G, skladno z osnovno dejavnostjo.
2. Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije ter funkcionalne izboljšave objektov F in G.
3. Ureditev novega vhoda v objekt F ne sme presegati osnovnih tlorisnih gabaritov objekta.
4. Pomožni objekti in nadstrešnice se lahko postavijo ob zahodno fasado objekta F tako, da ne presegajo osnovnih tlorisnih gabaritov objekta.
5. Patološka secirnica v objektu G in spremljajoče zunanje površine morajo biti urejeni skladno z določili pravnih aktov za tovrstne objekte.
6. Podatki in pogoji za urejanje pedagoško laboratorijskega objekta D:
– objekt je namenjen za pedagoško laboratorijske dejavnosti. Dopustna je sprememba dejavnosti, skladno z dejavnostjo fakultete;
– osnovna tlorisna velikost objekta je 18,5 x 17,0 m. Dopustna so odstopanja proti jugu za do 5,0 m in proti zahodu za do – 2,0 m;
– etažnost objekta je P + 2;
– kota pritličja je 292,80. Dopustna so odstopanja za do 0,5 m;
7. Skladišče vnetljivih in strupenih snovi mora biti urejeno skladno z določili pravnih aktov za tovrstne objekte.
8. Zelene površine pred objekti se urejajo parkovno.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
1. Pogoji za prometno urejanje
15. člen
Osnovno prometno omrežje območja sestavljata Mencingerjeva in Gerbičeva ulica ter cesta a.
Mencingerjeva ulica se prestavi za 2,5 m proti jugu.
Ceste so praviloma široke 5,0 m.
16. člen
Površine za mirujoči promet so praviloma urejene na posameznih parcelah. Urejene so ob Gerbičevi ulici, ob cestah a in b ter v notranjosti zazidalnega območja z dovozom s ceste a.
17. člen
Peš površine sestavljajo osrednja peš pot, peš poti in dostopi do objektov in pločniki ob javnem cestnem omrežju.
Peš poti so široke 2,0 in 2,5 m. Osrednja peš pot je široka 2 x 2,0 m z zelenico na sredini.
Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območju križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
Ob vhodih v objekta F in G sta kolesarnici.
2. Pogoji za komunalno urejanje
18. člen
Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna komunalna omrežja za: oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
19. člen
Primarno in sekundarno komunalno omrežje mora potekati po javnih površinah v ali ob cestnem telesu tako, da bo možno neposredno priključevanje objektov.
Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejšega etapnega izvajanja zazidalnega načrta.
Gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno.
20. člen
Pogoji za oskrbo z vodo:
1. Oskrba z vodo je predvidena iz primarnega vodovoda Φ 160 ob Gerbičevi ulici in na vzhodni strani območja ter z vodovoda Φ 100 ob Mencingerjevi ulici.
2. Omrežje je potrebno dimenzionirati za potrebe sanitarne in tehnološke vode ter požarne zaščite.
3. Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti na sanitarnem vodovodu.
21. člen
Pogoji za odvajanje odpadnih, tehnoloških in padavinskih vod:
1. Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
2. Kanalizacija odpadnih vod je speljana v obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se priključuje na zbirni kanal Φ 180, ki poteka preko zazidalnega območja.
3. Tehnološke odpadne vode iz laboratorijev objekta A se morajo pred izpustom v kanalizacijo očistiti in nevtralizirati, skladno s strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in dopustnih temperaturah vode za izpust odpadnih vod v javno kanalizacijo (Uradni list SRS, št. 18/85).
4. Padavinske vode z utrjenih prometnih in dvoriščnih površin se odvajajo preko lovilcev olj in peskolovov v meteorno kanalizacijo z iztokom v Gradaščico.
5. Pred odvodom v meteorno kanalizacijo mora biti zagotovljeno zadržanje, čiščenje in nevtraliziranje onesnaženih požarnih voda ob intervenciji.
6. Čista padavinska voda s streh in zelenih površin se odvaja neposredno v meteorno kanalizacijo.
22. člen
Pogoji za napajanje z električno energijo:
1. Napajanje z električno energijo je iz obstoječih transformatorskih postaj TP Gerbičeva ulica in TP Mencingerjeva ulica.
2. Nizkonapetostno elektroomrežje v območju se izvede z zemeljskimi kabli.
23. člen
Pogoji oskrbe s toplotno energijo:
1. Za ogrevanje objektov in pripravo sanitarne tople vode je predviden energetski vir plin.
2. Plinovodno omrežje se napaja iz obstoječega priključka DN 100, ki je priključen na plinovod DN 200, 0,1 bar po Gerbičevi ulici.
24. člen
Pogoji urejanja telefonskega omrežja:
1. Telefonsko omrežje se priključuje na telefonsko centralo Vič preko obstoječega omrežja ob Gerbičevi ulici.
2. Telefonsko omrežje se gradi v kabelski izvedbi.
25. člen
Javna razsvetljava se uredi na vseh javnih prometnih in peš površinah. Napajanje bo izvedeno preko prižigališča iz transformatorskih postaj v območju urejanja.
26. člen
Gnojišče Veterinarske fakultete mora biti urejeno na funkcionalnem dvorišču.
Investitorji morajo zagotoviti zbirna in odjemna mesta za odpadke na lastni parceli.
Investitorji morajo zagotoviti sortiranje odpadkov ter ločeno in varno ravnanje s posebnimi odpadki.
VI. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
27. člen
Zelene površine morajo biti povezane med seboj in z zelenimi površinami izven meja zazidalnega območja. Urejanje zelenih površin mora biti enotno.
Kvalitetna, zdrava in visoka drevesa se morajo ohraniti, če ne ovirajo izvajanja zazidalnega načrta.
Vse proste površine se morajo urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
Ob domu Malči Belič in pred Veterinarsko fakulteto se površine urejajo parkovno.
Ob komunikacijah je drevje praviloma oblikovano v drevorede.
Večje površine za mirujoči promet morajo biti izvedene z zelenicami, zasajene z drevjem.
Ob Gradaščici se izvede zaščitna ograja iz žive meje listavcev.
Zasaditev zelenih površin in drevoredov se izvede z avtohtonimi vrstami drevja in grmičevja.
VII. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
28. člen
Brežine Gradaščice morajo biti zatravljene in redno vzdrževane. Posegi v brežine, z izjemo gradnje osnovne komunalne infrastrukture niso dopustni.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
29. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja tako, da je izvajanje vsakega objekta posebna etapa. Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota z vso pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo.
Etapno izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in vodnogospodarsko infrastrukturo.
Objekti in ureditve za varovanje okolja in požarno varstvo morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi urejanja posamezne parcele.
V etapo realizacije objektov A in B je treba vključiti tudi ureditev Mencingerjeve ulice.
30. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje obdržijo dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so začasne ureditve za druge dejavnosti, pod pogojem, da ne bodo ovirale kasnejšega urejanja.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
31. člen
Za posamezne posege v prostor so investitorji dolžni predložiti programsko arhitekturno zasnovo objektov in ureditev z vsemi elementi za pridobitev lokacijskega dovoljenja in dokazili o upoštevanju določil o varovanju okolja. Skladnost z zazidalnim načrtom ugotavlja izvršni svet občine Ljubljana Vič-Rudnik.
32. člen
Obveznosti izvajalcev so predvsem:
– zagotoviti izvajanje prometne in komunalne infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov;
– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih vodov in naprav;
– urediti pripadajoče javne zelene površine sočasno z dograditvijo objektov, prometne in komunalne infrastrukture;
– izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici;
– sanirati in nadomestiti objekte na sosednjih zemljiščih, v katerih so se, zaradi izvajanja zazidalnega načrta, bistveno poslabšali bivalni in delovni pogoji.
X. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena odloka je stalno na vpogled pri občinskem sekretariatu pristojnem za urejanje prostora, Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana, Geodetski upravi mesta Ljubljane, Krajevni skupnosti Malči Belič in Mestni upravi za inšpekcijske službe.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o sprejemu zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VI 2/6 (Uradni list SRS, št. 44/87 in 18/88) v delu, ki ga obravnava ta odlok.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti