Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

606. Pravilnik o prostovoljni vključitvi v zavarovanje za dodaten obseg pravic, stran 1008.

Na podlagi 25. in 275. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list Republike Slovenije št. 12/92, 5/94), je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na seji dne 16. 2. 1995 sprejela
P R A V I L N I K
o prostovoljni vključitvi v zavarovanje za dodaten obseg pravic
I. PRVI DEL
I.1. S p l o š n e d o l o č b e
1. člen
Ta pravilnik določa pravice in obveznosti iz prostovoljne vključitve v zavarovanje za dodaten obseg pravic (v nadaljnjem besedilu: dodatno zavarovanje), pogoje za sklenitev tega zavarovanja, pogoje za pridobitev, uživanje in izgubo pravic ter način njihovega uveljavljanja. Pravilnik ureja tudi medsebojna razmerja med sklenitelji oziroma zavarovanci tega zavarovanja in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Skladom dodatnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: sklad).
I.2. T e m e l j n i p o j m i
2. člen
Posamezni pojmi imajo v tem pravilniku naslednji pomen:
– “sklenitelj” je fizična oseba, ki zase ali za drugo osebo sklene dodatno zavarovanje, ali fizična oseba, v imenu katere pravna oseba sklene dodatno zavarovanje,
– “zavarovanec” je fizična oseba, za katero je sklenjeno dodatno zavarovanje,
– “dodatna pravica” je posamezna pravica iz dodatnega zavarovanja, določena s tem pravilnikom
– “dogovorjeno zavarovalno obdobje” je čas dogovorjenega plačevanja premij za dodatno pravico, od sklenitve dodatnega zavarovanja do predvidenega datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravic iz obveznega zavarovanja, izražen v letih (zavarovalnih letih),
– “dejansko zavarovalno obdobje” je čas dejanskega plačevanja premij za posamezno dodatno pravico,
– “zavarovalna premija” je denarni znesek, ki ga mora sklenitelj plačati ali plačevati skladu po pogodbi,
– “zavarovalna vsota” je pričakovana vrednost vseh izplačil ob pridobitvi dodatne pravice,
– “kapitalizirana premija” je vsota plačanih premij, zmanjšanih za stroške poslovanja, revalorizirana s stopnjo rasti cen na drobno, obrestovana z obrestno mero sklada in povečana z ustreznim delom morebitnega dobička sklada.
3. člen
Nosilec in izvajalec dodatnega zavarovanja je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Sklad dodatnega zavarovanja.
4. člen
Sklad izvaja zavarovanje za dodaten obseg pravic na podlagi zavarovalne pogodbe, ki jo skleneta sklad in sklenitelj dodatnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: zavarovalne pogodbe), določb tega pravilnika in pogojev prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic.
5. člen
Za urejanje medsebojnih razmerij med skleniteljem in skladom, ki niso izrecno urejena s tem pravilnikom, se uporablja zakon o obligacijskih razmerjih.
6. člen
Sklad zbira sredstva z zavarovalnimi premijami (v nadaljnjem besedilu: premijami), določenimi s tem pravilnikom, ter z njihovim obrestovanjem (kapitalizacijo). Sredstva sklada so ločena od sredstev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in prostovoljnega zavarovanja po 24. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: zakona).
7. člen
Sklad določi premije z aktuarskim izračunom na podlagi tabel prispevnih stopenj za izračun premij (v nadaljnjem besedilu: tabele), ki so sestavni del tega pravilnika.
V tabelah so prispevne stopnje za mesečno, letno in enkratno plačilo premij (v % od dogovorjene dodatne pravice), izračunane na podlagi meril, določenih s tem pravilnikom.
II. DRUGI DEL
II.1. P r e d m e t d o d a t n e g a z a v a r o v a n j a
8. člen
Osebe, ki so vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: obvezno zavarovanje), lahko sklenejo zavarovanje za:
1. dodatno starostno pokojnino,
2. dodatno starostno pokojnino z invalidsko pokojnino (v nadaljnjem besedilu: dodatno invalidsko pokojnino),
3. dodatno družinsko pokojnino
4. dodatno invalidnino.
Dodatno zavarovanje se lahko sklene tudi za kombinacijo navedenih dodatnih zavarovanj, razen kombinacije dodatnih zavarovanj iz 1. in 2. točke tega člena.
II.2. P o g o j i z a s k l e n i t e v z a v a r o v a n j a
9. člen
Zavarovanec obveznega zavarovanja lahko, najkasneje 5 let pred izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino po zakonu, sklene zavarovanje:
1. za dodatno starostno pokojnino, vendar pred dopolnitvijo starosti 60 let (moški) oziroma 55 let (ženska),
2. za dodatno invalidsko pokojnino ali dodatno invalidnino, če je zdrav, kar potrdi z lastno izjavo in ni starejši od 58 let (moški) ali 53 let (ženska).
Za ugotovitev zdravstvenega stanja sklad določi pregled pri invalidski komisiji zavoda:
– če je dogovorjena dodatna invalidska pokojnina višja kot 100% zneska najvišje pokojninske osnove, veljavne ob sklepanju dodatnega zavarovanja,
– če je dogovorjena dodatna invalidnina višja kot 25% zneska najvišje pokojninske osnove
– in v drugih primerih, ko sklad meni, da je to potrebno.
Na podlagi ugotovitev komisije lahko sklad odstopi od zavarovalne pogodbe.
3. za dodatno družinsko pokojnino najkasneje do svoje starosti 60 let (moški) ali 55 let (ženska), in sicer za:
– zakonca in starše najkasneje pri njihovi starosti 50 let (moški) ali 45 let (ženska),
– otroke najkasneje pri starosti 21 let, če pa so ti invalidi in jih zavarovanec preživlja, ne glede na starost.
II.3. N a č i n i z a v a r o v a n j a
10. člen
Sklenitelj se lahko zavaruje za:
– dodatno starostno pokojnino brez vračila kapitalizirane premije,
– dodatno starostno pokojnino z vračilom kapitalizirane premije,
– dodatno starostno pokojnino z vračilom kapitalizirane premije ali izplačilom dodatne pokojnine do tedaj, ko bi umrli uživalec dodatne pokojnine dopolnil 78 let starosti,
– dodatno invalidsko pokojnino brez vračila dela kapitalizirane premije,
– dodatno invalidsko pokojnino z vračilom dela kapitalizirane premije,
– dodatno invalidsko pokojnino z vračilom dela kapitalizirane premije ali izplačilom dela dodatne pokojnine do tedaj, ko bi umrli uživalec dodatne pokojnine dopolnil 78 let starosti,
– dodatno družinsko pokojnino z vračilom kapitalizirane premije,
– dodatno družinsko pokojnino z vračilom kapitalizirane premije ali izplačilom dodatne pokojnine do tedaj, ko bi umrli uživalec dodatne pokojnine dopolnil 78 oziroma 26 let starosti,
– dodatno invalidnino brez vračila kapitalizirane premije.
Dodatno zavarovanje brez vračila kapitalizirane premije je zavarovanje, pri katerem ob smrti sklenitelja v dogovorjenem zavarovalnem obdobju plačane premije ostanejo skladu.
Dodatno zavarovanje z vračilom kapitalizirane premije je zavarovanje, pri katerem sklad ob smrti sklenitelja v dogovorjenem zavarovalnem obdobju vrne kapitalizirano premijo osebi, določeni v zavarovalni pogodbi, ali dedičem.
Dodatno zavarovanje z vračilom kapitalizirane premije ali izplačilom dodatne pokojnine do tedaj, ko bi umrli uživalec dodatne pokojnine dopolnil 78 oziroma 26 let starosti je zavarovanje, pri katerem sklad ob smrti sklenitelja v dogovorjenem zavarovalnem obdobju vrne kapitalizirano premijo osebi, določeni v zavarovalni pogodbi, ali dedičem. Ob smrti uživalca dodatne pokojnine pa sklad izplača neizplačane dodatne pokojnine osebi, določeni v zavarovalni pogodbi, ali dedičem, v skladu z 51. členom tega pravilnika.
Pri dodatni invalidski pokojnini po 5. in 6. alinei vrača sklad le tisti del kapitalizirane premije, ki se nanaša na dodatno starostno pokojnino, pri izplačilu neizplačanih dodatnih pokojnin po 6.alinei pa neizplačane dodatne pokojnine do tedaj, ko bi umrli uživalec dodatne pokojnine dopolnil 78 let starosti.
II.4. V r s t e d o d a t n i h p r a v i c
II.4.1. Dodatna starostna pokojnina
11. člen
Zavarovanec pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine po prenehanju obveznega zavarovanja in po preteku najmanj petletnega plačevanja premije za dodatno starostno pokojnino ter po izpolnitvi enega od naslednjih pogojev:
– starosti 63 let (moški) ali 58 let (ženska) in 20 let pokojninske dobe, ali
– starosti 65 let (moški) ali 60 let (ženska) in najmanj 15 let zavarovalne dobe, ali
– starosti 58 let (moški) ali 53 let (ženska) in najmanj 40 let (moški) ali najmanj 35 let pokojninske dobe (ženska).
Pri dopolnitvi pogoja starosti iz prejšnjega odstavka se upošteva znižanje starostne meje po določbi 42. člena zakona.
II.4.2. Dodatna invalidska pokojnina
12. člen
Zavarovanec, pri katerem je pravnomočno ugotovljena prva kategorija invalidnosti (prva alinea 34. člena zakona), pridobi pravico do dodatne invalidske pokojnine po plačilu vseh premij za dodatno invalidsko pokojnino, vključno s premijo za mesec, v katerem je nastala invalidnost, če izpolni enega od naslednjih pogojev:
– da je nastala invalidnost v celoti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ne glede na pokojninsko dobo, ali
– da je nastala invalidnost zaradi poškodbe izven dela, bolezni ali zaradi več vzrokov, in pokojninska doba zavarovanca pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenih 20 let starosti do nastanka invalidnosti. Če ima zavarovanec, ki mu čas šolanja ni upoštevan v zavarovalni dobi, višjo strokovno izobrazbo, se šteje tretjina dobe od dopolnjenega 23. leta starosti, če ima visoko strokovno izobrazbo, pa od dopolnjenega 26. leta starosti.
II.4.3. Dodatna družinska pokojnina
13. člen
Zavarovani družinski člani za dodatno družinsko pokojnino so lahko:
– zakonec ali oseba, ki živi s skleniteljem v izvenzakonski skupnosti
– otroci (zakonski ali nezakonski, posvojenci; pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev), ki jih sklenitelj preživlja,
– starši, (oče in mati, očim in mačeha) in posvojitelji, ki jih sklenitelj preživlja,
– bratje in sestre, ki jih sklenitelj preživlja in nimajo lastnih sredstev za preživljanje.
14. člen
Zavarovanec pridobi pravico do dodatne družinske pokojnine po preteku najmanj petletnega plačevanja premij za dodatno družinsko pokojnino, pod pogojem, da je umrli sklenitelj:
– dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali najmanj deset let pokojninske dobe, ali
– izpolnil pogoje za starostno ali invalidsko pokojnino, ali
– užival starostno ali invalidsko pokojnino,
pri čemer mora zavarovanec izpolnjevati pogoje iz 72. do 79., 82. in 83. ter prvega odstavka 171. člena zakona.
II.4.4. Dodatna invalidnina
15. člen
Zavarovanec dodatnega zavarovanja pridobi pravico do dodatne invalidnine, če invalidska komisija zavoda ugotovi, da ima najmanj 30% telesno okvaro po 152. členu zakona, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni po 30. ali 32. členu zakona, in je nastala po sklenitvi zavarovalne pogodbe. Pogoj za pridobitev pravice je tudi, da so plačane vse premije za dodatno invalidnino, vključno s premijo za mesec, v katerem je nastala telesna okvara.
II.4.5. Najmanjša dodatna pravica
16. člen
Najmanjša mesečna dodatna pravica znaša 35% najnižje pokojninske osnove po 53. členu zakona, ki velja v mesecu, v katerem ugotavlja sklad dodatno pravico.
III. TRETJI DEL
III.1. I z r a č u n p r e m i j
17. člen
Zavarovalna premija je odvisna od:
1. prispevne stopnje, ki jo določa upravni odbor sklada, glede na:
– spol sklenitelja ,
– starost sklenitelja ob sklenitvi dodatnega zavarovanja,
– dogovorjeno zavarovalno obdobje,
– izbrani način dodatnega zavarovanja,
– obrestno mero, ki jo priznava sklad,
– tablice smrtnosti,
– poslovne stroške izvajanja dodatnega zavarovanja in
– podatke o številu invalidskih upokojitev oziroma številu telesnih okvar v obveznem zavarovanju
2. višine dogovorjene dodatne starostne ali invalidske pokojnine ali dodatne invalidnine ali zavarovalne vsote za dodatno družinsko pokojnino, in
3. načina plačila premij.
18. člen
Premija je zmnožek dogovorjene dodatne pravice in ustrezne prispevne stopnje po tabelah iz 7. člena tega pravilnika, izražene v odstotkih.
Premijo se izračuna po naslednjem obrazcu:
P = DP pr × 100
pri čemer je:
P – premija,
DP – dogovorjena dodatna pravica
pr – prispevna stopnja, ki je določena po načelu enakosti pričakovanih glavnic
Načelo enakosti pričakovanih glavnic v zavarovanju določa naslednji obrazec:
E(Z) = E(V)
pri čemer je:
Z – razobrestena (diskontirana) vrednost vsote vseh plačil premij v začetku dogovorjenega zavarovalnega obdobja,
E(Z) – njena pričakovana vrednost v začetku dogovorjenega zavarovalnega obdobja po tablicah smrtnosti, ali podatkih o številu invalidskih upokojitev ali številu telesnih okvar v obveznem zavarovanju.
V – razobrestena (diskontirana) vrednost zavarovalne vsote v začetku dogovorjenega zavarovalnega obdobja,
E(V) – njena pričakovana vrednost v začetku dogovorjenega zavarovalnega obdobja po tablicah smrtnosti ali podatkih o številu invalidskih upokojitev ali številu telesnih okvar v obveznem zavarovanju.
19. člen
Če sklene sklenitelj zavarovanje za več dodatnih pravic, se izračuna premijo za vsako posamezno dodatno pravico posebej.
III.2. P l a č e v a n j e p r e m i j
20. člen
Sklenitelj plačuje premije mesečno, letno ali v enkratnem znesku .
21. člen
Sklenitelj plačuje mesečno premijo za tekoči mesec najkasneje do l8. dne vsakega meseca.
Če se sklenitelj odloči za enkratno letno plačilo vseh 12 mesečnih premij, plača letno premijo vnaprej do zadnjega dne prvega meseca zavarovalnega leta. Letna premija je manjša za priznani obrestovalni faktor za vnaprejšnja plačila, ki je odvisen od priznane obrestne mere po 18. členu tega pravilnika.
22. člen
Sklenitelj plača premijo v enkratnem znesku v 30 dneh po sklenitvi zavarovalne pogodbe.
Pri tem plačilu se izračuna premija A po načelu enakosti pričakovanih glavnic po naslednjem obrazcu:
A = E(Z) = E(V),
pri čemer je pomen kratic določen v 18. členu tega pravilnika.
23. člen
Če sklenitelj ne plača dogovorjene premije v času iz 21. ali 22. člena tega pravilnika, mu pošlje sklad opomin. Sklenitelj mora v 8 dneh po prejemu opomina plačati premijo, stroške opomina in zamudne obresti, ki jih določi upravni odbor sklada.
24. člen
Namesto sklenitelja lahko prevzame obveznost plačevanja premij njegov delodajalec ali druga pravna oseba, kar uredita z medsebojnim sporazumom. Sklenitelj predloži izjavo delodajalca o prevzemu obveznosti plačevanja premij ob sklenitvi dodatnega zavarovanja.
III.3. S p r e m e m b a p r i s p e v n e s t o p n j e
25. člen
Prispevna stopnja se spremeni, ko se spremeni obrestna mera sklada, tablice smrtnosti ali podatki o številu invalidskih upokojitev oziroma številu telesnih okvar v obveznem zavarovanju.
Pri spremenjeni obrestni meri, spremenjenih tablicah smrtnosti ali podatkih o številu invalidskih upokojitev oziroma številu telesnih okvar v obveznem zavarovanju, se prispevne stopnje pomnožijo s korekturnim faktorjem, tako, da se ohrani načelo enakosti pričakovanih glavnic po naslednjem obrazcu:
pr2 = k × pr1,
pri čemer je:
pr1 – prispevna stopnja pred spremembo
pr2 – spremenjena prispevna stopnja
k – korekturni faktor, ki zagotavlja enakost glavnic pri spremembi obrestne mere, tablic smrtnosti ali podatkov o številu invalidskih upokojitev oziroma številu telesnih okvar v obveznem zavarovanju.
Sklad tekoče spremlja podatke iz prvega odstavka tega člena in jih upošteva pri izračunu prispevnih stopenj.
III.4. S p r e m e m b a z a v a r o v a l n i h p o g o j e v
26. člen
Pogodbeni stranki se lahko najkasneje 15 dni pred potekom zavarovalnega leta dogovorita o spremembi načina plačila premij. Na podlagi dogovora izračuna sklad novo premijo, tako, da je ohranjeno načelo enakosti pričakovanih glavnic.
27. člen
Pogodbeni stranki se lahko najkasneje do 15. decembra tekočega leta dogovorita za spremembo premije in dogovorjene dodatne pravice za naslednje koledarsko leto.
Premije pri spremembah iz prvega odstavka tega člena se seštevajo po načelu enakosti pričakovanih glavnic po naslednjem obrazcu:
P = DP1 × pr1 / 100 + DP2 × pr2 / 100
pri čemer je:
P – premija
DP1 – predhodno dogovorjena dodatna pravica
pr1 – prispevna stopnja, ki je veljala za predhodno dogovorjeno dodatno pravico
DP2 – razlika do nove dodatne pravice
pr2 – prispevna stopnja, ki ustreza novim pogojem na dan dodatnega zavarovanja za razliko DP2
Skupna nova dodatna pravica DP je:
DP = DP1 + DP2
IV. ČETRTI DEL
IV.1. V z r o k i p r e n e h a n j a d o d a t n e g a z a v a r o v a n j a
28. člen
Dodatno zavarovanje preneha:
1. če sklenitelj izgubi lastnost zavarovanca v obveznem zavarovanju, z dnem izgube lastnosti zavarovanca obveznega zavarovanja, ali
2. ko zavarovanec pridobi posamezno pravico iz dodatnega zavarovanja, z dnem pridobitve te pravice (razen pri pridobitvi dodatne invalidnine), ali
3. če sklenitelj po lastni želji izstopi iz tega zavarovanja, z dnem, ki ga pismeno določi in sporoči skladu sam sklenitelj, ali
4. če sklenitelj kljub pismenemu opominu ne plača premije za 3 mesece (delno plačilo premije se obravnava, kot da premija ni plačana), z zadnjim dnem meseca, za katerega je bila plačana zadnja premija, ali
5. s smrtjo sklenitelja ali zavarovanca, z dnem smrti.
IV.2. P o s l e d i c e p r e n e h a n j a d o d a t n e g a z a v a r o v a n j a
29. člen
Če preneha dodatno zavarovanje po 1., 3. ali 4. točki 28. člena tega pravilnika, in premije, plačane do prenehanja zavarovanja ter dejansko zavarovalno obdobje zagotavljajo vsaj najmanjšo dodatno pravico, pridobi zavarovanec to pravico ob izpolnitvi ostalih pogojev po zavarovalni pogodbi.
Ne glede na določbo prvega odstavka lahko sklenitelj v izrednih primerih,tudi če premije zagotavljajo najmanjšo dodatno pravico, zahteva izplačilo kapitalizirane premije za dodatno starostno ali družinsko pokojnino.
O zahtevkih iz prejšnjega odstavka odloča upravni odbor sklada, ki za takšne primere določa posebno obrestno mero, nižjo od redne obrestne mere sklada, in rok, v katerem bo sklad izplačal kapitalizirano premijo.
30. člen
Če preneha dodatno zavarovanje po 1., 3. ali 4. točki 28. člena tega pravilnika, in premije, plačane do prenehanja zavarovanja ali dejansko zavarovalno obdobje ne zagotavljajo vsaj najmanjše dodatne pravice, lahko sklenitelj:
1. pusti kapitalizirano premijo v skladu.
Na podlagi nove zavarovalne pogodbe lahko sklenitelj, kadarkoli do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja, plača premije za manjkajoče zavarovalno obdobje, ali manjkajoče premije, vključno z veljavnimi obrestmi; dejanska zavarovalna obdobja in plačane premije iz predhodnega in tekočega zavarovanja se seštevajo tako, da se vsota manjkajočih premij Z1 z obrestmi (razlika zavarovalne vsote) izračuna kot razlika med pričakovano zavarovalno vsoto za dogovorjeno dodatno pravico Z0 in zavarovalno vsoto že plačanih sredstev Z2 po naslednjem obrazcu:
Z1 = Z0 – Z2
ali
2. zahteva vračilo plačanih premij v enkratnem znesku.
Sklad vrne sklenitelju vsoto plačanih premij, zmanjšanih za stroške poslovanja, revaloriziranih s stopnjo rasti cen na drobno in obrestovanih z obrestno mero, ki jo za takšne primere določa upravni odbor sklada, v treh mesecih od zahteve za vračilo.
31. člen
Če preneha dodatno zavarovanje po 2. točki 28. člena tega pravilnika, vrne sklad premije, plačane za čas po pridobitvi posamezne pravice, sklenitelju ali pravni osebi (če je plačnik premij pravna oseba) v enem mesecu po začetku uživanja dodatne pravice.
Če sklenitelj umre, vrne sklad premije, plačane za čas po izpolnitvi pogojev, dedičem v enem mesecu po predložitvi sklepa o dedovanju, ali pravni osebi (če je plačnik premij pravna oseba) v enem mesecu od zahteve za vračilo.
32. člen
Če preneha dodatno zavarovanje po 5. točki 28. člena tega pravilnika zaradi smrti sklenitelja, ki je bil zavarovan za dodatno starostno pokojnino brez vračila kapitalizirane premije, ostanejo premije, plačane do njegove smrti, skladu.
Če je bil sklenitelj zavarovan za dodatno starostno pokojnino z vračilom kapitalizirane premije ali izplačilom pokojnine do predvidenega 78. leta starosti, in je umrl v dogovorjenem zavarovalnem obdobju, vrne sklad kapitalizirano premijo osebi, določeni v zavarovalni pogodbi, v enem mesecu po prejemu uradnega obvestila o smrti sklenitelja; če ta ni določena, pa dedičem, v enem mesecu po predložitvi sklepa o dedovanju.
33. člen
Če preneha dodatno zavarovanje po 5. točki 28. člena tega pravilnika zaradi smrti sklenitelja zavarovanja za dodatno družinsko pokojnino, premije, plačane do prenehanja zavarovanja in dejansko zavarovalno obdobje pa zagotavljajo vsaj najmanjšo pravico, pridobi zavarovani družinski član dodatno pokojnino, ob izpolnitvi ostalih pogojev po zavarovalni pogodbi.
34. člen
Če preneha dodatno zavarovanje po 5. točki 28. člena tega pravilnika zaradi smrti sklenitelja zavarovanja za dodatno družinsko pokojnino, in niso izpolnjeni pogoji za najmanjšo dodatno družinsko pokojnino po 16. členu tega pravilnika, vrne sklad kapitalizirano premijo zavarovanemu družinskemu članu v enem mesecu po prejemu uradnega obvestila o smrti sklenitelja; če ta umre, pa njegovim dedičem, v enem mesecu po predložitvi sklepa o dedovanju.
35. člen
Če preneha dodatno zavarovanje po 5. točki 28. člena tega pravilnika zaradi smrti edinega zavarovanca za dodatno družinsko pokojnino, vrne sklad kapitalizirano premijo sklenitelju v enem mesecu po prejemu uradnega obvestila o smrti zavarovanca, če sklenitelj umre, pa njegovim dedičem, v enem mesecu po predložitvi sklepa o dedovanju.
36. člen
Če preneha dodatno zavarovanje po 2. točki 28. člena pravilnika in je sklenitelj plačeval premije za več dodatnih pravic, ob pridobitvi ene dodatne pravice (razen dodatne invalidnine) preneha dodatno zavarovanje za ostale dodatne pravice.
Če je sklenitelj iz prvega odstavka tega člena plačeval premije tudi za dodatno družinsko pokojnino, ob pridobitvi dodatne starostne ali dodatne invalidske pokojnine sklad preveri, ali bi plačane premije za dodatno družinsko pokojnino in dejansko zavarovalno obdobje ob izpolnitvi ostalih pogojev po zavarovalni pogodbi, zadoščali za najmanjšo dodatno pravico.
Če najmanjša dodatna pravica ni zagotovljena, vrne sklad sklenitelju kapitalizirane plačane premije, v enem mesecu po pridobitvi pravice do dodatne starostne ali invalidske pokojnine. Če pa je najmanjša dodatna pravica zagotovljena, preverja sklad pogoje za pridobitev dodatne pravice ob smrti sklenitelja.
Če umre edini zavarovanec za dodatno družinsko pokojnino, se uporablja 35. člen pravilnika.
V. PETI DEL
V.1. D o d a t n o p l a č i l o
37. člen
Ne glede na določbo 26. in 27. člena tega pravilnika lahko sklenitelj ali prevzemnik plačevanja, kadarkoli v zavarovalnem obdobju, plača poleg dogovorjene premije dodatno plačilo v enkratnem znesku, kar se uredi z dodatkom k pogodbi.
Dodatno plačilo ne more biti manjše od petkratne mesečne premije ali polovice letne premije, ki jo sicer plačuje.
V.2. D o b i č e k
38. člen
Sklenitelju pripada vsako leto delež v morebitnem dobičku sklada po sklepu upravnega odbora sklada.
Sklad ugotavlja dobiček za vsak posamezen način zavarovanja iz 10. člena tega pravilnika posebej.
Delež dobička pripiše sklad zbranim sredstvom skleniteljev in ustrezno poveča njihove dodatne pravice.
VI. ŠESTI DEL
VI.1. R e v a l o r i z a c i j a p r e m i j, d o d a t n i h p o k o j n i n i n d o d a t n e i n v a l i d n i n e
39. člen
Sklad mesečno prilagaja kapitalizirano premijo, mesečne premije in že uveljavljene dodatne pravice, spremembam rasti cen na drobno, ki jih uradno objavlja Statistični zavod Slovenije.
Revalorizacijo in obrestovanje plačanih premij obračunava sklad od prvega dne naslednjega meseca po plačilu premije.
VII. SEDMI DEL
VII.1. Z a v a r o v a l n a p o g o d b a
40. člen
Zavarovalno pogodbo skleneta zavarovanec obveznega zavarovanja in sklad (v nadaljevanju: pogodbeni stranki).
Sestavni del pogodbe so pogoji prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic, ki jih po pooblastilu skupščine zavoda potrdi upravni odbor zavoda.
Zavarovalna pogodba vsebuje predvsem podatke o:
1. sklenitelju in zavarovancu (če ne gre za isto osebo),
2. vrstah dodatnih pravic,
3. znesku pričakovane dodatne pravice ali dogovorjene zavarovalne vsote za dodatno družinsko pokojnino,
4. načinu dodatnega zavarovanja
5. premiji ob sklenitvi pogodbe,
6. dogovorjenem zavarovalnem obdobju
7. načinu plačevanja premije,
8. zdravstvenem stanju sklenitelja (pri dodatni invalidski pokojnini in dodatni invalidnini),
9. morebitnem prejemniku, ki mu sklad vrne kapitalizirano premijo ob smrti sklenitelja ali zavarovanca.
Poleg pogojev prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic, so sestavni del pogodbe tudi izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju sklenitelja (pri dodatni invalidski pokojnini in dodatni invalidnini), izjava o dopolnjeni pokojninski dobi in morebitna izjava delodajalca o prevzemu obveznosti plačevanja premij.
41. člen
Ob spremembi zavarovalnih pogojev skleneta sklenitelj in sklad dodatek k zavarovalni pogodbi.
Če sklenitelj dodatka ne podpiše, ostane v veljavi prvotno sklenjena zavarovalna pogodba.
Za spremembo zavarovalnih pogojev se ne šteje spremembe premij zaradi:
– spremenjene obrestne mere,
– revalorizacije,
– spremenjenih tablic smrtnosti,
– spremenjenih podatkov o številu invalidskih upokojitev ali številu telesnih okvar v obveznem zavarovanju.
42. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh strank.
Vsaka od pogodbenih strank ima pravico odstopiti od pogodbe v osmih dneh od podpisa pogodbe, če pa je potreben zdravniški pregled, pa v tridesetih dneh od podpisa. Če pride do odstopa od pogodbe v omenjenih rokih, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
VII.2. P r i s t o j n o s t z a s k l e n i t e v z a v a r o v a l n e p o g o d b e
43. člen
Sklenitelj sklene zavarovalno pogodbo pri območni enoti zavoda, pri kateri je prijavljen v obvezno zavarovanje, ali pri drugem pooblaščenem zastopniku sklada.
Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe mora sklad seznaniti sklenitelja z vsemi dejstvi, ki vplivajo na pridobitev, višino, uživanje in izgubo dodatne pravice.
Vse zadeve v zvezi z dodatnim zavarovanjem ureja sklenitelj pri službi iz prvega odstavka tega člena.
44. člen
Sklenitelj ali prevzemnik obveznosti plačevanja plačuje dogovorjeno premijo po sklenitvi zavarovalne pogodbe do prejema pismenega obvestila o spremembi premije ali do prenehanja dodatnega zavarovanja, ali v skladu z medsebojnim sporazumom o plačevanju premij.
Novo premijo, ki je določena v obvestilu, plačuje sklenitelj od prvega dne tistega meseca, za katerega je obvestilo poslano, če ni z dodatkom k zavarovalni pogodbi določeno drugače.
45. člen
Sklenitelj mora sporočiti skladu vsako spremembo, ki vpliva na vsebino pogodbenega razmerja, zlasti pa podatke iz 40. člena tega pravilnika, najkasneje v enem mesecu od nastanka spremembe.
Če sklenitelj spremembe ne sporoči pravočasno, nosi posledice po določbah tega pravilnika od dneva nastanka spremembe.
VIII. OSMI DEL
VIII.1. P r i d o b i t e v i n d o l o č i t e v d o d a t n i h p r a v i c
46. člen
Zavarovanec pridobi dodatno pravico, za katero je bil zavarovan, ob izpolnitvi pogojev po tem pravilniku. Sklad s posebnim obvestilom seznani zavarovanca s pridobitvijo in zneskom dodatne pravice.
Pri zavarovanju za dodatno invalidsko pokojnino po 2. točki 8. člena tega pravilnika lahko pridobi zavarovanec le eno dodatno pravico (invalidsko ali starostno), in sicer tisto, za katero prej izpolni pogoje po tem pravilniku.
47. člen
Sklad določi dodatno pravico z aktuarskim računom, pri čemer upošteva plačane premije, stroške poslovanja, revalorizacijo, obrestno mero sklada in ustrezni del morebitnega dobička.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pripada zavarovancu, ob izpolnitvi pogojev, pravica do dodatne invalidske pokojnine ali dodatne invalidnine v pogodbenem znesku z upoštevanjem revalorizacije v skladu z 39. členom tega pravilnika.
48. člen
Pri določitvi dodatne družinske pokojnine se poleg kapitalizirane premije upošteva tudi število pričakovanih obrokov.
Za zakonca, otroke, nezmožne za delo po četrtem odstavku 78. člena zakona, in starše se število pričakovanih obrokov dodatne družinske pokojnine določi na podlagi njihove starosti ob pridobitvi dodatne pravice, in veljavnih tablic smrtnosti.
Za ostale otroke je število pričakovanih obrokov enako razliki med starostjo 26 let in njihovo starostjo ob pridobitvi pravice, izraženi v mesecih.
49. člen
Ob prvem izplačilu dodatne starostne ali družinske pokojnine, ali ob enkratnem vračilu kapitalizirane premije upravičencu, ima sklad pravico zmanjšati znesek izplačila za zneske, ki jih sklenitelj dolguje skladu.
VIII.2. U ž i v a n j e d o d a t n i h p r a v i c
50. člen
Sklad izplačuje zavarovancu dodatne pravice v začetku vsakega meseca, od prvega meseca po izpolnitvi pogojev do njegove smrti.
51. člen
Otroci uživajo pridobljeno dodatno družinsko pokojnino do dopolnjenega 26. leta starosti.
Starši in otroci, ki so nezmožni za delo po četrtem odstavku 78. člena zakona, uživajo pridobljeno dodatno družinsko pokojnino do smrti.
Če je več uživalcev dodatne družinske pokojnine, jo sklad izplačuje po enakih delih, razen, če je z zavarovalno pogodbo določeno drugače.
VIII.3. I z p l a č i l o n e i z p l a č a n i h d o d a t n i h p o k o j n i n
52. člen
Ob smrti zavarovanca, ki je bil zavarovan na način, določen v četrtem odstavku 10. člena tega pravilnika, izplača sklad neizplačane zneske:
1. dodatne starostne ali dodatne družinske pokojnine, ki so jo uživali sklenitelj ali zakonec, otroci, nezmožni za delo, ali starši sklenitelja, in bi jo prejemali do 78. leta starosti zavarovanca, ali
2. dodatne družinske pokojnine, ki so jo uživali otroci sklenitelja, in bi jo uživali do dopolnjenega 26. leta starosti zavarovanca,
v enkratnem znesku osebi, določeni v zavarovalni pogodbi, v enem mesecu po smrti zavarovanca, ali dedičem, v enem mesecu po predložitvi sklepa o dedovanju.
IX. DEVETI DEL
IX.1. S o d n o v a r s t v o
53. člen
Za reševanje sporov v zvezi z zavarovalno pogodbo je pristojno sodišče v Ljubljani.
X. DESETI DEL
X.1. P r e h o d n a d o l o č b a
54. člen
Do začetka dela upravnega odbora sklada opravlja njegovo delo upravni odbor zavoda.
XI. ENAJSTI DEL
XI.1. K o n č n a d o l o č b a
55. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/95
Ljubljana, dne 16. februarja 1995.
Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Stanko Hvale l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti