Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

630. Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah, stran 1057.

Na podlagi 13. in 11. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93 in 66/93 ) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na 30. seji dne 7. 12. 1994 sprejela prečiščeno besedilo
O D L O K A
o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določila tega odloka veljajo za celotno območje občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Ta odlok ureja:
1. zunanji videz ter urejenost naselij
2. rejo živali
3. varstvo zelenja na javnih površinah in površinah, ki so v v lasti občanov
4. varstvo pred hrupom
5. nadzorstvo
6. kazenske določbe
7. končne določbe.
3. člen
Površine in objekti, ki jih ureja ta odlok so:
1. javne poti, ulice, trgi in pločniki
2. zelenice, parki in gozdovi v naseljih
3. športna in otroška igrišča ter kopališča
4. zelenice pri spomenikih, drevoredi in skupine zaščitenih dreves
5. površine ob stanovanjskih in poslovnih objektih v naseljih
6. parkirni prostori in funkcionalne površine ob javnih objektih in lokalih
7. površine in objekti, ki so namenjeni za prireditve na prostem
8. površine in objekti, ki so namenjeni za tržna mesta
9. površine in objekti za plakatiranje
10. stanovanjski objekti v družbeni in zasebni lasti ter vse površine, ki so namenjene rabi teh objektov
11. proizvodni in poslovni objekti v družbeni in zasebni lasti ter vse površine, ki so namenjene rabi teh objektov
12. gospodarski in pomožni objekti v zasebni lasti ter vse površine, ki so namenjene rabi teh objektov
13. objekti družbenih dejavnosti ter vse površine, ki so namenjene rabi teh objektov.
II. ZUNANJI VIDEZ TER UREJENOST NASELIJ
4. člen
Lastniki, uporabniki in upravljalci so dolžni skrbeti za čistočo vseh površin ob objektih tako, da se ne kvari videz objekta, da se ne dela škoda na teh površinah in ne ogroža zdravje ljudi.
5. člen
Lastniki, uporabniki in upravljalci površin in objektov iz 3. člena so dolžni:
1. urejati in redno vzdrževati dvorišča, vrtove, žive meje, ograje, drevje, zelenice in okrasne nasade ter dovozne poti
2. redno vzdrževati in obnavljati fasade, strehe, žlebove, odtočne cevi in okna ter zunanja vrata
3. v zimskem času odstranjevati sneg s pločnikov in dovoznih ali dohodnih poti ter površin, ki služijo rabi objektov, ob poledici pa te površine posipati
4. na vseh objektih s strehami v naklonu, ki segajo na cesto, javno pot, ulico, trg, pločnik, pešpot in parkirišča ter odpadli sneg ali če sneg iz strehe kako drugače ogroža življenje, zdravje in premoženje ljudi, je potrebno namestiti na strehah snegobrane
5. na dan pred državnimi ter občinskim praznikom izobesiti zastave
6. izložbe vseh lokalov v naseljih morajo biti čiste in primerno urejene, v nočnem času pa primerno razsvetljene. Napisi, ki označujejo ime lokala, morajo biti redno vzdrževani.
6. člen
Prepovedana so dejanja, ki nasprotujejo pravilom snage in higiene ter lahko kazijo podobo naselja, zlasti pa:
– prislanjanje koles na fasado zgradb, na ograje in drevesa,
– odmetavanje odpadkov na javnih površinah,
– trganje cvetja, hoja po zelenicah, parkih in javnih nasadih,
– uničenje ali poškodovanje spomenikov, spominskih plošč in obeležij, zgradb, prometnih znakov, drogov javne razsvetljave, smetiščnih posod, košaric za odpadke, klopi in drugih komunalnih naprav,
– izlivanje tekočin na ceste, ulice, trge in javne poti,
– izpuščanje odpadnih voda iz površin in objektov iz 3. člena tega odloka na ceste, ulice, trge, pločnike, javne poti, zelenice, parke, parkirišča ter zemljišča v družbeni in zasebni lasti.
7. člen
Odpadne vode iz objektov, ki so opredeljeni v deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti alinei 3. člena tega odloka, morajo biti speljane v omrežje javne kanalizacije.
Če v naselju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja ali je priključitev tehnično težko izvedljiva in povezana z nesorazmerno visokimi stroški morajo biti odpadne vode iz stanovanjskega objekta in objektov, ki so namenjeni dejavnosti drobnega gospodarstva, za katere ne veljajo posebni predpisi o čiščenju odpadnih voda, speljane v vodotesno, neprepustno greznico ustreznih dimenzij brez odtoka na občasno izpraznjevanje.
Ureditev odpadnih voda iz prejšnjega odstavka tega člena je možna tudi z izvedbo triprekatne, vodotesne greznice z odtokom, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je teren primeren za izvedbo drenaže oziroma ponikovalnice z vidika geološke primernosti,
– da je možna izvedba drenaže oziroma ponikovalnice na zemljišču investitorja,
– da ureditev ne vpliva na stabilnost terena.
Dovoljenje o ureditvi odpadnih voda v skladu z določbo tretjega odstavka tega člena izda sanitarna inšpekcija SO Šmarje pri Jelšah.
Kmetijski proizvajalci morajo imeti sodobno urejeno gnojišče. Sodobno urejeno gnojišče je vodnoneprepustna deponija trdega gnoja z vodoneprepustno jamo ustreznih dimenzij za gnojnico ali gnojevko brez odtoka.
Odpadne vode, ki jih urejajo določila tega člena, je prepovedano odvajati v odprtih jarkih.
8. člen
Lastniki, uporabniki in upravljalci objektov iz prejšnjega člena tega odloka so dolžni odpraviti ureditve odpadnih voda, če so v nasprotju z določili prejšnjega člena tega odloka v roku 3 let po uveljavitvi tega odloka.
9. člen
Plakatiranje je dovoljeno na mestih, ki so za to namenjena. Krajevne skupnosti določijo mesta za plakatiranje v naseljih v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Ureditev mest za plakatiranje se izvede na krajevno običajen način. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti upravnemu organu pristojnemu za komunalne zadeve, lokacije vseh mest in objektov za plakatiranje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Za uporabo mest za plakatiranje se plačuje najemnina. Krajevne skupnosti občine Šmarje pri Jelšah vsako leto s sklepom določijo višino zneska in način plačevanja prispevka za uporabo mest za plakatiranje v naseljih občine.
10. člen
Prepovedano je plakatiranje na mestih, ki niso za to namenjena.
Vse plakate je potrebno odstraniti v roku 10 dni po končanem dogodku ali prireditvi o katerem so obveščali. Odstraniti jih mora tisti, ki je plakatiranje opravil.
11. člen
Krajevne skupnosti določijo v naseljih občine Šmarje pri Jelšah površine, ki so namenjene za prireditve na prostem. Lokacija mest za prireditve na prostem mora biti opremljena z možnostjo uporabe pitne vode in sanitarij oziroma se nahajati v neposredni bližini objektov, kjer so možnosti uporabe pitne vode in sanitarij. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti upravnemu organu pristojnem za komunalne zadeve lokacije vseh mest in objektov za prireditve na prostem v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Za uporabo mest za prireditve na prostem se plačuje najemnina. Krajevne skupnosti vsako leto s sklepom določijo višino zneska za uporabo mesta za javne prireditve na prostem v naseljih občine.
12. člen
Krajevne skupnosti določijo v naseljih občine Šmarje pri Jelšah površine in objekte, ki so namenjene za javno trženje. Lokacije mest za javne tržnice morajo biti opremljene z možnostjo uporabe pitne vode in sanitarij. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti upravnemu organu pristojnemu za komunalne zadeve lokacije vseh mest in objektov, namenjenih za javno trženje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Za uporabo mest za trženje se plačuje najemnina. Krajevne skupnosti vsako leto s sklepom določijo višino zneska za uporabo mest za trženje v naseljih občine.
13. člen
Vsako gradbišče v območju naselij mora biti urejeno v skladu z zahtevami zakona o graditvi objektov in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.
V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma nedokončan, mora investitor gradnje urediti okolice objekta tako, da ne kazi podobe naselja in ne moti okolice objekta. Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri gradnji proti okolici
2. urejene in vzdrževane dostope in dovoze
3. zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.
14. člen
Vsi poškodovani in nevarni objekti iz 3. člena tega odloka, ki so bili nadomeščeni z novimi, se morajo odstraniti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka. Če je bila na objektu izvršena sanacija in spremenjena namembnost objekta tako, da je objekt varen in ne moti videza naselja, je mogoče tak objekt ohraniti.
Ugotovitev in presojo o določbi drugega odstavka tega člena izda upravni organ pristojen za urbanizem na zahtevo lastnika objekta.
III. REJA ŽIVALI
15. člen
Reja živali ni dovoljena:
1. na območju naselja mestnega značaja Rogaška Slatina v obsegu naslednjih parcelnih meja: izhodiščna točka je na tromeji parcel 1330/2, 1330/4 in parc. 1771/1 – ločni potok. Od tu poteka med parcelami 1330/2 in 1330/4, 1711/3 in 1771/9, 1358/1 in 1359 do ceste Celje – Rogatec. Od tu dalje proti severu po cesti. Cesto prečka pri severnem delu parc. 1363 kjer preide na progo Zagreb–Grobelno. Dalje poteka po progi do parcele št. 1074 in po vzhodnem delu parc. 1074 in 1073 tako, da zajame hotel Turist. Tu prečka izletniško ulico in poteka po poti, ki vodi k OŠ, to je parc. št. 1040, dalje po severnem delu parcel 1055, 1056/2, 1056/2, 1056/3 in 1056/1 in po vzhodnem delu parcel 1035, 1034, 854 do ceste parc. št. 861 in po tej cesti do parc. 862. Tu se nadaljuje meja med parcelama 862 in 867 ter po južnem delu parcel 865 in 866 do ceste parc. št 869. Po cesti 869 poteka dalje meja proti jugu do ceste parc. št. 371. Tu se obrne proti severu in zajame parc. št. 870 ter poteka dalje po cesti parc. št. 371 do tromeje cest 371, 1797, 1796 in dalje po cesti 1797 do odcepa ceste parc. št. 285 in po cesti parc. št. 285 do parc. 278, dalje po južnem delu parc. 278 tako, da zajame hotel Boč do ceste parc. št. 1796 in po cesti do parc. št. 306. Dalje po meji med parc. 306 in 300/1 ter po južnem delu parcele 300/5 do potoka in po potoku do mostu na Partizanski cesti ter dalje po vzhodnem delu parc. 143 do Stritarjeve ulice, katero prečka in po cesti parc. št. 405/2 do parcele št. 384. Tu zavije proti zapadu po severnem delu parcel 383, 378, 377, 398 in 397 do ceste parc. št. 405/1. Po cesti 405/1 poteka dalje proti jugu do parc. 408 in po severnem delu parc. 408 in 411 do parc. 416, kjer zavije proti severu ob zapadnem delu parc. 80/2 in dalje med parcelama 80/1 in 71/1 do parcele 74 ter po severnem delu parcele 74 in 71/1, do tromeje parcel 71/1, 70 in 80 in dalje po južnem delu parc. 80. Tu zavije proti severu ob zapadnem delu parc. 80 in dalje med parcelo 67 in 68 do parcele 66 in po zapadnem in po severnem delu parc. 66, po severnem delu parcel 88 in 108 do meje k. o. Ratanska vas. Od tu po meji k. o. Ratanska vas ob parceli 65 do ceste, ki pelje na Bellevue – parc. št. 1795 in dalje proti jugu po cesti do parcele 42/1 ter po severnem delu parcel 42/1 ter parcelama 42/1 in 43 in dalje po severnem in zapadnem delu parcele 423/1 do ceste Celje–Rogatec. Tu prečka cesto in poteka dalje med parcelami št. 456/1 in 456/2, 457/2 in 457/3 do potoka. Tu prečka potok in zajame parcelo 463/2 do parcele 462 in ob parceli 462 do proge. Dalje po progi Grobelno–Zagreb do parcele št. 798 – cesta in po cesti proti zapadu do parcele 1168. Od tu po južnem delu parcele 1168 in dalje po vzhodnem delu parcele 1169 in 1172/3 do ceste 1799, katero prečka in poteka po zapadnem in južnem delu parcele 1145 do parcele 1801 – Ul. XIV. divizije in po isti proti jugu do parcele 1128, kjer preide na Ločni potok 1771/1 ter po potoku do izhodiščne točke.
2. V ostalih naseljih občine Šmarje pri Jelšah v vseh stanovanjskih zgradbah s pet in več stanovanji, v zgradbah zavodov, ustanov in organizacij ter v pasu 50 m od teh objektov.
16. člen
Reja živali po tem odloku obsega rejo konj, govedi, prašičev, kuncev, perutnine ter drugih klavnih ali delovnih živali. V območjih naselij, kjer je prepovedana reja živali, je izjemoma dovoljena reja živali lastnikom uporabnikom in upravljalcem objektov, ki se štejejo za kmete po 4. členu zakona o kmetijskih zemljiščih.
IV. VARSTVO ZELENJA NA JAVNIH POVRŠINAH IN POVRŠINAH, KI SO V LASTI OBČANOV
17. člen
Vsi občani so dolžni varovati zelenje na javnih in zasebnih površinah. Prepovedano je:
– na zelenih površinah odlagati odpadke,
– lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, okrasno grmičevje in cvetlice,
– odlagati na zelenih površinah razni material,
– deponirati na zelenih površinah hlevski gnoj za dalj časa kot 1 dan.
18. člen
Kdor iz malomarnoti ali namerno poškoduje na javnih površinah drevje, grmičevje, zelenice, klopi, ograje ali druge naprave, mora popraviti škodo na svoje stroške.
19. člen
Kdor iz malomarnosti ali namerno onesnaži javno površino ali napravo na njej, mora to očistiti na svoje stroške. Kdor na javno površino odloži odpadni material ali smeti, mora to odstraniti.
20. člen
Kdor na zahtevo upravnega organa ne izvrši del iz členov 20. in 19. tega odloka, ta dela izvrši upravni organ po tretji osebi brez predhodnega opozorila na stroške povzročitelja.
V. VARSTVO PRED HRUPOM
21. člen
Občani, pravne osebe, krajevne skupnosti in druge organizacije in skupnosti imajo pravico in dolžnost stalno in načrtno preprečevati ali omejevati hrup v naravnem in bivalnem okolju. Na pobudo krajevne skupnosti ali pravne osebe, komisije za varstvo okolja lahko pristojni upravni organ z odredbo določi nižje normativne vrednosti maksimalno dovoljenih ravni hrupa od vrednosti, ki so že določene z republiškimi predpisi na območjih, ki so posebej zavarovana. Z odredbo se določijo tudi ukrepi za varstvo pred hrupom.
VI. NADZORSTVO
22. člen
Izvajanje določil tega odloka nadzorujejo inšpekcijske službe občine Šmarje pri Jelšah in policija. Za stalno spremljanje urejenosti prostora in varstvo okolja v skladu s tem odlokom in ostalimi predpisi, lokalne skupnosti imenujejo komisije za varstvo okolja, ki ta odlok tolmači, spremlja njegovo uresničevanje ter predlaga spremembe in dopolnitve.
23. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne pooblaščenim osebam nadzora:
– omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora,
– omogočiti vstop v objekte in na površini iz 3. člena tega odloka ter dostopov do naprav, ki nadzorujejo,
– dati vsa potrebna pojasnila, ki so potrebna v zvezi z opravljanjem nadzora.
Pravica in dolžnost vseh občanov je, da sodelujejo s pristojnimi organi in jim pomagajo pri delu za čimbolj urejeno, naravno in zdravo okolje.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, kadar ravna v nasprotju z določbami:
– 5. člena tega odloka,
– 6. člena tega odloka,
– 8. člena tega odloka,
– 13. člena tega odloka,
– prvega odstavka 14. člena tega odloka,
– 17. člena tega odloka.
25. člen
Z denarno kaznijo od 3.000 do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, kadar ravna v nasprotju z določbami:
– 5. člena tega odloka,
– 6. člena tega odloka,
– 8. člena tega odloka,
– 10. člena tega odloka,
– 13. člena tega odloka,
– prvega odstavka 14. člena tega odloka,
– 17. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba, pravne osebe, kadar stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem ko prične veljati prečiščeno besedilo odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah, prenehata veljati odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah, (Uradni list SRS, št. 12/85) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju in varstvu okolja (Uradni list SRS, št. 22/88).
27. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35400-0006/94-001
Šmarje pri Jelšah, dne 7. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti