Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

609. Statutarni sklep občine Kamnik, stran 1016.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94) je Občinski svet občine Kamnik na 2. seji dne 9. 2. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Kamnik
1. člen
Ta statutarni sklep ureja najpomembnejša vprašanja konstituiranja občine Kamnik in organizacije ter delovanja njenih organov do sprejema statuta.
2. člen
Občina Kamnik je temeljna lokalna samoupravna skupnost. Območje občine Kamnik določa zakon.
Občina Kamnik je konstituirana, potem ko se konstituira svet občine, občinski odbori in nadzorni odbor, sprejme ta statutarni akt, sprejme začasni akt o organizaciji uprave, načrt delovnih mest v občinski upravi.
Občina Kamnik je pravni naslednik glede celotnega premoženja in vseh pravic ter obveznosti dosedanje občine Kamnik.
3. člen
Sedež občine Kamnik je v Kamniku, Glavni trg 24.
Občina Kamnik ima svoj pečat oziroma žig. Pečat je okrogle oblike in ima v sredini grb občine Kamnik, na zgornjem obodu pečata ima napis OBČINA KAMNIK, pod grbom pa napis KAMNIK.
Občinski svet občine Kamnik ima pečat okrogle oblike z grbom občine Kamnik v sredini, ob zgornjem robu pečata napis OBČINA KAMNIK, pod njim napis OBČINSKI SVET, pod grbom pa napis KAMNIK.
Župan ima pečat okrogle oblike z grbom občine Kamnik v sredini, napisom OBČINA KAMNIK ob zgornjem robu pečata, pod njim napis ŽUPAN in pod grbom napis KAMNIK.
4. člen
Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) na svojem območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Občina opravlja tudi zadeve lokalnega pomena, ki so določene v 21. členu zakona o lokalni samoupravi ter zadeve, ki so določene z določbami drugih zakonov.
5. člen
Organi občine so:
– občinski svet;
– župan;
– nadzorni odbor;
– občinski odbori.
6. člen
Občinski svet (v nadaljevanju: svet) je najvišji organ odločanja v občini.
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema odloke in druge občinske akte (odredbe, pravilnike, navodila ...),
– sprejema premoženjsko, delitveno in kadrovsko bilanco občine,
– določa lastne vire financiranja,
– določa višino najemnin in zakupnin za objekte, ki so v lasti občine,
– določa višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– določa obseg in višino mestne rente,
– daje soglasje o namenski porabi sredstev, pridobljenih s koncesijami ali dobičkom javnih podjetij,
– določa obseg in višino taks, pristojbin, odškodnin in drugih prihodkov občine,
– odloča o uvedbi samoprispevka,
– odloča o finančnem zadolževanju občine pod pogoji, določenimi z zakoni,
– daje pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti v zadevah, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– voli in razrešuje predsednika in 2 podpredsednika sveta,
– imenuje in razrešuje sekretarja sveta na predlog predsednika,
– na predlog župana imenuje tajnika občinske uprave,
– daje soglasje k predlogu župana za organizacijo in delovno področje občinske uprave,
– daje soglasje k načrtu delovnih mest v občinski upravi,
– določa način in pogoje opravljanja občinskih javnih služb,
– daje soglasje k ureditvi območja občine z neprometnimi znaki,
– odloča o povezovanju občine v pokrajino,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– imenuje člane nadzornega odbora,
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje njihove člane,
– imenuje komisije in druga stalna in začasna delovna telesa,
– nadzoruje delo odborov, župana in podžupanov in delo občinske uprave,
– razpisuje referendum,
– daje pobude za sklic zborov občanov,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin, kolikor o tem v skladu s tem statutarnim sklepom ne odloča župan,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter gospodarske javne službe ter sprejema koncesijske akte,
– daje soglasje k cenam komunalnih storitev,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti,
– daje mnenje k imenovanju predstojnikov republiških organov, pristojnih za občino,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Delo sveta občine vodi predsednik sveta, ki ga izvoli svet izmed svojih članov.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik, ki ga svet sprejme na prvi seji.
Svet je konstituiran, ko sprejme začasni poslovnik in izvoli predsednika sveta.
Občinski svet ima sekretarja, ki opravlja strokovne naloge v zvezi s pripravo sej in delovanjem sveta.
7. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov,
– načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delo občinske uprave,
– sklepa pogodbe, usmerja in odreja porabo proračunskih sredstev,
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem,
– ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi ali odsvojitvi premičnin v lasti občine, katerih posamična vrednost, skupna vrednost v okviru enega posla ali skupna vrednost v obdobju enega meseca ne presega 1,000.000,00 tolarjev,
– predlaga kandidate za podžupana,
– predlaga kandidata za tajnika občinske uprave,
– imenuje in razrešuje višje upravne delavce v občinski upravi,
– predlaga organizacijo in delovno področje uprave,
– predlaga načrt delovnih mest v občinski upravi,
– sprejema začasne nujne ukrepe,
– imenuje in razrešuje vodje posameznih projektov, svetovalce in druge sodelavce za izvedbo posameznih nalog občine,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statutarni sklep.
8. člen
Nadzorni odbor, katerega naloge določa zakon, ima sedem članov.
Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga izmed svojih članov imenuje odbor na prvi seji.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z večino vseh članov. Do sprejema poslovnika se za delo odbora smiselno uporabljajo določbe začasnega poslovnika sveta.
Nadzorni odbor je konstituiran, ko je izvoljen njegov predsednik.
9. člen
Organizacijsko in delovno področje občinske uprave in organov v njeni sestavi ureja začasni akt o organizaciji občinske uprave, ki ga na predlog župana sprejme svet.
Akt iz prejšnjega odstavka ureja tudi notranjo organizacijo ter položaj zaposlenih v upravi, v skladu z zakonom.
Občinsko upravo vodi tajnik občine, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet. Tajnik odgovarja za delo celotne uprave županu.
Organe v sestavi občinske uprave vodijo predstojniki teh organov, katerih naziv in položaj določa akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Predstojniki organov v sestavi odgovarjajo za delo organov v sestavi tajniku in županu.
10. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v upravi, ki jih imenuje oziroma zaposli župan v skladu z načrtom delovnih mest občinske uprave.
Župan lahko pooblasti za odločanje v zvezi z delovnim razmerjem zaposlenih tajnika občine in predstojnike organov v sestavi.
Načrt delovnih mest občinske uprave sprejme občinski svet na predlog župana.
11. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča tajnik občine oziroma predstojnik organa v sestavi občinske uprave, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh na drugi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča župan.
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prenešene pristojnosti odloča župan, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
12. člen
O izločitvi zaposlenega v upravi odloča tajnik občine.
O izločitvi tajnika ali predstojnika organa v sestavi odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari v tisti zadevi.
13. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik za delo občinskega sveta, odloke, odredbe, pravilnike in navodila, prostorske in druge plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, kot splošne pravne akte.
14. člen
Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela skupščina prejšnje občine Kamnik, ostanejo v veljavi, dokler ni z novimi odločitvami sveta posamezno vprašanje urejeno na novo.
Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezni odlok ali drug splošni akt, ki ga je sprejela skupščina prejšnje občine Kamnik.
Statut prejšnje občine in odlok o organizaciji in delovnem področju občinskih upravnih organov ter akt o sistemizaciji del in nalog v teh organih prenehajo veljati.
Do sprejema statuta občine delujejo dosedanje krajevne skupnosti na območjih in s pristojnostmi, določenimi s statutom prejšnje občine Kamnik.
Mandat organov teh krajevnih skupnosti se podaljša do sprejema statuta občine.
15. člen
Ta statutarni sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-24/95
Kamnik, dne 9. februarja 1994.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti