Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

626. Začasni statutarni akt Občine Ribnica, stran 1054.

Z A Č A S N I S T A T U T A R N I A K T
Občine Ribnica
1. člen
Ta začasni statutarni akt ureja najpomembnejša vprašanja konstituiranja občine Ribnica in organizacije ter delovanja njenih organov do sprejema statuta.
2. člen
Občina Ribnica je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena za naselja: Andol, Betonovo, Blate, Breg pri Ribnici, Breže, Brinovščica, Brlog-del, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Črnec, Črni potok pri Velikih Laščah, Dane, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gašpinovo, Globel, Gornje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Graben, Grebenje, Grič, Grčarice, Grčarske Ravne, Hojče, Hrovača, Hudi konec, Janeži, Jelendol, Jelenov Žleb, Jelovec, Junčje, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Kotel, Kračali, Krnče, Kržeti, Levstiki, Lipovec, Lipovšica, Makoše, Marolče, Maršiči, Nemška vas, Nova Štifta, Novi pot, Ortnek, Otavice, Perovo, Petrinci, Podklanec, Praproče, Preska, Prigorica, Pugled pri Karlovici, Pusti Hrib, Rakitnica, Ravni dol, Ribnica, Rigelj pri Ortneku, Sajevec, Sinovica, Slatnik, Sodražica, Sušje, Sv.Gregor, Škrajnek, Velike Poljane, Vinice, Vintarji, Vrh pri Poljanah, Zadniki, Zadolje, Zamostec, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati rep, Žimarice, Žlebič, Žukovo.
Območje občine Ribnica določa zakon.
Sedež: Ribnica, Gorenjska cesta 3.
Žig občine je okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V sredini pečata je grb občine, ob zgornjem robu besedilo OBČINA RIBNICA, pod grbom pa besedilo RIBNICA.
Grb občine ima obliko ščita rdeče barve, čez katerega diagonalno od spodnje leve proti gornji desni poteka belo polje z modro ribo.
Zastava je modro zelene barve z grbom na sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se vrstita vodoravno od zgoraj navzdol tako, da je najprej modra, njej pa sledi zelena.
Občina Ribnica je konstituirana, potem ko se konstituira občinski svet, potrdi mandat župana in sprejme ta statutarni akt.
Z dnem konstituiranja občine Ribnica prenehajo vsa pooblastila organov in funkcionarjev prejšnje občine Ribnica, hkrati pa se za občinske upravne organe prejšnje občine v smislu 104. člena zakona o upravi prenehajo uporabljati določbe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organov.
3. člen
Občina Ribnica je v sorazmernem delu, skupaj z občino Loški potok, pravni naslednik glede premoženja in pravic ter obveznosti dosedanje občine Ribnica, ki vključuje tudi finančne in druge sklade dosedanje občine.
4. člen
Občina Ribnica (v nadaljevanju: občina) na svojem območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Poleg zadev lokalnega pomena, ki so določene z 21. členom zakona o lokalni samoupravi ter določbami drugih zakonov, opravlja občina še naslednje lokalne zadeve javnega pomena:
– odločanje o rabi prostora v občini, ki vključuje tudi pripravo in sprejem prostorskih planskih aktov;
– odločanje o posegih v prostor lokalnega pomena;
– urejanje prometa na območju občine.
Dokler zakon ne določi, kateri so posegi v prostor lokalnega pomena, se štejejo za take posege v prostor tisti, ki so po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v pristojnosti dosedanje občine.
5. člen
Organi občine so:
– občinski svet;
– župan;
– nadzorni odbor;
– odbor za finančne zadeve;
– odbor za komunalne zadeve;
– odbor za družbene dejavnosti.
Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini s pristojnostjo, kot jo določa zakon in ta statutarni akt.
Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja svet še naslednje pogoje:
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s področja družbenih javnih služb;
– izvršuje ustanoviteljske pravice prejšnje občine glede zavodov v skladu z zakonom o zavodih, če zakon ne določa drugače.
Svet lahko imenuje komisije in druga začasna ali stalna delovna telesa za pripravo aktov in drugih gradiv za svet. Člani teh teles so lahko tudi osebe, ki niso člani sveta. Delo sveta občine vodi predsednik sveta, ki ga izvoli svet izmed svojih članov.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik, ki ga svet sprejme na prvi seji.
Svet je konstituiran, ko sprejme začasni poslovnik in izvoli predsednika sveta.
Občinski svet ima sekretarja, ki opravlja strokovne naloge v zvezi s pripravo sej in delovanjem sveta. Pri opravljanju njegovih nalog mora sekretarju sveta pomagati občinska uprava.
6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, določenih z zakonom, ima župan še naslednje funkcije:
– skrbi za izvrševanje občinskega proračuna in je zanj odgovoren,
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem.
Pogodbo o oddaji občinskih prostorov v najem državi za delovanje upravne enote lahko podpiše župan le s soglasjem sveta.
7. člen
Nadzorni odbor, katerega naloge določa zakon, ima 5 članov.
Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga izmed svojih članov imenuje odbor na prvi seji.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. Do sprejema poslovnika se za delo odbora smiselno uporabljajo določbe začasnega poslovnika sveta.
Nadzorni odbor je konstituiran, ko je izvoljen njegov predsednik.
8. člen
Odbor za finančne zadeve:
– obravnava proračun in zaključni račun občine,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna,
– obravnava letni gospodarski načrt občine in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja lokalnih gospodarskih javnih služb in daje mnenje k izbiri koncesionarja,
– na zahtevo sveta daje mnenje glede vprašanj s področja gospodarstva in financ iz pristojnosti občine.
Odbor sestavlja 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed članov sveta in občanov.
9. člen
Odbor za komunalne zadeve:
– obravnava prostorske planske občine,
– pripravlja politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
– daje soglasje k manjšim odmikov od sprejetih prostorskih planskih aktov v zvezi s posameznim posegom v prostor lokalnega pomena,
– obravnava vprašanja ureditve mestnega prometa,
– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma.
Odbor sestavlja 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed članov sveta in občanov.
10. člen
Odbor za družbene zadeve opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo, informacijsko-dokumentacijsko dejavnostjo in športom ter rekreacijo,
– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe lokalnega pomena,
– oblikuje socialno politiko občine in jo predlaga svetu v sprejem,
– skrbi za smotrno uporabo in povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj v občini,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb in sociale.
Odbor sestavlja 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed članov sveta in občanov.
11. člen
Odbor iz 8., 9. in 10. člena tega statuta vodi predsednik, ki ga izmed svojih članov imenuje odbor na prvi seji.
Delo tega odbora ureja poslovnik sveta. Do sprejema poslovnika sveta se za delo odbora smiselno uporabljajo določbe začasnega poslovnika sveta.
Odbor je konstituiran, ko je izvoljen njegov predsednik.
12. člen
Organizacijo in delovno področje občinske uprave ureja začasni akt o organizaciji občinske uprave, ki ga na predlog župana sprejme svet.
Akt iz prejšnjega odstavka ureja tudi notranjo organizacijo ter položaj zaposlenih v upravi, v skladu z zakonom.
Občinsko upravo vodi župan občine.
13. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v upravi, ki jih imenuje oziroma zaposli župan v skladu z načrtom delovnih mest občinske uprave.
Načrt delovnih mest občinske uprave na predlog župana sprejme občinski svet, za vodilne delavce v občinski upravi daje soglasje občinski svet.
14. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča tajnik občine, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prenešene pristojnosti odloča župan, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh na drugi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča občinski svet, ki lahko pristojnost prenese na župana ali občinski odbor.
Če tajnik občine ali župan ne izpolnjujeta zakonskih pogojev za vodenje upravnega postopka, opravljajo dejanja v postopku do izdaje odločbe zaposleni v upravi, ki izpolnjujejo te pogoje.
15. člen
O izločitvi zaposlenega v upravi iz postopka odločanja o upravnih zadevah odloča tajnik občine.
O izločitvi tajnika odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari v isti zadevi.
16. člen
Splošni akti, ki jih sprejema občinski svet, so odloki.
Odloki in drugi akti, ki jih je sprejela skupščina prejšnje občine Ribnica, ostanejo v veljavi.
Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezen odlok ali drug splošni akt, ki ga je sprejela skupščina prejšnje občine Ribnica.
Statut prejšnje občine in odlok o organizaciji in delovnem področju občinskih upravnih organov ter akt o sistemizaciji del in nalog v teh organih v teh organih prenehajo veljati.
17. člen
Do sprejema statuta občine delujejo dosedanje KS na območjih, določenih v 2. členu tega akta in s pristojnostmi, določenimi s statutom prejšnje občine Ribnica.
Dosedanji zaposleni v krajevnih skupnostih so delavci občinske uprave in delajo po nalogu župana.
18. člen
Ta akt je sprejet, ko ga z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme svet občine in začne veljati z objavo v Uradnem listu RS.
Ta akt velja do sprejema statuta občine.
Št. 01-JR-013-1-95
Ribnica, dne 2. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti