Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 2 Trnovo - Tržaška cesta, stran 1020.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 11. 1994 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 2 Trnovo–Tržaška cesta
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88 in Uradni list RS, št. 40/92).
2. člen
Sprememba in dopolnitev se nanaša na območje urejanja VR 2/1-ŠRC Mesarica. Spremembo in dopolnitev je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod – LUZ pod št. 4292 v mesecu marcu 1993.
3. člen
Sprememba in dopolnitev iz 2. člena tega odloka vsebuje
tekstuelni del:
– odlok
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor
– soglasja
grafični del:
– izsek iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
– prikaz območja obdelave na načrtu PKN v merilu 1 : 5000
– regulacijska karta na topografsko katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000 – severni del
– regulacijska karta na topografsko katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000 – srednji del
– regulacijska karta na topografsko katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000 – južni del.
4. člen
Doda se 24a. člen z naslednjim besedilom:
Vsi posegi v območju urejanja VR 2/1-ŠRC Mesarica morajo upoštevati tudi regulacijske elemente, prikazane na regulacijski karti.
Pomen regulacijskih elementov je:
Regulacijska linija (RL) je meja predvidene površine v javni rabi.
Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije.
Gradbena meja (GM) je meja, ki je novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.
5. člen
26. člen se dopolni tako, da se glasi: “Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine mora določiti pogoje za vse posege na naravnih znamenitostih ter kulturnih in zgodovinskih spomenikih, kot tudi za evidentirane objekte in območja naravne in kulturne dediščine.”
6.člen
Doda se 40a. člen z naslednjim besedilom:
Vse javne površine je treba opremiti z javno razsvetljavo, ki bo ustrezala svetlobno-tehničnim kriterijem podanih v standardih.
7. člen
Doda se 42a. člen z naslednjim besedilom:
Gradnje novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v okolju so dovoljeni pod pogojem, da ne povzročajo večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.
Pri ekološko zahtevnih posegih mora investitor pridobiti celostno oceno vplivov na okolje. Rezultati ocene so podlaga za odobritev predvidenega posega v prostor.
Varstvo zraka
Pri lociranju novih programov oziroma dejavnosti je treba preveriti možni vpliv na onesnaženje zraka in določiti pogoje oziroma ukrepe zavarovanja zraka pred onesnaženjem.
Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je treba meriti nivo hrupa in izvesti ustrezno zaščito ali sanacijo z aktivno oziroma pasivno zaščito.
Varstvo voda
Za vse posege v obvodnem pasu je treba pridobiti soglasje upravnega organa, ki je pristojen za vodno gospodarstvo. Vse vodotoke in odprte jarke, ki vodijo vanje, je treba zavarovati pred škodljivimi izlivi.
Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih in redno odvažati na sanitarno deponijo. Odjemna oziroma zbirna mesta morajo biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov (ali na javni površini), prometno dostopna, locirana v objektu ali na utrjeni površini, zaščitena z nadstrešnico ter opremljena z vodo za občasna čiščenja in odtokom z lovilcem olj. Posebni odpadki se morajo skladiščiti v območju proizvodnih obratov v posebnih namensko zgrajenih skladiščih do končne dispozicije na deponiji posebnih odpadkov.
Varstvo pred požarom
Urgentne poti morajo biti speljane krožno in v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji rob interventnih poti. Zagotovljena mora biti zadostna količina vode.
8. člen
Črta se besedilo 65. člena in nadomesti z naslednjim besedilom:
Območje urejanja VR 2/1 – ŠRC Mesarica
Morfološka enota 2A/2
Dopustna so le vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne rekonstrukcije.
Morfološka enota 8/1 – RC Ljubljanica
Dopustni posegi so:
posegi vezani na dejavnost vodnih športov
– gradnja shramb za čolne
– gradnja garderob in sanitarij
– gradnja gostinskega lokala
– parkovna ureditev.
Etažnost: P, kota venca max. 3 m izraba prostora: 30 % pozidanost v območju označenem z gradbeno mejo.
Posebni pogoji:
Na obrežnem pasu Ljubljanice in Malega grabna je treba zagotoviti prostor za ureditev peš poti.
Morfološka enota 8/2
Dopustna je le gradnja šolskih športnih igrišč
Morfološka enota 8/3 – Mesarica
Dopustni posegi:
– gradnja pokritih športnih in rekreacijskih objektov
– gradnja odprtih športnih igrišč
– gradnja objektov spremljajočega programa športnih igrišč
– gradnja RTP – Trnovo
Etažnost:
– P za športne objekte
– P + 1 za objekte spremljajočega programa
Posebni pogoji:
Za prostorsko opredelitev posameznih dopustnih posegov v prostor je treba predhodno izdelati strokovno rešitev celotnega območja morfološke enote.
Morfološka enota 9/1
Dopustni posegi:
– ureditev peš poti ob Ljubljanici
– gradnja mostov–brvi preko Ljubljanice za pešce in kolesarje
– dodatne ureditve ob peš poti (počivališča, elementi za trim)
– ureditev pristanišč in pomolov za čolne
– urejanje zelenih površin
– vodnogospodarske ureditve in vzdrževanje vodotoka
– odstranitev objektov
Dopustne so le zasaditve z avtohtonimi vrstami drevja.
Morfološka enota 9/2 – Mesarica
Dopustna je parkovna ureditev z mikrourbano opremo.
Prometna ureditev
Hladnikova cesta: dvopasovnica s hodnikom za pešce, kolesarsko stezo in zelenico, vozišče cestne železnice s peronom oziroma zelenico, zelenico ter hodnikom za pešce.
Dovoljena je gradnja dovozne ceste s parkiriščem v morfološki enoti 8/2 ter rekonstrukcija Ceste na Mesarico.
Komunalno urejanje
Kanalizacija
Kanalizacija za odpadne vode se mora navezovati na že zgrajen kanalski zbirnik AO in B2. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja je dopustna izgradnja greznic v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic. Kanalizacija za padavinske vode se mora odvajati v Ljubljanico z izgradnjo novih obcestnih jarkov in zaprtih kanalov. Odvod zalednih vod se mora reševati skladno z regulacijo Malega grabna in njegovih pritokov na tem območju. Obdelati je potrebno priključke iz sekundarnega na primarno kanalizacijsko omrežje.
Pri načrtovanju izrabe prostora se mora upoštevati ustrezne odmike od primarnega kanala (2 x 5 m) in sekundarnih kanalov. Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke iz pritličja in nadstropij. Priključitev odtokov iz kletnih etaž je možno samo preko črpališč.
Vodovod
Območje prečka primarna vodovodna zanka Φ 600 mm ob Hladnikovi cesti, ki pa zaradi manjkajočega vmesnega odseka vodovoda še ne obratuje in jo je treba pred priključitvijo območja VR 2/1 še usposobiti. Območje je treba navezati z novopredvidenim vodovodom 2 150 mm na primarno zanko 2 600 mm ob Hladnikovi cesti.
Severni in osrednji del območja VR 2/1 bo možno napajati iz sekundarnega omrežja Rakove Jelše šele, ko bo to omrežje zgrajeno.
Za povsem južni del območja je treba zgraditi nov sekundarni vodovod in ga navezati na vodovod Φ 200 mm po Poti na Rakovo Jelšo.
Ob severnem robu južne obvoznice je treba rezervirati pas v širini 5 m za predvideni vodovod Φ 250 mm.
Sekundarno omrežje mora biti zasnovano in zgrajeno tako, da bo možno direktno priključevanje posameznih potrošnikov in zagotovljena požarna varnost.
Plin
Priključitev na plin je obvezna za vse novogradnje za ogrevanje in tehnologijo. Za obstoječe objekte je obvezna postopna priključitev na plin (ogrevanje, tehnologija).
Električno omrežje
V območju je predvidena RTP 110/10(20) kV Livada (Trnovo) v izmeri 80 x 70 m in z 110 kV DV koridorjem širine 30 m. V območju severno od Hladnikove ceste je treba upoštevati koridor obstoječega DV 10 kV RP Privoz-TP Barje.
Varovanje okolja
V območju je dovoljena največja dopustna raven hrupa, ki ustreza III. stopnji hrupne obremenjenosti, razen v območju 50 m od roba Hladnikove ceste kjer velja IV. stopnja hrupne obremenjenosti.
Za izboljšanje kvalitete zraka je treba vse objekte priključiti na plin za ogrevanje in tehnologijo.
Pred škodljivimi vplivi je treba varovati vse vodotoke in odprte jarke, ki vodijo vanje.
Za posege v 50-metrskem obvodnem prostoru Ljubljanice je treba pridobiti soglasja upravnega organa, ki je pristojen za vodno gospodarstvo.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost odloka o zazidalnem načrtu za del soseske VS 1 Trnovo (območje med Opekarsko cesto in Malim grabnom), Uradni list SRS, št. 25/85, v tistem delu, ki je po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana vključen v območje urejanja VR 2/1.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti