Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

623. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana - zaselek Mačkovci v KS Polana, stran 1051.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je svet KS Polana po predhodni razpravi na zboru krajanov Male Polane – zaselek Mačkovci, dne 22. 1. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek Mačkovci v KS Polana
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje zaselka Mačkovci v naselju Mala Polana (od h. št. 56 do 121).
2. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 4,000.000 SIT, ki se bodo uporabljala za naslednje namene:
– 60 % zbranih sredstev se bo porabilo za ureditev ulične razsvetljave;
– 20 % zbranih sredstev se bo porabilo za ureditev vaško gasilskega doma;
– 20 % zbranih sredstev se bo porabilo za komunalne zadeve.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 26. marca 1995, od 7. do 19. ure, na običajnem glasovalnem mestu.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 5. 1994 do 30. 4. 2000.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani naselja Mala Polana, od h. št. 56 do 121, ki so vpisani v splošni volilni imenik ter krajani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo osebni dohodek.
6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju vasi Mala Polana – zaselek Mačkovci, od h. št. 56 in 121, in sicer:
a) v denarju:
– 2 % od neto OD iz denarnega razmerja in nadomestil ter pogodbe o delu;
– 5 % od katastrskega dohodka;
b) v delu:
– 16 ur osebnega dela po gospodinjstvu.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od pokojnin, od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih krajanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom. Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od OD delavcev ne sme biti večji od razlike med akontacijo OD in zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom.
8. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro račun KS Polana št. 51920-780-72707.
Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega programa skrbi svet KS, ki enkrat letno obvezno poroča zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev.
9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami naslednje vsebine:
.                   GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 26. 3. 1995, o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek Mačkovci, za sofinanciranje ureditve ulične razsvetljave in vaško-gasilskega doma ter za komunalne zadeve.
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let, in sicer od 1. 5. 1995 do 30. 4. 2000, na način, kot je naveden v razpisu samoprispevka.
.                   GLASUJEM
“ZA”                                     “PROTI”
Glasuje se tako, da glasovalec obkroži besedo “ZA”, kolikor soglaša z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, kolikor ne soglaša z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Glasovnice morajo biti opremljene s štampiljko KS Polana.
11. člen
Za izvedbo referenduma skrbi volilna komisija, ki jo imenuje svet KS Polana.
Glasovanje na volišču vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija izmed krajanov iz območja, za katero se razpisuje referendum. Volilni odbor ugotovi izid glasovanja na volišču ter ga objavi.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. Polana, dne 22. januarja 1995.
Predsednik
sveta KS Polana
Jože Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti