Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

618. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Turjak (planske celote v 25 Turjak, v 26 Veliki Ločnik-del, in v 27 Rašica-del) in območje VS 12/10 vrh nad Željimljami, stran 1033.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Turjak (planske celote v 25 Turjak, v 26 Veliki Ločnik-del, in v 27 Rašica-del) in območje VS 12/10 vrh nad Želimljami
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Krajevne skupnosti Turjak, ki vključuje planske celote V 25 Turjak, V 26 Veliki Ločnik–del in V 27 Rašica–del ter za območje VS 12/10 Vrh nad Želimljami. Prostorske ureditvene pogoje je na podlagi posebnih strokovnih podlag, ki sta jih izdelala Ljubljanski urbanistični zavod in Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, pripravil Zavod za prostorsko un urbanistično načrtovanje pod št. proj. 79/1 v novembru 1994.
2. člen
Sestavni del odloka prostorskih ureditvenih pogojev iz 1. člena tega odloka so:
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine in režimi njihovega varovanja,
– seznam varstvenih pasov vodnih virov pitne vode in lokalnih vodnih virov po območjih urejanja,
– prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito,
– soglasja
grafični del:
– prikazi prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in prikazi meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000
– prikazi meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1 : 2880.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
VS 12/10 Vrh nad Želimljami
VS 25/1 Turjak
VS 25/2 Novi Turjak
VS 25/3 Turjak
VS 25/4 Laporje
VS 25/5 Gradež
VS 25/6 Mali Ločnik
VS 25/7 Sloka gora
VS 26/1 Veliki Ločnik
VS 26/2 Ščurki
VS 26/3 Čatež
VS 26/5 Dobrova
VS 26/4 Prazniki
VS 27/3 Mali Osolnik
VS 27/4 Javorje
in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:
VG 25/1
VG 25/2-1
VG 25/2-2
VG 25/3-1
VG 25/3-2
VG 25/4
VG 26/1
VG 26/2
VG 27/1-1 del
VK 25/1-1
VK 25/1-2
VK 25/2-1
VK 25/2-2
VK 25/2-3
VK 25/2-4
VK 25/2-5
VK 25/2-6
VK 25/2-7
VK 25/2-8
VK 25/2-9
VK 25/3
VK 26/1
VK 26/2
VK 26/3
VK 26/4
VK 27/1-1 del
VK 27/1-3 del
VK 27/1-4
4. člen
Meje območja Krajevne skupnosti Turjak in območja VS 12/10 Vrh nad Želimljami in posameznih območij urejanja so prikazane v načrtih PKN in TTN v merilu 1 : 5000 in katastrskih načrtih v merilu 1 : 2880.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Za vsa območja urejanja iz 3. člena tega odloka veljajo enaka določila skupnih meril in pogojev, kot so opredeljena v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Gorice-del (Uradni list RS, št. 11/95) v 6. do 48. členu, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji v tem odloku določeno drugače.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
Za obstoječi električni daljnovod Grosuplje–Kočevje je treba upoštevati širino varovalnega koridorja 2 x 15 m.
7. člen
Območje urejanja VS 12/10 Vrh nad Želimljami in VS 26/5 Dobrava
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+ izkoriščeno podstrešje,
– indeks izrabe je največ 0.15.
Območje urejanja VS 25/1 Turjak
morfološka enota 3C
– območje se ureja na podlagi določil odloka o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
morfološka enota 2D in 2A/1
– spremembe namembnosti so dovoljene za turistične in gostinske dejavnosti,
– etažnost objektov je največ P+1,
– kritina je bobrovec
morfološka enota 3A
– območje je namenjeno osrednjim dejavnostim lokalnega središča
– dopustna je preureditev in dozidava obstoječih objektov za potrebe družbenega in turističnega centra
– etažnost objektov je največ P+1
– kritina strešin je bobrovec
– jugozahodni del območja je namenjen ureditvi avtobusnega postajališča in parkirišča za obiskovalce
– rekonstruirati je treba priključno križišče na magistralni cesti
– zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje in varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda
morfološka enota 2A/2
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P + izkoriščeno podstrešje,
– na območju je treba zgraditi vodotesno javne kanalizacije za odvod odpadne vode z biološko čistilno napravo, obstoječo izgradnjo je treba sanirati s priključitvijo na kanalizacijo s čistilno napravo, ko bo ta zgrajena,
– prepovedano je skladiščenje naftnih derivatov.
Ureditveno območje VS 25/2 Novi Turjak in VS 25/5 Turjak
– etažnost objektov največ P + 1
– indeks izrabe do 0,30
– treba je sanirati opusčeni peskokop.
Ureditveno območje VS 25/3 Turjak
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P + izkoriščeno podstrešje,
– območje leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira obstoječe greznice je treba sanirati tako da bodo vodotesne in nepretočne,
– skladiščenje naftnih derivatov ni dovoljeno.
Ureditveno območje VS 25/5 Gradež
– zgraditi je treba vodotesno kanalizacijo s čistilno napravo in obstoječe objekte priključiti nanjo,
– skladiščenje naftnih derivatov ni dovoljeno,
– v morfološki enoti 2A je etažnost objektov največ P + 1 in indeks izrabe do 0.30
– zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje in varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda.
Ureditveno območje 25/7 Sloka gora
– zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje in varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka so na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvu okolja, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevnih skupnostih Turjak in Pijava Gorica ter pri Mestni upravi za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odlok o sprejemu urbanističnega reda za območje Krajevnih skupnosti Pijava Gorica, Turjak in Želimlje (Uradni list SRS, št. 7/83)
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS
Št. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti