Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

633. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič, stran 1065.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Dobrnič je Svet Krajevne skupnosti Dobrnič na seji dne 15. 1. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Dobrnič se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
a) gradnje mrliške vežice v Dobrniču
b) gradnje in preplastitve krajevnih cest v dolžini 2400 m
c) preplastitev lokalne ceste Grmada–Dobrnič in Vrbovec–Podlipa
d) gradnje vodovoda Reva in Stranje
e) za izvedbo nalog po sklepu Sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1994 ocenjen na 28,500.000 SIT, in sicer:
a) gradnja mrliške vežice v Dobrniču 13,000.000 SIT
b) gradnja in preplastitev lokalnih cest v dolžini 2400 m 10,000.000 SIT
c) preplastitev lokalnih cest Grmada–Dobrnič in Vrbovec–Podlipa 1,000.000 SIT
d) gradnja vodovoda Reva in Stranje 500.000 SIT
e) za izvedbo nalog po sklepu Sveta KS 4,000.000 SIT.
3. člen
S sredstvi samoprispevka se bodo financirala dela v vrednosti 9,000.000 SIT, s sredstvi in prispevki v delu 2,000.000 SIT, soudeležba KS Svetinje in Knežja vas 3,000.000 SIT in s sredstvi proračuna v višini 14,500.000 SIT.
4. člen
Referendum bo v nedeljo 19. marca 1995 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Dobrnič št. 52120-842-130-0082180. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Dobrnič.
6. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1995 do 31. 3. 2000.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Dobrnič, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1,5 % od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnostih ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 1,5 % od neto plače in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 1,5 % od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5 % od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140 % najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 1,5 % letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Dobrnič, dostavi seznam zaposlenih, oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Dobrnič in so stareji od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Dobrnič pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
13. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST DOBRNIČ
GLASOVNICA
Na referendumu dne 19. marca 1995 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je, od 1. 4. 1995 do 31. 3. 2000 za financiranje programov:
a) gradnja mrliške vežice v Dobrniču
b) gradnje in preplastitve krajevnih cest v dolžini 2400 m
c) preplastitev lokalne ceste Grmada–Dobrnič in Vrbovec–Podlipa
d) gradnje vodovoda Reva in Stranje
e) za izvedbo nalog po sklepu Sveta KS
.               glasujem
  ZA                           PROTI
               (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Dobrnič.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvebi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/94
Dobrnič, dne 15. januarja 1995.
Predsednik
Krajevne skupnosti Dobrnič
Silvester Prpar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti