Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

617. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova-del(planske celote v 39 Hruševo, v 40 Dvor v 41 Polhov Gradec, v 42 Setnik in v 43 Črni vrh), stran 1031.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova-del (planske celote v 39 Hruševo, v 40 Dvor v 41 Polhov Gradec, v 42 Setnik in v 43 Črni vrh)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Krajevnih skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova – del, ki vključujejo planske celote z oznakami V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh. Prostorske ureditvene pogoje je na osnovi posebnih strokovnih podlag, ki sta jih izdelala LUZ in LRZVNKD, pripravil Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje pod št. proj.80/1 v novembru 1994.
2. člen
Sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev iz 1. člena tega odloka so:
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine in režimi njihovega varovanja,
– seznam varstvenih pasov vodnih virov pitne vode in lokalnih vodnih virov po območjih urejanja,
– prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito,
– soglasja
grafični del:
– prikazi prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in prikazi meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
– prikazi meril in pogojev za posege v prostor na katastrskih načrtih v merilu 1:2880.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami:
VE 39/1 Hrastenice, VS 39/1-1 Osredek, VS 39/1-2 Osredek, VS 39/2 Belo, VS 39/3 Log, VS 39/4 Hrastenice, VS 39/5 Boršt, VP 40/1 Babna gora, VS 40/1 Srednja vas, VS 40/2 Dvor, VS 40/3-1 Podreber, VS 40/4 Belca, VS 40/5 Dolenja vas, VS 40/6 Gudnje, VS 40/7 Babna gora, VP 41/1 Polhov Gradec, VS 41/1 Polhov Gradec, VS 41/2 Polhov Gradec, VS 41/3 Briše, VS 41/4 Setnica, VS 42/1 Setnik, VS 42/2 Praproče, VS 43/1 Črni vrh, VS 43/2 Črni vrh, VS 43/3 Selo, VS 43/4 Smolnik, VS 43/5 Srednji vrh, VS 43/6 Pristava, VS 43/7 Žlebeder,
in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:
VG 39/1-1, VG 39/1-2, VG 39/1-3, VG 39/1-4, VG 40/1, VG 40/2, VG 40/3, VG 41/1, VG 41/2, VG 41/3, VG 41/4, VG 42/1-1, VG 42/1-2, VG 42/1-3, VG 43/1,
VK 39/1-1, VK 39/1-2, VK 39/2-1, VK 39/2-2, VK 39/2-3, VK 39/2-4, VK 39/2-5, VK 39/2-6, VK 39/2-7, VK 39/2-8, VK 39/2-9, VK 39/2-10, VK 39/2-11, VK 40/1-1, VK 40/1-2, VK 40/1-3, VK 40/1-4, VK 40/1-5, VK 40/1-6, VK 40/1-7, VK 40/1-8, VK 40/2, VK 41/1-1, VK 40/1-2, VK 40/1-3, VK 40/1-4, VK 40/1-5, VK 40/1-6, VK 41/2, VK 41/3-1, VK 41/3-2, VK 41/3-3, VK 41/3-4, VK 41/4-1, VK 41/4-2, VK 41/4-3, VK 41/4-4, VK 41/5-1, VK 41/5-2, VK 41/6-1, VK 41/6-2, VK 41/6-3, VK 41/6-4, VK 41/7-1, VK 41/7-2, VK 41/7-3, VK 41/7-4, VK 41/7-5, VK 42/1, VK 42/2, VK 42/2-1, VK 42/2-3, VK 42/2-5, VK 42/3, VK 42/4, VK 42/5-1, VK 42/5-2, VK 42/6-1, VK 42/6-2, VK 43/1, VK 43/2, VK 43/3-1, VK 43/3-2, VK 43/4-1, VK 43/4-2, VK 43/5, VK 43/6-1, VK 43/6-2, VK 43/6-3, VK 43/6-4, VK 43/6-5, VK 43/7-1, VK 43/7-2, VK 43/8, VK 43/9, VK 43/10-1, VK 43/10-2, VK 43/10-3, VK 43/11, VK 43/12-1, VK 43/12-2, VK 43/12-3, VK 43/13, VK 43/14-1, VK 43/14-2, VK 43/15-1, VK 43/15-2, VK 43/15-3, VK 43/16, VK 43/17-1, VK 43/17-2, VK 43/18-1, VK 43/18-2, VK 43/19-1, VK 43/19-2, VK 43/20, VK 43/21, VK 43/22-1, VK 43/22-2, VK 43/23-1, VK 43/23-2, VK 43/24.
4. člen
Meje območja krajevnih skupnosti, planskih celot iz 1. člena tega odloka in posameznih območij urejanja iz 3. člena tega odloka so prikazana v načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000 in katastrskih načrtih v merilu 1:2880.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Za vsa območja urejanja iz 3. člena tega odloka veljajo enaka določila skupnih meril in pogojev, kot so opredeljena v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Gorice-del (Uradni list RS, št. 11/95) v 6. do 48. členu, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji v tem odloku določeno drugače.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
V 24. členu se doda tekst:
Pri obstoječih zakloniščih je treba ohraniti njihovo zaščitno funkcijo. Dopustna je prilagoditev zaklonišč za mirnodobsko uporabo ob pogoju, da je možno objekt usposobiti za prvotni namen v 24 urah.
7. člen
V 46. členu se v poglavju “Kanalizacijsko omrežje” doda tekst:
V ureditvenih območjih naselij z oznakami VS 39/1-2 Osredek pri Dobrovi – del, VS 41/1 Polhov Gradec – del, VS 42/2 Praproče – del, VS 43/2 Črni vrh in VS 40/3-1 Podreber – del je treba sanirati ozrioma zgraditi javno vodotesno kanalizacijo skupno s čistilno napravo. Na zgrajeno kanalizacijo je treba priključiti tudi vse obstoječe objekte.
Kanalizacijski sistemi naj bodo ločenega sistema, razen v Polhovem Gradcu, kjer je že mešani sistem.
V poglavju “Vodovodno omrežje” se na začetku doda tekst:
Vodoskrba je urejena z lokalnimi vodnimi viri.
Novograjeni vodovodi morajo zagotoviti higiensko neoporečnost pitne vode in zadostne količine tudi za potrebe požarne varnosti.
V poglavju “Električno omrežje” se doda tekst:
V območjih urejanja z oznakami VE 39/1 Hrastenice, VS 39/5 Boršt, VS 40/4 Belca, VS 40/6 Gudnje, VS 41/1 Polhov Gradec – del, VS 41/2 Polhov Gradec, VS 41/4 Setnica, VS 42/2 Praproče in VS 43/3 Selo, ki nimajo zadovoljivih kapacitet oskrbe z električno energijo ozrioma še niso elektrificirana, je treba zagotoviti lokacije in zgraditi transformatorske postaje in varovati koridorje za priključne 20 kV vode.
8. člen
Ureditveno območje VE 39/1 Hrastenice
Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so dovoljena le nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi z obstoječo primarno rabo območja.
Ureditveno območje VS 39/1-2 Osredek
– del območja morfološke enote je v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira, obstoječe graznice je treba sanirati tako, da bodo nepretočne in vodotesne.
Ureditveno območje VS 39/2 Belo
Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so razen v območjih morfoloških enot 2D in 2A dopustna le vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne rekonstrukcije na obstoječih objektih ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.
Ureditveno območje VS 39/4 Hrastenice
– sanirati je treba opuščeni peskokop
Ureditveno območje VS 39/5 Boršt
– etažnost objektov je največ P + izkoriščeno podstrešje
Ureditveno območje VP 40/1 Babna gora in VS 40/1 Srednja vas
– pri oblikovanju parcel za novogradnje je treba upoštevati trase predvidenih dovoznih cest, kot so prikazane v katastrskem načrtu
Ureditveno območje VS 40/2 Dvor
morfološka enota 2D
– nadomestna gradnja v območju mora ohraniti stavbni red in stavbne mase objektov, ki se nadomeščajo,
– obstoječo cesto skozi naselje je treba na osrednjem delu naselja urediti tako, da se upočasni promet in da se skupaj z ostalimi prostimi površinami in njihovimi talnimi ureditvami oblikuje osrednji vaški trg,
– strešna kritina je v sivi barvi
Ureditveno območje VS 40/3-1 Podreber
– del morfološke enote 2A/2 leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira, obstoječe greznice je treba sanirati tako da bodo vodotesne in nepretočne,
– shranjevanje naftnih derivatov ni dovoljeno
Ureditveno območje VS 40/4 Belca
– obstoječi izkop izza kmetije je treba sanirati
Ureditveno območje VS 40/6 Gudnje
– pri oblikovanju parcel za novogradnje je treba upoštevati trase predvidenih dovoznih cest, kot so prikazane v katastrskem načrtu v M 1:2880,
– morfološka enota 5C je namenjena trgovsko gostinskemu programu za potrebe naselja in izoblikovanju vaškega središča
Ureditveno območje VP 41/1 Polhov Gradec
– višinski gabarit gradenj ne sme presegati obstoječih objektov, obrobje območja je treba zasaditi z drevjem
Ureditveno območje VS 41/1 Polhov Gradec
morfološka enota 2A/2
– smer slemena mora potekati pravokotno na glavno cesto
– naklon strešin je največ 40 stopinj
morfološka enota 2D/1
– dopustne so le nadomestne gradnje, pri čemer je treba ohraniti razmerja stavbnih mas in tipološke elemente objektov, ki se nadomeščajo
morfološka enota 2D/2
– dejavnost žage bi bilo smiselno preseliti na lokacijo v območje VP 41/1; streho proizvodnega objekta je treba v naklonu in vrsti kritine prilagoditi sosednjemu spomeniško zaščitenemu objektu
morfološka enota 3C/1
– na prostih površinah je treba zagotoviti ureditev mirujočega prometa
morfološka enota 3C/3
– površina je namenjana osrednjim mestnim dejavnostim in avtobusni postaji, ki bi jo preselili iz območja morfološke enote 3C/2,
– višinski gabarit novih objekton ne sme presegati višine obstoječega gasilskega doma
morfološka enota 4A/1
– severni del območja leži v območju zaščitenega Polhograjskega graščinskega parka in v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira; v tem delu novogradnje do izgradnje vodotesne kanalizacije s čistilno napravo niso dopustne, obstoječe greznice je treba sanirati tako, da bodo vodotesne in nepretočne
morfološka enota 5C/1
– južni del površine je namenjen izgradnji otroškega vrtca, dostop je z zahodne strani po obstoječi stanovanjski cesti
morfološka enota 9/2
– dopustni so posegi vezani na obstoječo namembnost in dejavnost, širitev pokopališča na tej lokaciji ni primerna
Ureditveno območje VS 41/2 Polhov Gradec
– severni del območja leži v območju zaščitenega Polhograjskega graščinskega parka
Ureditveno območje VS 41/4 Setnica in VS 42/1 Setnik
– dopustni so posegi vezani na kmetijsko dejavnost in razvoj kmečkega turizma, gradnja vikendov ni dopustna
Ureditveno območje VS 42/2 Praproče
– v območju morfološke enote je treba urediti vaški trg,
– pri gradnji objektov je treba slediti oblikovnim principom obstoječih objektov in talnega reda, skladnosti stavbnih mas, materialov in detajlov,
– del območja leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira, greznice je treba sanirati tako, da bodo nepretočne in vodotesne,
– hramba naftnih derivatov na tem delu območja ni dovoljena
Ureditveno območje VS 43/2 Črni vrh
– na delu območja, ki leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira in ima oznako 9 novogradnje niso dopustne, dopustna je le obstoječa raba površin.
Ureditveno območje VS 43/3 Selo
– treba je ohraniti tipičen vaški rob s kozolci in sadnim drevjem,
– etažnost objektov je največ P + izkoriščeno podstrešje,
– kritina strešin je v sivi barvi
Ureditveno območje VS 43/4 Smolnik in VS 43/6 Pristava
– dopustna je gradnja objektov manjšega tlorisa z etažnostjo največ P + izkoriščeno podstrešje
Ureditveno območje VS 43/5 Srednji vrh
– dopustni so posegi vezani na kmetijsko dejavnost in razvoj kmečkega turizma
– gradnja počitniških objektov ni dopustna.
III. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka so na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstva okolja, pri upravni organizaciji za urbanistično načrtovanje mesta Ljubljane, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevnih skupnostih Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova ter pri Mestni upravi za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odlok o urbanističnem redu širšega območja Polhovega Gradca (Uradni list SRS, št. 21/82).
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/94
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti