Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2040. Kriteriji za določanje višine denarnih kazni

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2041. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu

Odloki

2042. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2043. Uredba o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora

Sklepi

2087. Sklep o dopolnitvi sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2044. Navodilo za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
2045. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
2046. Strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregleda
2047. Odredba o dopolnitvi Seznama proizvodov in sklopov, sestavnih delov in pribora, ki se upošteva pri vezavi uvoza cestnih vozil, njihovih delov in pribora za opravljeni izvoz
2048. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za september 1993
2088. Odredba o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens)
2089. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1993
2090. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1993

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2049. Ugotovitev o spremembi imenovanja poslanca Državnega zbora

OBČINE

Brežice

2052. Odlok o pripojitvi dela naselja Obrežje k naselju Slovenska vas
2053. Odlok o spremembi odloka o obveznem odlaganju in odvažanju smeti in odpadkov na območju občine Brežice
2054. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Brežice
2055. Odlok o neprometnih znakih, panojih in transparentih v občini Brežice

Idrija

2056. Odlok o upravljanju in vzdrževanju športnih objektov v Idriji
2057. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija
2058. Odlok o dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode
2059. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Radia Cerkno
2060. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica

Jesenice

2061. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Koroška Bela Jesenice
2062. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Žirovnica
2063. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Kranjska Gora
2064. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole 16. decembra Mojstrana
2065. Sklep o soglasju k statutu Vzgojnovarstvene organizacije Jesenice
2066. Sklep o soglasju k statutu Glasbene šole Jesenice
2067. Sklep o soglasju k statutu Delavske univerze Viktorja Stražišarja Jesenice
2068. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice
2069. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice
2070. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice

Kamnik

2071. Odlok o preimenovanju, preoštevilčbi, določitvi in imenovanju novih ulic v naselju Kamnik
2072. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2073. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah službe komunalnega reda
2074. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Krško

2075. Sklep o javni razgrnitvi: 1. posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt Staro jedro Leskovec- 2. posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt Brestanica - Trg

Ljubljana

2050. Pravilnik o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem
2051. Sklep o cenah dimnikarskih storitev

Ljutomer

2076. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1993
2077. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj občine Ljutomer
2078. Odlok o spremembah odloka o določitvi višine krajevne turistične takse na območju občine Ljutomer
2079. Sklep SO Ljutomer o soglasju k statutu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Postojna

2080. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za ureditveni načrt Pivka Center

Vrhnika

2081. Odlok o spremembah lokacijskega načrta za del območja Tržaške ceste oziroma Ljubljanske ceste od križišča pri Črnem orlu do uvoza v industrijsko cono v Sinji gorici na Vrhniki
2082. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika
2083. Sklep o vrednosti točke kot osnove za ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš, prostorov za počitek in rekreacijo in poslovnih prostorov na območju občine Vrhnika
2084. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v občini Vrhnika

Žalec

2085. Spremembe in dopolnitve statuta občine Žalec
2086. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

82. Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja
AAA Zlata odličnost