Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2058. Odlok o dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode, stran 2827.

Skupščina občine Idrija je na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 28/81 in 29/86), in 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode
1. člen
V prvem odstavku 1. člena odloka o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 25/89 in Uradni list RS, št. 19/90 in 19/91-I) se dodata novi, petnajsta in šestnajsta alinea, ki se glasita:
"- zajetje idrijskega vodovoda na Kobalovih planinah
– zajetja vodovodov v Dol. in Gor. Ravnah."
2. člen
Dopolnitvi seznama strokovnih podlag ter seznama parcelnih številk in zemljiškoknjižnih lastnikov sta sestavna dela tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-2/88
Idrija, dne 23. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
           DOPOLNITEV SEZNAMA STROKOVNIH PODLAG
 
  Seznam strokovnih podlag, ki je priloga odloka o varstvu virov pitne vode,
se dopolni z novima točkama, in sicer:
  15. RŽS Idrija, Raziskovalna enota: Predlog varstvenih območij za zajetja
idrijskega vodovoda na Kobalovih planinah, april 1992, št. proj. 201-21/92;
  16. RZS Idrija, Raziskovalna enota: Ravne pri Cerknem, varstvena območja,
marec 1993, št. proj. 256-10/93.
 
      DOPOLNITEV SEZNAMA PARC. ŠT. IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH LASTNIKOV
 
  Seznam parcelnih številk in zemljiškoknjižnih lastnikov se dopolni z
novima točkama, in sicer:
  15. Zajetja idrijskega vodovoda na Kobalovih planinah
  Najožje varstveno območje (cona l.a) z najstrožjim varstvenim režimom
obsega:
  del parc. št. 835 (zajetji št. 1171/1 in 1171/2), vpisane pri vl. št. 93
k.o. Sr. Kanomlja, ki je last Ivana Koklja, iz Idrije, IX. korpusa 17
  del parc. št. 838 (zajetje št. 1170), vpisane pri vl. št. 5 k.o. Sr.
Kanomlja, ki je last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
  del parc. št. 814 (zajetje št. 1463), vpisane pri vl. št. 71 k.o. Sr.
Kanomlja, ki je last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
  del parc. št. 811 (vrtina ter zajetji št. 1174 in 1175), vpisane pri vl.
št. 95 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last Marije Skok, iz Idrije, IX. korpusa 17
  del parc. št. 241 (zajetje št. 1470), vpisane pri vl. št. 238 k.o. mesto
Idrija, ki je last Marije Skok, iz Idrije, IX. korpusa 14
  del parc. št. 795, 803, 808 in 902 k.o. Sr. Kanomlja (zajetja št: 1464),
ki je last Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije
  Najožje varstveno, območje (cona l.b) z najstrožjim režimom obsega:
  dela pare. št. 835 in 837, vpisanih pri vl. št. 93 k.o. Sr. kanomlja, ki
je last Ivana Koklja
  del parc. št. 795, 796, 803, 814, 813 k.o. Sr. Kanomlja, ki so last Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike. Slovenije
  del parc. št. 890 in 902. ki sta vpisani v seznam javnega dobra za k.o.
Sr. Kanomlja
  deli parc. št, 806, 807/1, 811, 817, 818 in 819 k.o. Sr. Kanomlja ter 241
k.o. m. Idrija, ki so last Marije Skok, iz Idrije, IX. korpusa 14
  del parc. št. 820, vpisane pri vl. št. 84 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last
Zdenka Žonta, iz Idrije, Grilčeva 24
  del parc. št. 822, vpisane pri vl. št. 94 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last
Frančiške Troha, iz Idrije, IX. korpusa 13
  del parc. št. 563/1, vpisane pri vl. št. 9 k.o. Sr. Kanomlja. ki je last
Franca Likarja, iz Spodnje Kanomlje 55
  del parc. št. 564. 565 in 566, vpisanih pri vl. št. 154, ki je last Antona
Likarja
  Ožje varstveno območje (2. cona) s strogim režimom obsega:
  del parc. št. 390/3. vpisane pri vl. št. 58. k.o. Sr. Kanomlja, ki je last
Dragana Jurjavčiča, iz Sr. Kanomlje 62
  dela parc. št. 390/1 in 502/1, vpisanih pri vl. št. 25 k.o. Sr. Kanomlja,
ki je last Ivana Mohoriča, iz Srednje Kanomlje 60
  dele parc. št. 503/1, 520, 519, 504/1, 514 in 525, ter parc. št. 505/1,
vse vpisane pri vl. št. 14 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last Zlatke Lapajne, iz
Idrije, Vojkova 7
  dele parc. št. 505/2, 503/2, 503/3 in 504/3, vpisanih pri vl. št. 139 k.o.
Sr. Kanomlja, ki je last Marjete Mohorič, iz Spodnje Idrije 61
  dele parc. št. 507 in 563/1 ter parc. št. 563/2, vse vpisane pri vl. št. 9
k.o. Sr. Kanomlja, ki je last Franca Likarja iz Sr. Kanomlje 9
  dele parc. št. 838, 813, 803, 787 ter parc. št. 804, vse k.o. Sr.
Kanomlja, ter dela parc. št. 160 k.o. m. Idrija, vse te parcele so last Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
  dele parc. št. 735, 768, 892, 890, 900, 905, 903, 891, 902, ki so vpisane
pri seznamu javnega dobra za k.o. Sr. Kanomlja
  dele parc. št. 837/1, 835, parc. št. 836, vse vpisane pri vl. št. 93 k.o.
Sr. Kanomlja, ki je last Ivana Koklja, iz Idrije, IX. korpusa 17
  dela parc. št. 822 in 823, vpisanih pri vl. št. 94 k.o. Sr. kanomlja, ki
je last Frančiške Troha, iz Idrije, IX. korpusa 13 parc. št. 821, vpisano v
vl. št. 86 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last Valentine Tušar, iz Idrije, O.
Župančiča 14
  del parc. št. 820, vpisane pri vl. št. 84 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last
Zdenka Žonta, iz Idrije, Grilčeva 24
  dele parc. št. 806, 807/1, 817, 818, 819, 811, parc. št. 809, 805, vse
vpisane pri vl. št. 95 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last Marije Skok, iz Idrije,
IX. korpusa 14
  dele parc. št. 158, 159 in 160 k.o. m. Idrija ter 797 k.o. Sr. Kanomlja,
vse last Antona Balanta, iz Idrije, Gradnikova 8
  del parc. št. 157 k.o. m. Idrije, ki je last Antona, Mirana in Marte
Balant, iz ldrije, Gradnikova 8 parc. št. 798, 801, 802, ter dela parc. št.
799 in 800, vse so vpisane pri vl. št. 96 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last
Marjana Podobnika, iz Cerkna, Goriška c. 39
  dele parc. št. 564, 565 in 566, vpisanih pri vl. št. 154 k.o. Sr.
Kanomlja, ki je last Antona Likarja
  del parc. št. 559, vpisane pri vl. št. 15 k.o. Sr. Kanomlja, ki je last
Filipa Kavčiča, iz Sp. Kanomlje 54:
  16. Zajetja vodovodov v Gor. in Dol. Ravnah Najožje varstveno območje
(cona l.a) z najstrožjim režimom obsega:
  dela parc. št. 159/1 in 155/1, vpisanih pri vl. št. 33 k.o. Reka – Ravne,
ki je last Vladimire Drole, Ravne pri Cerknem 15
  del parc. št. 222/11, vpisane pri vl. št. 31 k.o. Reka Ravne, ki je last
Zdravka Obida, Ravne pri Cerknem 28
  dela parc. št. 45/2 in 45/3 k.o. Reka – Ravne, ki je last Jožice Močnik,
Ravne pri Cerknem 11
  Najožje varstveno območje (cona l.b) z najstrožjim varstvenim režimom
obsega:
  del parc. št. 159/1, vpisane pri vl. št. 33 k.o. Reka – Ravne, ki je last
Vladimire Drole, Ravne pri Cerknem 15
  dela parc. št. 222/11 in 222/13, vpisanih pri vl. št. 31 k.o. Reka –
Ravne, ki je last Zdravka Obida, Ravne pri Cerknem 28
  del parc. št. 222/23. vpisane pri vl. št. 161 k.o. Reka – Ravne, ki je
last Olge Golja, Ravne pri Cerknem 30
  del parc. št. 222/22; ki je vpisana pri seznamu javnega dobra za k.o. Reka
– Ravne
  Ožje varstveno območje (2. cona) s strogim režimom obsega:
  dele parc. št. 45/2, 47/7, 45/1 in 45/3, vse k.o. Reka – Ravne, ki je last
Jožice Močnik, Ravne pri Cerknem 11
  del parc. št. 48/2. vpisane pri vl. št. 220 k.o. Reka – Ravne, ki je last
Olge Kristine Šinkovec, iz Idrije, Za gradom 20
  dele parc. št. 44, 159/1 in 159/2 ter parc. št. 159/3, vpisanih pri vl.
št. 33 k.o. Reka – Ravne, ki je last Vladimire Drole, Ravne pri Cerknem 15
  dele parc. št. 222/11, 222/13 in 222/19, vpisanih pri vl. št. 31 k.o. Reka
– Ravne, ki je last Zdravka Obida, Ravne pri Cerknem 28
  del parc. št. 222/15, vpisane pri vl. št. 30 k.o. Reka – Ravne, ki je last
Dragice in Jožka Razpeta, Ravne pri Cerknem 25
  del parc. št. 222/12, vpisane pri vl. št. 135 k.o. Reka – Ravne, ki je
last Stanislava Rijavca, Ravne pri Cerknem 33
  del parc. št. 222/23. vpisane pri vl. št. 161 k.o. Reka – Ravne, ki je
last Olge Golja, Ravne pri Cerknem 30
  dele parc. št. 222/14, 223/1, 223/2, 223/3, 224 in 223/6, vpisanih pri vl.
št. 87 k.o. Reka – Ravne, ki je last Andreja Štravsa, Ravne pri Cerknem 22
  del parc. št. 220/20, vpisane pri vl. št. 149 k.o. Reka – Ravne, ki je
last Stanka Štremflja, Ravne pri Cerknem 27 parc. št. 104/5, 157/1, 157/2 ter
dele parc. št. 104/8, 157/3, 114/2, 112, 156/1 in 156/2, vse k.o. Reka –
Ravne, vse last Majde Močnik, Ravne pri Cerknem 1
  dele parc. št. 104/9, 106, 108, 109, 110 in 41/1*, vse k.o. Reka – Ravne,
vse Last Marije Prezelj, Ravne pri Cerknem 48
  dela parc. št. 111/1 in 111/2, vpisanih pri vl. št. 76 k.o. Reka – Ravne,
ki je last Krsta Prezlja, Ravne pri Cerknem 12
  del parc. št. 104/10, vpisane pri vl. št. 216 k.o. Reka – Ravne, ki je
last Franca Štremflja, Ravne pri Cerknem 50
  Širše varstveno območje (3. cona) s sanitarnim režimom obsega:
  dele parc. št. 48/3, 47/7 in 45/1, vse k.o. Reka -Ravne, vse last Jožice
Močnik, Ravne pri Cerknem 11
  del parc. št. 47/6, vpisane pri vl. št. 59 k.o. Reka -Ravne, ki je last
Ljube in Janeza Prezlja, Ravne pri Cerknem 16, Joška Prezlja, Ravne pri
Cerknem 6a in Metode Prezelj, Ravne pri Cerknem 6b
  del parc. št. 278/21, vpisane pri vl. št. 3 k.o. Zakriž, ki je last Antona
Purgarja, iz Podbrezja 9, Duplje, Vlaste Petek, iz Godiča 82a, Stahovica,
Marjane Purgar, Zakriž 6, in Henrika Purgarja, iz Kamnika, Ul. Kamniško
zasavskega odreda 10a
  del parc. št. 278/22, vpisane pri vl. št. 24 k.o. Zakriž, last Vilme
Jurman, Zakriž 8
  del parc. št. 278/23, vpisane pri vl. št. 51 k.o. Zakriž, last Henrika
Prezlja, Zakriž 5
  del parc. št. 278/14, vpisane pri vl. št. 110 k.o. Zakriž, last Izidorja
Hadalina, Zakriž 12
  del parc. št. 278/17, vpisane pri vl. št. 6 k.o. Zakriž, last Franca
Razpeta, Zakriž 54.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti