Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1993 z dne 1. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1993 z dne 1. 10. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1991. Odlok o soglasju k Statutu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1993. Odlok o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Kopru
1994. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Celju
1995. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
1996. Odlok o izvolitvi sodnic Sodišča združenega dela Republike Slovenije
1997. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
1998. Odlok o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
1999. Odlok o imenovanju članov Sveta Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije
2000. Odlok o razrešitvi članov Sveta RTV Slovenija
2001. Odlok o imenovanju članov Sveta RTV Slovenija
2002. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter o razrešitvi člana in izvolitvi dveh članov komisije
2003. Odlok o sestavi Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
2004. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
2005. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sestavi in imenovanju predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil v poslovanju podjetij HIT, d.o.o, Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku, dodelitve koncesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv
2006. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti

Drugi akti

1989. Sprememba sklepa poslovniške narave o parlamentarni preiskavi
1990. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču
1992. Poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
2007. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2008. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
2009. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
2010. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
2011. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2036. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
2037. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
2038. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1993

Sklepi

2039. Sklep o določitvi dneva slovenske carinske službe

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2012. Odredba o spremembi Odredbe o pogojih sklepanja poslov z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na Ljubljanski borzi d.d., Ljubljana
2013. Odredba o določitvi cene lastninske nakaznice
2014. Sklep o datumu izdaje lastniških certifikatov državljanov
2015. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Hrvaške
2016. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz regij Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia in Sardinia v Republiki Italiji

BANKA SLOVENIJE

2017. Sklep o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic
2018. Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2019. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

OBČINE

Celje

2020. Odlok o spremembi odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine

Kamnik

2021. Odredba o prometnem režimu na cesti Kranjski rak - Kisovec in Dol

Kočevje

2022. Pravilnik o dodeljevanju posojil za razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini Kočevje

Laško

2023. Odlok o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško (KR 1-del)
2024. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Kulturni center Laško"
2025. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2026. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2027. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

Lenart

2028. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Gradišče
2029. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Zg. Ščavnica

Ljubljana-Center

2030. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ljubljana Center

Murska Sobota

2031. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka območja Krajevne skupnosti Rakičan

Novo mesto

2032. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu

Škofja Loka

2033. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stropkih komunalnega urejanja zemljišč v občini Škofja Loka za leto 1993

Trebnje

2034. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za spremembe zazidalnega načrta za območje T6-2 kot dopolnitve prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana občine Trebnje za obdobje 1986-1990-2000 (dopolnitev 1993) in o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi zazidalnega načrta, T6-2 obrtna cona Trebnje
2035. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka v občini Trebnje

MEDNARODNE POGODBE

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih mednarodnih sporazumov

Popravki

81. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ustanovitvi in pristojnosti skupnih organov za ugotovitev ter označitev državne meje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti