Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2050. Pravilnik o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem, stran 2819.

PRAVILNIK
o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem in določa točkovnik za njihovo vrednotenje na območju vseh petih ljubljanskih občin.
Javni razpis
2. člen
Stanovanjski sklad na podlagi stanovanjskega programa najmanj enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem. Javni razpis oblikuje upravni odbor sklada.
3. člen
V razpisu so določeni:
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem
– podatki, ki jih morajo upravičenci navesti v vlogi
– dokumentacija, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi
– število socialnih stanovanj v mestu in okvirni datum razpoložljivosti teh stanovanj
– razpisni rok.
4. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju skladno s predpisi s področja socialnega varstva
– najemno oziroma podnajemno pogodbo
– drugo z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialnozdravstvene razmere.
5. člen
Strokovna služba sklada prouči utemeljenost vlog ter razvrsti vloge po kategorijah udeležencev. Strokovna služba stanovanjskega sklada pri tem delu sodeluje s pristojnimi centri za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi tudi vse druge poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah. Komisija bo obravnavala le pravočasno prispele popolne vloge.
6. člen
Upravni odbor stanovanjskega sklada imenuje tričlanske komisije za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem. Komisije opravijo ogled samo pri tistih prosilcih, ki zberejo dovolj točk za uvrstitev na listo na podlagi listinske dokumentacije. Komisije sestavljajo trije člani, in sicer en strokovni delavec stanovanjskega sklada in dva člana, ki jih v komisijo imenujejo pristojni centri za socialno delo.
7. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi 16., 17., 18., 19., 20. in 21. člena tega pravilnika.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
Objava prednostne liste
8. člen
Strokovna služba sklada na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po objavi razpisa določi listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na krajevno običajen način.
9. člen
Zoper svojo uvrstitev na listo ima udeleženec razpisa pravico ugovora na upravni odbor sklada, in sicer najkasneje v roku 15 dni po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Dodelitev socialnega stanovanja
10. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda upravni odbor sklada.
11. člen
Strokovna služba sklada pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
12. člen
Upravičenci do najemnega socialnega stanovanja so državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo kriterije in merila po tem pravilniku in katerega skupni prihodek na člana družine ne presega višine, določene v drugem odstavku 26. člena Zakona o socialnem varstvu, ki znaša:
1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% povprečne plače v državi
2. za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% povprečne plače v državi
3. za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42% povprečne plače v državi
4. za odrasle osebe 52% povprečne plače v državi.
Splošni pogoji
13. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
1. da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja
2. da ima državljan stalno prebivališče na območju petih ljubljanskih občin
3. da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno bivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine
4. da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja
5. da prosilec ni bil imetnik stanovanjske pravice po Zakonu o stanovanjskih razmerjih.
Posebni pogoji
14. člen
Posebni pogoji iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere;
– število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem;
– socialne razmere;
– zdravstveno stanje.
Točkovanje
15. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
   1. stanovanjski status:
  – prosilec je brez stanovanja                     180
  – prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih        180
  – prosilec stanuje v samskem domu ali je podnajemnik         180
  Opomba: Pri enakem številu točk imajo prednost prosilci, ki imajo
daljšo dobo bivanja v Ljubljani
  2. kvaliteto bivanja:
  – bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki    96
  – bivanje v kletnem in podstrešnem stanovanju             64
  – bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju               16
  3. stanovanjsko površino:
  – od 0 do 4 m2 na družinskega člana                  96
  – od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana                 64
  – od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana                48
  – od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana                16
  4. neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma
souporaba posameznih delov stanovanja:
  – stanovanje brez kuhinje                       32
  – stanovanje brez sanitarnih prostorov                 32
  – stanovanje s souporabo kuhinje                    16
  – stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s sanitarnimi
prostori izven stanovanja                         16
  5. funkcionalnost stanovanja:
  – stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida, ki je
gibalno oviran)                              50
  – stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča              16
  – stanovanje z nestandardno visokimi stropovi              8
  – posebno prednost ima prosilec, ki se seli iz večjega v manjše stanovanje
  – kolikor prosilec odkloni ponujeno stanovanje, se uvrsti na zadnje mesto
čakajočih
  Opomba: Če prosilec dobi točke po prvem odstavku, se točkuje, tudi po
tretjem odstavku.
16. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
                                     točk
  – družina z enim mladoletnim otrokom                  30
  – družina z dvema ali več mladoletnimi otroci             48
  – družina z družinskim članom iz 6. člena stanovanjskega zakona,
starim nad 65 let                             30
17. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
                                     točk
  – ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi
neprimernosti stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini,
zavodu)                                  72
  – ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih stanovanjskih
razmer (otrok pri enem od staršev)                     48
  – status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom in tudi
skrbi za njegovo vzgojo in varstvo (samohranilec)             40
  – status prosilca z družinskim članom, za katerega je po
predpisih o zaposlovanju ocenjeno, da je nezaposljiv            30
18. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:
                                     točk
  – trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami                          80
  – trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami     60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
19. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednja merila za:
                                     točk
  – družino, v kateri roditelja nista starejša od 30 let
(mlada družina)                              72
  – družino, ki živi z otrokom, ki imajo zmerno, težjo ali težko
duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji    60
  – invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli družinski
član nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena z
izvidom in mnenjem pristojne komisije                   50
20. člen
Socialno stanje najemnika socialnega stanovanja je strokovna služba dolžna preveriti vsaj enkrat letno.
21. člen
Najemnik, ki ima sklenjeno pogodbo za socialno stanovanje, je lahko v tem stanovanju le toliko časa, dokler izpolnjuje zakonske pogoje za socialnega upravičenca. Do odpovedi najemne pogodbe za to stanovanje plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
Prehodna in končna določba
22. člen
Pri sestavi prednostne liste se upošteva Navodilo upravnega odbora glede proporcionalnega zastopanja ustanoviteljic.
23. člen
Ta pravilnik sprejme Upravni odbor stanovanjskega sklada in začne veljati na dan, ko je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin
Predsednik upravnega odbora
Boris Andree l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti