Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2054. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Brežice, stran 2823.

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in št. 12-13/93) in 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, Sestave zborov in volitve v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 27. skupni seji zborov, dne 29. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Brežice
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v občini Brežice (Uradni list RS, št. 9/91) se prvi stavek predzadnjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Vrednost točke znaša 4 SIT".
2. člen
V 7. členu se doda novi odstavek, ki se glasi: "Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je potrebno takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasja oziroma dovoljenja izdaja."
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi: "Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski komunalni nadzornik in medobčinski inšpektorat Krško".
4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se vrednost "250 din" nadomesti z "10.000 SIT", vrednost "5.000 din" pa se nadomesti z vrednostjo "15.000 SIT".
Drugi odstavek 11. člena istega odloka pa se spremeni tako. da se vrednost "1.000 din" nadomesti z vrednostjo "20.000 SIT", vrednost "30.000 din" pa se nadomesti z vrednostjo "90.000 SIT".
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati tarifa komunalnih taks (Uradni list RS, št. 12/91) in začne veljati nova tarifa, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-10/93-1
Brežice, dne 29. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.
                 TARIFA KOMUNALNIH TAKS
 
                 Tarifna št: 1
 
    1.1. Za uporabo pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi
prostori za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti ter za razstavljanje
ali reklamiranje blaga, ki ga v poslovnih prostorih prodajajo ter za prodajo
blaga ali opravljanje storitev pred poslovnim prostorom znaša komunalna taksa
dnevno za vsak zasedeni m2                       5 točk
    1.2. Takšni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine ali
predlagatelj, oziroma fizična ali pravna oseba, ki javni prostor uporablja.
 
                Tarifna št. 2
 
    2.1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin (razen pločnikov) za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev
za gospodarske namene znaša komunalna taksa dnevno za vsak m2 8 točk
    2.2. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine ali
predlagatelj, oziroma fizična ali pravna oseba, ki javni prostor uporablja.
 
                Tarifna št. 3
 
    3.1. Za vitrine ali panoje v oziroma na katerih se razstavljajo blago
ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe znaša komunalna taksa dnevno
za vsak m2 razstavne površine 8 točk
    3.1.1. Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki razstavlja
blago oziroma predstavlja svojo dejavnost ali fizična ali pravna oseba, ki
izvaja marketing.
    3.2.1. Za reklamne napise, neprometne znake, objave in oglase na
objektih, panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni na javnih mestih, znaša letna taksa od m2
    velikosti
    – do 1 m2                          2000 točk
    – nad 1 m2 do 2 m2                      2500 točk
    – nad 2 m2 do 3 m2                      3000 točk
    – za vsak nadaljnji m2 do vključno 10 m2         500 točk več
    3.2.2. Za svetlobne reklamne napise velikosti
    – do 1 m2                          3000 točk
    – nad 1 m2 do 2 m2                      4000 točk
    – za vsak nadaljnji m2                  1000 točk več
    3.3. Za reklamne napise, objave in oglase na transparentih pritrjenih
na javnih mestih znaša letna taksa
    – od m2                           5000 točk
    3.4. Za velike reklamne panoje, postavljene ali pritrjene na javnih
mestih, znaša letna taksa od ene reklamne površine panoja
    – nad 10 m2 do 13 m2                    10 000 točk
    – nad 13 m2                   po 750 točk za vsak m2
    3.5. Za plakate izobešene ali pritrjene na javnih mestih, od vsakega
  izvoda
    – velikosti formata A2 in večjih             5 točk na dan
    – velikosti formata A5 do A2              1 točka na dan
    Pojasnila:
    Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je nameščen
tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede
na lastništvo nepremičnin, na katerih je taksni predmet nameščen.
    Takse po tej tar. št. so oproščeni reklamni napisi v zaprtih prostorih
(izložbah, avlah ipd.), ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih
prodajajo ali na dejavnost, ki se v zgradbi odvija.
    V primeru, da je na zgradbi več napisov oziroma označb firme, se takse
ne plača od ene označbe, nadaljnje označbe pa se štejejo kot reklamni napisi.
    Taksni zavezanec je podjetje, druga organizacija, društvo ali
posameznik, čigar dejavnost oziroma prireditev se reklamira ali fizična ali
pravna oseba, ki izvaja marketing.
    Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščena podjetja
in organizacije, ki opravljajo športne, turistične in humanitarne dejavnosti.
  Takse po tej tar. št. se ne plačujejo za napise firm na lastnih zgradbah,
ki so po zakonu ali odloku občinske skupščine obvezni.
 
                  Tarifna št. 4
 
    4.1. Za uporabo javnega prostora za začasne namene znaša komunalna
taksa dnevno od m2 zasedene javne površine
    4.1.1. – za kioske za prodajo pijače, hrane, sadja in
zelenjave                               20 točk
    4.1.2. – za kioske za prodajo časopisov, knjig, spominkov, cvetja,
obrtnih in drugih izdelkov                      10 točk
    4.1.3. – za stojnice za prodajo pijač, hrane, sadja in zelenjave 15
točk
    4.1.4. – za stojnice za prodajo časopisov, knjig, spominkov, cvetja,
obrtnih in drugih izdelkov                      10 točk
    4.1.5. – za cirkuse in zabavne parke              1 točka
    4.1.6. – za gradbišča, prekope in druge začasne namene     4 točke
    4.2. Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
    4.2.1. – za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov, če
je investitor družbenopolitična skupnost
    4.2.2. – za uporabo javnega prostora na organiziranih tržnicah, ki so v
upravljanju javnega komunalnega podjetja.
    4.3. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine ali
predlagatelj, oziroma fizična ali pravna oseba, ki javni prostor uporablja.
 
                  Tarifna št. 5
 
    5.1. Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih
se plača letno taksa                        4000 točk
    Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina
občanov, čeprav ni lastnik glasbenega avtomata in ima v svojem lokalu glasbeni
avtomat (jukebox), med glasbene avtomate po tej tarifni številki se ne štejejo
v javnih lokalih nameščeni radijski in televizijski sprejemniki.
    Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne,
nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji itd.), kot tudi tem lokalom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
 
                  Tarifna št. 6
 
    6.1. Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna
taksa:
    – za biljard                         3500 točk
    – za vse ostale igralne aparate               5000 točk
    – Za vse druge igra|ne aparate se štejejo naprave, kot so razni stenski
avtomati, namizni nogometi, košarke, pikada in podobne naprave, ne glede na
vrsto pogona in načine plačevanja uporabe teh sredstev.
    Taksa se ne plača za uporabo balinišč in kegljišč. Za opredelitev
javnega lokala in taksnega zavezanca se uporabljajo določila, ki veljajo za
tarifno številko 5.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti