Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2091. Zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki
2092. Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
2093. Zakon o spremembi zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2094. Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
2095. Uredba o spremembi uredbe o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga od 1. aprila 1993 do 31. decembra 1993
2096. Uredba o spremembi uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2097. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
2099. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil

USTAVNO SODIŠČE

2100. Odločba o odpravi nekaterih določb odredbe Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o določitvi najvišjih cen

OBČINE

Brežice

2101. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Celje

2102. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Celje
2103. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj občine Celje
2104. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje

Cerknica

2105. Sklep o javni razgrnitvi sprememb zazidalnega načrta obrtne cone Za mlinom v Cerknici

Litija

2106. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993
2107. Sklep o začasnem prenehanju dela Osnovne šole Šmartno - Podružnične šole Mamolj za namene vzgojnoizobraževalne dejavnosti

Ljubljana Moste-Polje

2108. Sklep o skladnosti Dokumentacije za realizacijo za DV 2 x 110 KV Toplarna - Polje z Regulacijsko zazidalnim načrtom za območje zazidalnih otokov industrijsko-servisne cone v Mostah, Zazidalnim načrtom za del zazidalnega otoka MM 4 in spremembo zazidalnega načrta za del zazidalnega otoka MM 4

Sežana

2109. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sežana v naseljih Ograde, Lehte 2 in delno Lehte 1
2110. Izid referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Sežana v naseljih Ograde, Lehte 2 in delno Lehte 1

Trebnje

2111. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebnje

Tržič

2112. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za zazidalni načrt obrtna cona - Loka (del) ureditvenega območja T 3 - 22 I kot spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič z osnutkom zazidalnega načrta obrtna cona - Loka

Žalec

2113. Odlok o varstvenih pasovih virov pitne vode v Vrbju
2114. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi
2115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Žalec
2116. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje
2117. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2118. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta ZD "Dr. Jožeta Potrate" Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

83. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev
84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevozu potnikov in stvari v mednarodnem cestnem prometu
85. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o cestnem prevozu
86. Zakon o ratifikaciji Kreditnega sporazuma (kredit za prestrukturiranje podjetniškega in finančnega sektorja) med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
AAA Zlata odličnost