Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

85. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o cestnem prevozu, stran 883.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG O CESTNEM PREVOZU
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o cestnem prevozu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 1993.
Št. 0100-114/93
Ljubljana, dne 6. oktobra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG O CESTNEM PREVOZU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o cestnem prevozu, podpisan v Ljubljani dne 21. maja 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG O CESTNEM PREVOZU
Vladi Republike Slovenije in Velikega vojvodstva Luksemburg, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se v prizadevanju, da bi ustvarili boljše razmere za razvoj trgovinske menjave med državama in za olajšanje prevoza blaga in potnikov,
ob upoštevanju evropskih procesov liberalizacije, ki prispevajo k svobodnejšemu pretoku blaga in storitev ter gibanju potnikov,
ob spoštovanju osnovnega stališča o varstvu okolja in prometni varnosti,
dogovorili naslednje:
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Obseg
1. Določbe tega sporazuma bodo veljale za cestni prevoz blaga in potnikov, najem ali za lastni račun med ozemljema pogodbenic (tranzitno čez njuni ozemlji), v ali iz tretjih držav ter za prevoz blaga in potnikov po ozemlju ene ali druge pogodbenice, ki ga bodo opravljali prevozniki, ki imajo svoj sedež na ozemlju druge pogodbenice.
2. Pogodbenici bosta zagotovili pravice in obveznosti iz sporazumov, sklenjenih med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo ter iz drugih večstranskih sporazumov, h katerim sta pogodbenici pristopili.
2. člen
Definicije
V tem sporazumu posamezni izrazi pomenijo naslednje:
1. Izraz »prevoznik« pomeni osebo, vključno s pravno osebo, ki je bila ustanovljena na ozemlju ene ali druge pogodbenice in lahko v državi svojega sedeža zakonito opravlja mednarodni cestni prevoz blaga ali potnikov za najem, plačilo ali za lastni račun, v skladu z merodajnimi državnimi zakoni in predpisi.
2. Izraz »vozilo« pomeni motorno vozilo, registrirano na ozemlju ene od pogodbenic, ali kombinacijo vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v eni ali drugi pogodbenici in ki se uporablja ter je opremljeno izključno za prevoz blaga ali potnikov.
3. Izraz »avtobus« ali »linijski avtobus« pomeni vozilo, ki je glede na svojo konstrukcijo in opremo primerno za prevoz več kot devet oseb skupaj z voznikom in je namenjeno za to uporabo.
4. Izraz »prevoz« pomeni pot natovorjenih ali raztovorjenih vozil po cesti, četudi vozilo, prikolica ali polprikolica določen del poti opravi po železnici ali po vodi.
5. Izraz »kabotaža« pomeni prevozne storitve, ki jih na ozemlju ene pogodbenice opravlja prevoznik, ki ima sedež v drugi državi pogodbenici.
6. Izraz »redna avtobusna storitev« pomeni prevoz potnikov na določenih razdaljah in progah, pri čemer potniki vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajah. Redne storitve bodo odprte za vse, razen če bo nuja zahtevala drugače.
»Posebne redne storitve« so redne avtobusne storitve, ki so dostopne samo določenim kategorijam potnikov.
7. Izraz »izmenični prevoz« pomeni ponavljajoča se potovanja tja in nazaj, na katerih se skupine potnikov prevažajo iz enega samega izhodiščnega kraja do enega samega namembnega kraja. Skupine potnikov, ki so bili pripeljani v določen kraj, se ponovno prepeljejo v izhodiščni kraj s poznejšo vožnjo.
»Izhodiščni kraj« oziroma »namembni kraj« pomenita kraja, v katerih se potovanje začne oziroma konča in hkrati vključuje tudi kraje na dosegu 50km.
»Izmenični prevoz z nastanitvijo« vključuje poleg prevoza še nastanitev za vsaj 80% potnikov s prehrano ali brez nje v namembnem kraju in, če je to potrebno, tudi med potovanjem. Potniki v namembnem kraju vsaj dvakrat prenočujejo.
Izmenični prevoz z nastanitvijo lahko opravljajo skupine prevoznikov v imenu istega naročnika in potniki se lahko:
– bodisi vračajo v izhodiščni kraj z drugim prevoznikom iz iste skupine.
– bodisi povežejo »na progi« z drugim prevoznikom iz iste skupine.
8. Izraz »priložnostna storitev« pomeni storitev, ki ne spada niti v definicijo redna avtobusna storitev niti v definicijo izmenični prevoz.
Priložnostne storitve vključujejo:
a) vožnje oziroma storitve, pri katerih isto vozilo prevaža eno ali več skupin, potnikov in se vsaka skupina prepelje nazaj v izhodiščni kraj,
b) storitve, ki se opravljajo za skupine potnikov, ki se ne prepeljejo nazaj v izhodiščni kraj med istim potovanjem, ter
c) storitve, ki ne izpolnjujejo omenjenih kriterijev, tj. »preostale storitve«.
3. člen
Dostop do trga
1. Vsaka od pogodbenic lahko dovoli, da prevoznik, ki ima sedež na ozemlju druge pogodbenice, opravlja prevoz blaga ali potnikov:
a) med katerimkoli krajem na njenem ozemlju in katerimkoli krajem zunaj tega ozemlja,
b) tranzitno čez njeno ozemlje in
c) po svojem ozemlju (kabotaža), v skladu s pogoji tega sporazuma.
2. Ne glede na 9. in 10. člen pa za prevoz blaga ali potnikov, omenjen v točki a) in b) prejšnjega odstavka, dovolilnica ni potrebna.
3. Za prevoz blaga in potnikov, omenjen v točki c) prvega odstavka, je potrebno dovoljenje in dogovorjena kvota, razen če pristojni organi na predlog mešane komisije ne sklenejo drugače.
4. V nobenem primeru se dovoljenje ne zahteva za prevoz izdelkov za medicinsko nego in prvo pomoč, zlasti v slučaju naravnih nesreč.
4. člen
Teže in velikosti
1. Teže in velikosti vozil morajo biti v skladu s potrdilom uradne registracije vozila in ne smejo preseči omejitev, ki veljajo na ozemlju države sprejema.
2. Če teža in/ali velikost natovorjenega ali raztovorjenega vozila, ki služi za prevoz v skladu z določbami tega sporazuma, preseže dovoljeni maksimum na ozemlju države sprejema, je potrebno posebno dovoljenje.
5. člen
Spoštovanje zakonov druge podpisnice
Prevozniki pogodbenice in posadka njihovih vozil morajo, ko so na ozemlju druge pogodbenice, spoštovati veljavne zakone in predpise te države. V primeru kabotaže bo mešana komisija podrobno opredelila zakone in predpise, katere bo treba spoštovati v državi gostiteljici, in sicer tarife in pogodbene pogoje za prevozne storitve, teže in velikosti vozil, zakonodajo za posebne kategorije prevoza, predvsem nevarno in pokvarljivo blago ter žive živali, čas vožnje in počitka za voznike ter davek na dodano vrednost prevoznih storitev. Ta zakonodaja se bo uporabljala v enakih pogojih kot to velja za domače prevoznike, tako da bo izključena vsakršna diskriminacija na podlagi državljanstva ali kraja sedeža oziroma ustanovitve podjetja:
6. člen
Kršitve
Če prevozniki ene ali druge pogodbenice kršijo določbe tega sporazuma, bo pogodbenica, na katere ozemlju je bila storjena kršitev, ne oziraje se na svoje lastne pravne postopke, uradno opozorila drugo pogodbenico, ki bo ukrepala v skladu s svojimi državnimi zakoni in če bo potrebno tudi preklicala dovoljenje ali prepovedala opravljanje prevozov na ozemlju druge pogodbenice. Pogodbenici se bosta medsebojno obvestili o sprejetih sankcijah.
7. člen
Obdavčitve
1. Vozila, vključno z njihovimi rezervnimi deli, ki opravljajo prevoze v skladu s tem sporazumom, bodo vzajemno oproščena plačila vseh davkov in pristojbin na promet ali posest vozil ter vseh posebnih davkov ali pristojbin na prevozne storitve na ozemlju druge pogodbenice.
2. Vozila ne bodo oproščena davkov in pristojbin na motorna goriva, davka na dodano vrednost prevoznih storitev in cestnin ter davkov za posebna dovoljenja, predvidena v 4. členu.
3. Goriva v običajnih rezervoarjih vozila ter maziva, ki so v vozilu in služijo izključno za delovanje vozil, bodo oproščena carinskih in drugih dajatev ter plačil.
8. člen
Mešana komisija
1. Pristojni organi obeh pogodbenic bodo usklajevali vsa vprašanja glede uresničevanja in uporabe tega sporazuma.
2. V skladu s tem bosta pogodbenici ustanovili mešano komisijo.
3. Mešana komisija se bo sestajala na vsakokratno zahtevo ene ali druge pogodbenice in jo bodo sestavljali predstavniki pristojnih upravnih organov pogodbenic, ki bodo lahko povabili predstavnike cestnih prevoznikov.
4. Mešana komisija bo določila svoja pravila in postopke in se bo izmenično sestajala v eni in drugi državi pogodbenici. Sestanki se bodo zaključevali z zapisnikom.
5. V skladu z drugo točko 3. člena bo mešana komisija, kadar bo to potrebno, odločala glede pogojev nastopa na trgu in vprašanj, ki se nanašajo na trg delovne sile.
6. Mešana komisija si bo zlasti prizadevala za:
– usklajen razvoj prometa med pogodbenicama ob upoštevanju med drugim tudi ekoloških vidikov;
– koordinacijo med politiko cestnega prevoza, prevozno zakonodajo in njenim uresničevanjem tako ene kot druge pogodbenice na državni in mednarodni ravni;
– oblikovanje možnih rešitev, ki naj jih sprejmejo, državni organi, če nastopijo problemi, zlasti fiskalni, socialni, carinski in ekološki, vključno z motnjami javnega reda;
– izmenjavo ustreznih informacij;
– metodologijo določanja tež in velikosti;
– pospeševanje sodelovanja med prevoznimi podjetji in institucijami;
– pospeševanje multimodalnega prevoza, vključno z vprašanji prodora na trgu.
II. PREVOZ POTNIKOV
9. člen
Redni prevozi
1. Vloge za dovoljenja za opravljanje rednih prevozov bo treba predati pristojnim organom v državi, v kateri je kraj odhoda.
2. Sklep o izdaji dovoljenj bodo organi pogodbenic sprejemali soglasno. Dovoljenja bodo pristojni organi pogodbenic izdajali vsak le za svoje ozemlje.
3. Vloga za izdajo dovoljenja se lahko zavrne, če med drugim:
– prosilec ne more opravljati storitve, ki je navedena v vlogi, z opremo, s katero neposredno razpolaga;
– če prosilec v preteklosti ni spoštoval domače ali mednarodne zakonodaje o cestnem prevozu in zlasti pogojev in zahtev, ki se nanašajo na dovoljenja za opravljanje mednarodnih cestnih prevozov potnikov, ali je hudo kršil zakonodajo glede varnosti na cesti, predvsem glede predpisov o vozilih in urah vožnje ter počitka za voznike;
– če, v primeru obnovitve dovoljenja, niso bili izpolnjeni pogoji za pridobitev dovoljenja.
4. Sklep o tem, ali naj se dovoljenje izda, sprejmejo pristojni organi v treh mesecih od dne prejema popolne vloge.
5. Dovoljenje bo veljavno največ pet let in se na zahtevo lahko podaljša.
10. člen
Izmenični prevoz
1. Za izmenične prevoze z nastanitvijo, ki jih opravljajo slovenski prevozniki v Luksemburgu in luksemburški prevozniki v Sloveniji, če imajo ti prevozi izhodiščni kraj v Sloveniji oziroma v Luksemburgu, dovoljenje ni potrebno.
2. Izmenični prevozi brez nastanitve, se obravnavajo kot redne storitve.
3. Za prevoze, omenjene v prvi točki, se bodo uporabljali seznami prog. Mešana komisija bo določila vzorec takšnega seznama.
11. člen
Priložnostne storitve
Za priložnostne storitve ni potrebno dovoljenje. V vozilu mora biti seznam prog, katerega vzorec bo določila mešana komisija.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Veljavnost in trajanje
1. Ta sporazum se bo uporabljal začasno od dneva podpisa. Pogodbenici se bosta vzajemno obvestili o izpolnitvi pogojev, predvidenih z domačo zakonodajo.
Sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca po datumu zadnjega obvestila.
2. Sporazum bo ostal v veljavi eno leto po njegovi uveljavitvi. Po izteku, tega roka se bo veljavnost sporazuma molče podaljševala iz leta v leto, razen če ga ena ali druga pogodbenica šest mesecev, pred datumom podaljšanja ne bo pisno odpovedala.
V dokaz, da se strinjata z omenjenimi določbami, sta pooblaščena predstavnika podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 21. maja 1993 v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta oba enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
 
Za Vlado
Velikega vojvodstva
Luksemburg
Jacques Santer l. r.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SUR LE TRANSPORT ROUTIER
Les Gouvernements de la République de Slovénie et du Grand-Duché de Luxembourg, dénommés ci-après les Parties contractantes, désireux de promouvoir le développement des relations commerciales entre leurs pays et de créer des conditions de transport satisfaisantes pour les marchandises et les voyageurs;
Tenant compte des processus de libéralisation européens qui contribuent à faciliter la libre circulation des biens et des services ainsi que des personnes;
Considérant l'angle d'approche fondamental de la protection de l'environnement et de la sécurité du trafic routier;
sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Champ d'application
1] Les dispositions du présent Accord seront applicables aux transports de marchandises et de voyageurs pour compte d'autrui et pour compte propre effectués entre les territoires des Parties contractantes, (en transit par leurs territoires) et à destination ou au départ de pays tiers et aux transports de marchandises et de voyageurs effectués sur le territoire d'une Partie contractante par des transporteurs établis sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2] Les Parties contractantes garantiront le respect des droits et obligations qui découlent des accords conclus entre la Communauté Européenne et la République de Slovénie et d'autres accords multilatéraux signés par les deux Parties.
Article 2
Définitions
Au sens du présent Accord:
1] Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui est établie sur le territoire d'une Partie contractante et qui est autorisée à effectuer, conformément à la législation nationale en vigueur, des transports internationaux de marchandises et de voyageurs pour compte d'autrui ou pour compte propre.
2] Le terme «véhicule» désigne un véhicule moteur immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ou une combinaison de véhicules dont le véhicule moteur au moins est immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de personnes.
3] Le terme «autobus» ou «autocar» désigne un véhicule qui est apte, d'après son type de construction et son équipement, à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et qui est destiné à cet effet.
4] Le terme «transport» désigne tout déplacement d'un véhicule vide ou chargé, même si pour une partie du voyage le véhicule, la remorque ou la semi-remorque, utilise la voie ferrée ou l'eau.
5] Le terme «cabotage» désigne l'exécution de services de transport sur le territoire d'une Partie contractante par un transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie contractante.
6] Le terme «service régulier» par autobus ou autocar désigne un service qui assure le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une. relation déterminées, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.
Les «services réguliers spécialisés», sont des services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs.
7] Le terme «service de navette» désigne un service organisé pour transporter en plusieurs allers et retours, des groupes de voyageurs d'une même zone de départ à une même zone de destination. Ces groupes, composés de voyageurs ayant accompli le voyage aller, sont ramenés au départ au cours d'un voyage ultérieur.
Par zone de départ ou de destination on entend la localité de départ et la localité de destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres.
Les «services de navette avec hébergement» assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 pour cent de voyageurs. La durée de séjour au lieu de destination est d'au moins deux nuits.
Les services de navette avec hébergement peuvent être assurés par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et les voyageurs peuvent:
– soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur du même groupe qu'à l'aller,
– soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur du même groupe.
8] Le terme «service occasionnel» désigne un service qui ne répond ni à la définition des services réguliers ni à celle des services de navette.
Les services occasionnels comprennent:
a] les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un ou plusieurs groupes de voyageurs, chaque groupe étant ramené à son point de départ, et
b] les services exécutés pour des groupes de voyageurs, les voyageurs n'étant pas ramenés à leur point de départ au cours du même voyage, et
c] les services qui ne répondent pas aux critères ci-dessus, c'est-à-dire les «services résiduels».
Article 3
Accès au marché
1] Chaque Partie contractante autorisera tout transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie contractante à exécuter des transports de marchandises ou de voyageurs
a] entre tout point sur son territoire et tout point en dehors de ce territoire
(b] en transit à travers son territoire, et)
c] à l'intérieur de son territoire [cabotage],
sous les conditions établies par le présent Accord.
2] Sans préjudice de l'article 9 et de l'article 10, les transports de marchandises ou de voyageurs mentionnés sous a] (et b]) au paragraphe précédent ne seront pas soumis à un régime d'autorisation.
3] Les transports de marchandises et de voyageurs mentionnés sous c] au paragraphe 1] seront soumis à un régime d'autorisation et de contingentement, à moins que les autorités compétentes, sur proposition de la commission mixte, n'en aient décidé autrement.
4] En tout cas, aucune autorisation n est requise pour le transport d'articles nécessaires aux soins médicaux et d'articles de première nécessité, en particulier en cas de catastrophes naturelles.
Article 4
Poids et dimensions
1] Les poids et dimensions des véhicules seront conformes au certificat d'immatriculation officiel du véhicule et n'excéderont pas les limites en vigueur dans le pays d'accueil.
2] Une autorisation spéciale sera requise si les poids et/ou dimensions d'un véhicule, chargé ou non, engagé dans des transports sous les dispositions du présent Accord, dépassent les normes admissibles sur le territoire du pays d'accueil.
Article 5
Respect de la législation nationale
Les transporteurs d'une Partie contractante et les équipages de leurs véhicules seront tenus, pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, de respecter les lois et règlements en vigueur dans ce pays. En ce qui concerne le cabotage, la Commission mixte précisera les lois et règlements applicables dans le pays d'accueil, qui comprendront les tarifs, les conditions contractuelles des services de transport, les poids et dimensions des véhicules, la législation pour des catégories spécifiques de transport, notamment les marchandises dangereuses, les marchandises périssables et les animaux vivants, les temps de conduite et de repos et la TVA sur les services de transport. Cette législation sera appliquée aux non-résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées aux résidents, afin d'exclure toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.
Article 6
Infractions
En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord par le transporteur d'une Partie contractante, la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, informera, sans préjudice de sa propre procédure légale, l'autre Partie contractante qui prendra les mesures prévues par sa législation nationale, y compris le retrait de l'autorisation ou l'interdiction d'exécuter des transports sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement des sanctions prises.
Article 7
Dispositions fiscales
1] Les véhicules, y compris leurs pièces de rechange, exécutant des services de transport conformément au présent Accord, seront exonérés de toutes taxes ou charges perçues sur la circulation ou la possession de véhicules de même que de foutes taxes ou charges spécialès,perçues sur les opérations de transport sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2] Il n'y aura pas d'exonération pour les taxes et charges sur les carburants, la TVA sur les services de transport, les péages et lés taxes pour les autorisations spéciales comme prévues à l'article 4.
3] Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules, de même que les lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement au fonctionnement de ceux-ci, seront exonérés de droits de douane et de toutes autres taxes ou paiements.
Article 8
Commission mixte
1] Les autorités compétentes des Parties contractantes régleront toutes les questions concernant la mise eh oeuvre et l'application du présent Accord.
2] A cette fin les Parties contractantes établiront une, Commission mixte.
3] La Commission mixte se réunira régulièrement à la demande d'une Partie contractante et comprendra les représentants des autorités compétentes des administrations des Parties contractantes qui pourront inviter des représentants des organisations professionnelles du transport routier.
4] La Commission mixte établira ses propres règles et procédures et se réunira alternativement sur le territoire de l'une des Parties contractantes. La réunion sera close par la rédaction d'un procès-verbal.
5] Suivant l'article 3, paragraphe 2, la Commission mixte décidera si nécessaire des conditions-d'accès au marché, y compris les aspects du marché du travail.
6] La Commission mixte s'occupera particulièrement des sujets suivants:
– le développment harmonieux du transport entre les Parties contractantes, considérant entre autres les aspects d'environnement,
– la coordination des politiques de transport routier et de la législation du transport et leur mise en oeuvre par les Parties contractantes au niveau national et international,
– la formulation de solutions envisageables pour les autorités nationales respectives en cas de problèmes, notamment en matière fiscale, sociale, douanière et d'environnement, y compris les problèmes d'ordre public,
– l'échange d'informations utiles,
– la méthode de fixation des normes de poids et dimensions,
– la promotion de la coopération entré les entreprises de transport et les institutions,
– la promotion du transport multimodal, y compris toutes les questions concernant l'accès au marché.
DEUXIÈME PARTIE: LE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Article 9
Les services réguliers
1] Les demandes d'autorisations pour les services réguliers seront soumises aux autorités compétentes dans le pays sur le territoire duquel est situé le point de départ.
2] Le décision de délivrer des autorisations sera prise d'un commun accord par les autorités des Parties contractantes. Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes des deux Parties contractantes pour leurs territoires respectifs.
3] Une demande d'autorisation pourra être refusée, entre autres:
– si le demandeur est incapable de fournir le service, qui fait l'objet de la demande, avec du matériel dont il a la disposition directe;
– si dans le passé le demandeur n'a pas respecté la législation nationale ou internationale sur le transport routier et en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transport international de voyageurs pu s'il a commis de graves infractions à la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;
– si, en cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées.
4] La décision si une autorisation sera délivrée sera prise par les autorités compétentes dans les trois mois de la date à laquelle une demande en due forme a été reçue.
5] L'autorisation sera valable pour une période maximale de cinq ans qui peut, sur demande, être prorogée.
Article 10
Les services de navette
1] Aucune autorisation ne sera requise pour les services de navette avec hébergement exécutés par des transporteurs Slovènes au Luxembourg et par des transporteurs luxembourgeois en Slovénie dans la mesure où ces services ont leur point de départ soit en Slovénie, soit au Luxembourg respectivement.
2] Les services de navette sans hébergement sont considérés comme des services réguliers.
3] Pour les services de navette mentionnés sous 1] des feuilles de route seront utilisées. La Commission mixte déterminera le modèle de la feuille de route.
Article 11
Les services occasionnels
Aucune autorisation ne sera requise pour les services occasionnels. Une feuille de route dont le modèle sera fixé par la Commission mixte devra se trouver à bord du véhicule.
TROISIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Entrée en vigueur et durée
1] Les présent Accord sera applicable provisoirement à partir de la date de sa signature. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement de l'accomplissement de la procédure prévue par la loi nationale.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2] L'Accord restera en vigueur pour une période d'un an à partir de son entrée en vigueur. Ensuite, sa validité sera prorogée tacitement d'anée en année, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes six mois avant l'expiration de sa validité.
En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent Accord.
Fait à Ljubljana, le 21 mai 1993, dans les langues Slovène et française, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie,
Janez Drnovšek m. p.
 
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de
Luxembourg
Jacques Santer m. p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/93-4/1
Ljubljana, dne 28. septembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti