Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2092. Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, stran 2849.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena, ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
Razglašam zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. oktobra 1993.
Št. 0100-117/93
Ljubljana, dne 9. oktobra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se urejajo vprašanja v zvezi z načinom ustanovitve in delovanja družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: družba).
USTANOVITEV DRUŽBE
2. člen
Družba je javno podjetje v obliki delniške družbe. Edini ustanovitelj je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije.
NALOGE DRUŽBE
3. člen
Družba opravlja finančni inženiring, pripravlja, organizira in vodi gradnjo in vzdrževanje omrežja avtocest ter upravlja avtoceste v Republiki Sloveniji, skladno z odločitvami Državnega zbora Republike Slovenije.
KAPITAL DRUŽBE
4. člen
Osnovni kapital družbe ob ustanovitvi znaša 51 mio tolarjev in ga Republika Slovenija zagotovi iz sredstev, zbranih z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93).
Pri spremembi osnovnega kapitala družbe delež glasov, ki jih ima Republika Slovenija v skupščini družbe, ne sme pasti pod 51%.
POSLOVANJE DRUŽBE
5. člen
Viri sredstev za poslovanje družbe so:
– vplačani kapital družbe;
– najeta posojila;
– sredstva, zbrana z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji;
– druga namensko zbrana sredstva;
– sredstva, zbrana s cestninami za ceste, ki jih upravlja družba;
– sredstva, zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev;
– prihodki od oddaje spremljajočih dejavnosti na avtocestah;
– sredstva iz proračuna Republike Slovenije;
– drugi viri.
Vir iz tretje alinee prejšnjega odstavka se s sklepom Vlade Republike Slovenije uporabi kot delež Republike Slovenije za ustanovitev in povečanje kapitala družbe.
Družba mora za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil in izdajo obveznic ter izdajo garancij predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike Slovenije s posebnim zakonom. Družba mora svoje likvidnostne presežke, ki izvirajo iz financiranja države, vlagati v državne vrednostne papirje.
Za financiranje države po tem členu se šteje tudi zbiranje sredstev, za katere jamči proračun Republike Slovenije.
6. člen
Letni program dela družbe sprejema skupščina družbe v soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije. Finančni načrt, zaključni račun in poslovno poročilo sprejme skupščina družbe po predhodnem mnenju nadzornega sveta družbe, potrdi pa ga Vlada Republike Slovenije.
7. člen
Družba najmanj enkrat letno poroča o svojem delu Državnemu zboru Republike Slovenije.
NADZORNI SVET
8. člen
Nadzorni svet družbe ima 11 članov. Šest članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije, preostalih pet članov pa skupščina družbe.
Za sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe se uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93), razen določb V. poglavja zakona.
Predstavniku delavcev je potrebno omogočiti sodelovanje na sejah nadzornega sveta družbe ter zastopanje interesov delavcev z izražanjem mnenj, stališč in predlogov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Družbo ustanovi Republika Slovenija tako, da Vlada Republike Slovenije na svoji seji kot ustanovni skupščini družbe sprejme statut družbe. Upravo družbe imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
10. člen
Obstoječe odseke avtocest v revalorizirani vrednosti prenese Republika Slovenija v upravljanje tej družbi s pogodbo.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-13/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti