Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2102. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Celje, stran 2858.

Skupščina občine Celje je na podlagi 99. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in v skladu s 4. členom Odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93 – prečiščeno besedilo) na skupni seji zborov občinske skupščine dne 27. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občine Celje (v nadaljnjem besedilu: sklad) in določa njegova dejavnost, pristojnosti, organizacija in način dela.
2. člen
Namen sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa in v okviru programa zlasti zagotovitev materialne podlage za:
– pridobivanje, prenovo in graditev socialnih in drugih neprofitnih stanovanj,
– ukrepe občine, ki spodbujajo ostalo graditev in prenovo v občini,
– specifične stanovanjske programe v občini,
– udeležbo pri delovanju neprofitnih stanovanjskih organizacij.
3. člen
Sklad je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad s celotnim premoženjem.
Sklad se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA
4. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Celje. Sedež sklada je: Celje, Trg Celjskih knezov 9. Sklad upravlja upravni odbor. Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.
III. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna,
– iz dela sredstev, pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš, last občine Celje,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– z namenskimi dotacijami pravnih in fizičnih oseb,
– z najemninami stanovanj, last sklada,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– z izdajo vrednostnih papirjev,
– iz drugih virov.
Sredstva se zbirajo na žiro računu sklada.
6. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
– gospodari in upravlja s stanovanji sklada,
– financira graditev in nakup stanovanj ter obnovo mestnega jedra in trških jeder v občini Celje ter starih stanovanjskih hiš v skladu s prejetim občinskim stanovanjskim programom,
– daje posojila z ugodno obrestno mero za izgradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš ter pomoč pri odplačevanju posojil v skladu s pravilnikom,
– zagotavlja kontinuirano gradnjo in pridobivanje socialnih in neprofitnih stanovanj,
– dodeljuje socialna stanovanja po merilih nacionalnega in občinskega stanovanjskega programa,
– upravlja z denarnimi sredstvi sklada, skladno s finančnim načrtom,
– zagotavlja ugodnosti neprofitnim stanovanjskim organizacijam,
– opravlja druga strokovna dela na področju upravljanja in gospodarjenja z objekti,
– pod pogoji, določenimi s posebno pogodbo, gospodari in upravlja z objekti, ki so v lasti občine Celje.
Del sredstev sklad usmerja tudi v nakup vrednostnih papirjev, pri čemer upošteva kriterije varnosti in donosnosti naložb.
7. člen
Podrobnejše kriterije za pridobivanje sredstev in namen njihove porabe določi sklad s pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor skladno z določbami stanovanjskega zakona in tega odloka.
Sredstva posojil se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom.
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
8. člen
Organi sklada so:
– upravni odbor,
– stalna ali začasna delovna telesa, ki jih določi statut sklada,
– nadzorni odbor.
9. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in osem članov. Predsednika in šest članov imenuje izvršni svet občine iz vrst strokovnjakov, ki ne smejo biti neposredno ali posredno povezani z uporabniki sredstev sklada iz 6. člena tega odloka, enega člana upravnega odbora pa imenuje na predlog sveta za varstvo pravic najemnikov občine Celje. Predstojnik upravnega organa, pristojnega za stanovanjsko gospodarstvo, je po funkciji član upravnega odbora. Predsednik in člani odbora se imenujejo za dobo 4 let.
Direktor sklada ne more biti član upravnega odbora.
10. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in odloča na svojih sejah o vseh bistvenih vprašanjih poslovanja in delovanja sklada.
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema finančni načrt,
– imenuje in razrešuje direktorja sklada,
– sprejema in objavi pravilnik za razpis posojil,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– sprejema statut sklada,
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
– daje navodila in usmeritve za delo direktorju (in drugim zaposlenim v skladu),
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren izvršnemu svetu in občinski skupščini.
11. člen
Upravni odbor sklada lahko za razreševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna ali začasna delovna telesa.
Podrobnejša organizacija in pristojnosti delovnih teles sklada se določijo s statutom sklada in poslovnikom o delu delovnih teles sklada.
12. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 3 člane.
Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora ter zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada samostojno ali s pomočjo revizijskih in drugih pooblaščenih strokovnih institucij.
Člane nadzornega odbora imenuje Skupščina občine Celje na predlog izvršnega sveta za dobo 4 let in po izteku mandata ne morejo biti ponovno imenovani.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča Izvršnemu svetu in Skupščini občine Celje.
13. člen
Člani upravnega in nadzornega odbora ter delovnih teles sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo pri skladu.
14. člen
Izvršni svet občine daje soglasje k:
– statutu sklada,
– naložbeni politiki sklada in finančnemu načrtu,
– zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.
15. člen
Direktorja sklada imenuje upravni odbor ob soglasju izvršnega sveta.
Direktor sklada je zaposlen kot delavec sklada.
Nagrajevanje direktorja ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor.
16. člen
Direktor ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njihov sklic,
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
17. člen
Finančna, administrativna in druga strokovno tehnična dela, ki jih ne opravljajo delavci sklada, opravlja za sklad občinski upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo. Navedena dela lahko sklad poveri drugi domači pravni osebi.
Vrsta in obseg nalog, ki jih za sklad opravlja upravni organ, se določijo s posebno pogodbo med Izvršnim svetom Skupščine, občine Celje in skladom. Z navedeno pogodbo se določijo tudi osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
18. člen
Sklad z vsakoletnim planom dela opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu. Sklad oblikuje plan na podlagi sprejetega občinskega stanovanjskega programa.
Stanovanjski plan sklada še pripravi in sprejema ločeno za stanovanjsko gradnjo in ločeno za prenovo stanovanj.
Letni operativni plan sprejme upravni odbor sklada.
19. člen
Na podlagi plana nalog iz prejšnjega člena sprejme sklad finančni načrt, s katerim opredeli potrebna sredstva za izvajanje teh nalog in višino sredstev za delovanje sklada.
Sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih finančnih naložb in z drugimi prihodki.
V. KONSTITUIRANJE SKLADA
20. člen
Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora in sprejemom statuta. Statut sklada določa:
– notranjo organizacijo skladu,
– način poslovanja sklada,
– način prevzemanja izgub,
– naloge in pristojnosti upravnega odbora sklada,
– pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja sklada,
– pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev s posebnimi pooblastili,
– imenovanje in mandat ter naloge delovnih teles sklada,
– postopek za sprejem in spremembo statuta sklada,
– druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada. Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z izvršnim svetom občine.
21. člen
Konstituiranje, sklada ugotovi Izvršni svet Skupščine občine Celje s sklepom.
Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena priglasi vpis sklada v sodni register direktor sklada.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese občina Celje na sklad vsa denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti in vse prihodke, pridobljene iz naslova gospodarjenja s temi stanovanji.
Občina Celje prenese na sklad tudi vsa stanovanja, na katerih je pridobila lastninsko pravico do dneva konstituiranja sklada.
23. člen
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdela zaključna bilanca po stanju na dan konstituiranja sklada. Sklad izdela na osnovi zaključne bilance otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski plan sklada.
24. člen
V skladu s statutom, sklada lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interes. Pogoje in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov določi statut sklada.
25. člen
Predloge za predsednika in člane upravnega odbora ter nadzornega odbora sklada pripravi izvršni svet najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-003/93
Celje, dne 6. oktobra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec,dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti