Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2103. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj občine Celje, stran 2860.

Skupščina občine Celje je na podlagi 67. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in v skladu s 4. členom Odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS. št. 16/93 – prečiščeno besedilo) na skupni seji zborov občinske skupščine dne 27. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj občine Celje
1. člen
S tem odlokom se v občini Celje ustanavlja Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj (v nadaljevanju: svet) ter določajo njegova sestava in pristojnosti.
2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi z določanjem najemnine za socialna, neprofitna, službena in profitna stanovanja,
– daje pobudo za sprejem občinskega odloka, s katerim se v občini začasno predpišejo najvišje dopustne najemnine,
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov glede sklepanja pogodb za nedoločen in za določen čas,
– spremlja izvajanje ustreznega vzdrževanja in popravil, ki so ga dolžni zagotoviti lastniki stanovanj,
– spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj zlasti glede uporabe stanovanja in skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše, pobiranja in plačevanja najemnin ter stroškov obratovanja stanovanjske hiše in upravljanja skupnih prostorov, delov in naprav v stanovanjski hiši, ki so jih najemniki dolžni kriti poleg najemnine, opravljanja dovoljene dejavnosti v stanovanju, oddaje dela stanovanja v podnajem, varstva pravic sostanovalcem, varstva hišnikov,
– spremlja uresničevanja vseh drugih obveznosti lastnikov in najemnikov skladno z določbami stanovanjskega zakona.
3. člen
Za uresničevanje nalog iz svoje pristojnosti oblikuje svet stališča, priporočila, predloge in pobude, ki jih posreduje skupščini občine, izvršnemu svetu, upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve, drugim upravnim organom in stanovanjski inšpekciji z namenom sprejetja ustreznih ukrepov, ki naj zagotovijo varstvo pravic najemnikov.
Skupščina občine in njeni organi so dolžni ta stališča, priporočila predloge in pobude obravnavati in o svojih stališčih obvestiti svet najkasneje v 60 dneh.
Kadar občinska skupščina ali drug naslovni organ razpravlja o stališčih, priporočilih, predlogih in pobudah sveta imajo predstavniki sveta pravico le-te obrazložiti na sejah.
4. člen
Svet ima 9 članov, ki jih za dobo 4 let imenuje skupščina občine iz vrst najemnikov stanovanj v občini, ki imajo pri občinskem upravnem organu registrirano pogodbo 6 najemu stanovanja.
Članu preneha funkcija v svetu, če izgubi status najemnika stanovanja.
5. člen
Kandidate za člane sveta predlagajo:
– organi krajevnih skupnosti,
– občinski upravni organ, ki vodi register stanovanj. Pri imenovanju članov sveta se upošteva sorazmerna zastopanost najemnikov posameznih kategorij stanovanj (profitna, neprofitna, službena in socialna stanovanja) in zastopanost po krajevnih skupnostih, kjer je največ najemnih stanovanj.
6. člen
Svet predstavlja in na sejah skupščine občine in drugih organov zastopa predsednik sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
7. člen
Administrativna in strokovna dela za svet opravlja strokovna služba občinske skupščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-004/93
Celje, dne 6. oktobra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti