Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2055. Odlok o neprometnih znakih, panojih in transparentih v občini Brežice, stran 2825.

Na podlagi drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86, 37/87 in 2/88), Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90, 11/91, 63/88, 13/91) 9. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91), 52. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91) in Pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82, 22/84), 13. člena Odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list RS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 27. skupni seji zbora združenega dela zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 29. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o neprometnih znakih, panojih in transparentih v občini Brežice
1. člen
S tem odlokom se ureja način postavljanja znakov, ki opozarjajo na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost ali ki obveščajo o napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometom in turizmom, s katerimi se udeležence usmerja k podjetjem oziroma ustanovam (v nadaljnjem besedilu: neprometni znaki), panojev in transparentov v občini Brežice.
2. člen
Dovoljenja za postavitev neprometnih znakov v občini Brežice izdaja vzdrževalec ceste določen v Zakonu o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86, 37/87 in 2/88), oziroma Odlokom o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju občine Brežice (Uradni list SRS, št. 9/89 in 24/91-I) (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec) ob predhodnem soglasju:
– pristojnega občinskega upravnega organa,
– lastnika zemljišča oziroma objekta.
Dovoljenja za postavitev panojev in transparentov v občini Brežice izda Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: pristojni občinski upravni organ) ob predhodnem soglasju:
– vzdrževalca ceste,
– lastnika zemljišča oziroma objekta.
Dovoljenje izda za določen čas ali za nedoločen čas do preklica.
Evidenco izdanih dovoljenj vodi pristojni upravni organ.
3. člen
Predlagatelj vloži vlogo za izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega znaka, panoja ali transparenta organu, ki je v skladu s prvim drugim odstavkom 2. člena pristojen za izdajo dovoljenja.
K vlogi mora biti priložena mapna kopija z označeno lokacijo postavitve in skica znaka v pomanjšanem merilu ter dokaz o razpolaganju z zemljiščem.
Če pristojni upravni organ presodi, da bi lahko postavitev neprometnega znaka, panoja ali transparenta negativno vplivala na prostor pred izdajo dovoljenja pridobi še dodatno lokacijsko presojo Zavoda za prostorsko načrtovanje, občine Brežice. 2
Vsi stroški postopka vključno s soglasji in lokacijskimi presojami so breme predlagatelja.
4. člen
Vsebina znaka mora biti oblikovana in predstavljena tako, da jo uporabnik, ki mu je namenjena lahko prepozna v trenutku in se mora po osnovnih značilnostih jasno ločiti od prometnih znakov.
Znaki morajo biti estetsko oblikovani, pri tem je potrebno upoštevati njihov pomen in značilnosti prostora, kjer bodo postavljeni.
Velikost znaka ali skupine znakov na eni lokaciji mora biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču oziroma preglednosti ceste ter kako drugače vplivati na zmanjšanje varnosti cestnega prometa.
Največja dovoljena velikost neprometnega znaka je 1,5 m ali skupine neprometnih znakov na isti lokaciji, oziroma panoja, ki ne sme presegati dimenzij 6 m krat 3 m.
5. člen
Postavitev neprometnega znaka, panoja in transparenta v varovalnem pasu ceste opravi upravljalec ceste. Postavitev neprometnih znakov, panojev in transparentov znotraj naselij izven varovalnega pasu ceste opravlja podjetje, ki ga ustanovi občina – javno podjetje, oziroma izvajalec, ki ga na podlagi javnega razpisa izbere in pooblasti Izvršni svet Skupščine občine Brežice.
Izvajalec, ki znak postavi, mora skrbeti tudi za njegovo vzdrževanje in odstranitev.
Stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve mora izvajalcu plačevati naročnik neprometnega znaka, panoja ali transparenta.
Rok za odstranitev neprometnega znaka, panoja ali transparenta se določi v dovoljenju in ne sme biti krajši kot 8 in ne daljši kot 30 dni.
6. člen
Od neprometnih znakov, panojev in transparentov se plačuje komunalna taksa v skladu z odlokom o komunalnih taksah v občini Brežice (Uradni list RS, št. 9/91) in tarifo komunalnih taks.
7. člen
Za neprometne znake, panoje in transparente, ki so ob uveljavitvi tega odloka že postavljeni na območju Brežic in ki ustrezajo kriterijem iz 4. člena tega odloka, morajo njihovi lastniki v roku 90 dni po uveljavitvi odloka pridobiti ustrezno dovoljenje iz 2. člena.
V primeru, da lastnik že postavljenih znakov dovoljenj iz 2. člena tega odloka ne bodo pridobili v predpisanem roku 90 dni, bo organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka, odredil odstranitev znaka na stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekršek po 10. členu tega odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat Krško in pristojni upravni organ, ki je dovoljenje izdal, preko komunalnega nadzornika.
9. člen
Z denarno kaznijo do 90.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec iz 5. člena tega odloka:
– če ne postavi neprometni znak. pano ali transparent v skladu z dovoljenjem
– če ne vzdržuje neprometnih znakov, panojev ali transparentov
– če jih ne odstrani v predpisanem roku.
Z denarno kaznijo do 15.000 SIT se kaznuje za, prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca.
10. člen
Z denarno kaznijo do 15.000 SIT se kaznuje posameznik:
1. če postavi neprometni znak, pano ali transparent brez dovoljenja;
2. če ovira oziroma ne dovoli vzdrževalnih del oziroma odstranitve neprometnega znaka, panoja ali transparenta;
3. ne pridobi dovoljenj iz 7. člena
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje takoj na mestu prekrška:
1. kdor postavlja neprometni znak, pano ali transparent brez dovoljenja:
2. kdor uničuje ali drugače poškoduje neprometni znak, pano ali transparent.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-69/93-1
Brežice, dne 29. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti