Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2044. Navodilo za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, stran 2808.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) in prvega odstavka 45. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 28/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93), izdaja minister za okolje in prostor
NAVODILO
za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet navodila)
(1) To navodilo določa kriterije priprave in vsebino prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (v nadaljevanju: akt legalizacije) za območja nedovoljenih posegov v prostor, evidentiranih po 11. členu (v nadaljevanju: posegi) zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93, v nadaljevanju: zakon o spremembah in dopolnitvah).
(2) Predmet akta legalizacije so lahko tudi drugi nedovoljeni posegi, kadar izpolnjujejo enega od pogojev sklenjenosti zazidave iz prve in druge točke ter druge in tretje alinee četrte točke 5. člena tega navodila.
2. člen
(evidenca posegov)
(1) Evidenco posegov pripravi oziroma zagotovi upravna organizacija oziroma upravni organ (v nadaljevanju: upravni organ) iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 28/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93, v nadaljevanju: zakon).
(2) Evidenca posegov vsebuje:
1. zaporedno številko posega in osnovne podatke o investitorju posega;
2. podatke o namenu, legi, velikosti, zmogljivosti, komunalnih priključkih in funkciji posega:
3. številko parcele zemljišča in katastrsko občino, kjer je poseg;
4. kopijo katastrskega načrta zemljišča z označenim posegom;
5. skico posega (tlorisi, karakteristični prerezi, fasade, če gre za stavbni objekt, in situacijski prikaz umeščenosti posega v prostor oziroma geodetski načrt obstoječega stanja) praviloma v merilu 1:500 ali 1: 1000;
6. označbo posega na kartografskem prikazu oziroma izrezu veljavnega prostorskega izvedbenega akta ali veljavnih prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana (v nadaljevanju: prostorski planski akt), če prostorski izvedbeni akt za območje posega ni sprejet:
7. prikaz iz kartografske dokumentacije prostorskega planskega akta ali iz drugih predpisov, ki zadevajo varstvo ali zavarovanje naravnih in ustvarjenih dobrin na območju posega;
8. druge relevantne podatke iz prostorskega planskega akta ali veljavnega prostorskega izvedbenega akta, če je za območje posega sprejet, ki zadevajo poseg.
(3) Posegi se v evidenci razdelijo na:
– posege, ki že imajo pravno podlago za pridobitev lokacijskega dovoljenja (so skladni z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti);
– posege, ki so na območjih, za katere je prostorski izvedbeni akt že v fazi sprejemanja (sklep o javni razgrnitvi je že sprejet) in so skladni z osnutkom, če je s programom priprave prostorskih izvedbenih aktov predviden sprejem tega prostorskega izvedbenega akta pred javno razgrnitvijo akta legalizacije;
– posege, razen primerov iz prve in druge alinee tega odstavka, ki so na zazidljivih zemljiščih (stavbna zemljišča po veljavnih prostorskih izvedbenih aktih);
– posege, razen za primere iz druge alinee, ki so v ureditvenih območjih naselij ali območjih razpršene gradnje po veljavnem prostorskem planskem aktu, če za območje posega prostorski izvedbeni akt še ni sprejet;
– druge posege (praviloma na nezazidljivih zemljiščih).
II. KRITERIJI ZA PRIPRAVO AKTA LEGALIZACIJE
3. člen
(preliminarna razvrstitev posegov) (1) Pred pričetkom priprave akta legalizacije po določbah 35. člena zakona se za posege iz tretje, četrte in pete alinee tretjega odstavka prejšnjega člena najprej ugotovi njihova stopnja upravičenosti za legalizacijo po kriterijih 3. do 12. člena uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 52/93, v nadaljevanju: uredba). Stopnja upravičenosti za legalizacijo (SUL) se izračuna po modificirani formuli iz 14. člena uredbe:
SUL = (T1+ T2 + T3) x F1 x F2 x 1/F3 x 1/F4 x 1/F5 x F6 x F7, pri čemer je:
– T1 = število točk glede vrste namenske rabe zemljišča;
– T2 = število točk glede izrabe kapacitete prostora;
– T3 = število točk glede na vrsto in stopnjo varovanja vrednot in varstveni režim;
– F1 = faktor vrste posega;
– F2 = faktor namena posega;
– F3 = faktor obsega posega;
– F4 = faktor izgrajenosti ali dokončanosti posega;
– F5 = faktor trajnosti posega;
– F6 = faktor skladnosti posega z vrsto namenske rabe prostora;
– F7 = faktor skladnosti posega z oblikovalskimi pogoji, ki jih določa prostorski izvedbeni akt.
(2) V skladu z izračunom po prvem odstavku tega člena se posegi iz tretje, četrte in pete alinee tretjega odstavka 2. člena tega navodila uvodno razvrstijo na:
1. posege, ki dosežejo 160 (z besedo: stošestdeset) točk po posamezni postavki prvega odstavka 5. člena uredbe oziroma presegajo 500 (z besedo: petsto) točk po formuli iz prvega odstavka tega člena – teh posegov akt legalizacije ne more dopustiti;
2. posege, razen primerov iz prejšnje točke, za katere se s strokovnimi preveritvami s smiselnim upoštevanjem 5., 17., 31. do 35., 38. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 10., 11., 12., 23., 24., 25. 28. in 29. člena navodil o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85) ter 5. do 9. člena navodil o vsebini strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ugotovi, da je potrebno zaradi zahtevnosti njihove sanacije za presojo in odločanje pridobiti pogoje iz drugega odstavka 35. člena zakona in posebne strokovne podlage po tem navodilu;
3. posege, razen primerov iz prve in druge točke tega odstavka, za katere se s strokovnimi preveritvami iz druge alinee tega odstavka oziroma zaradi enostavnosti primera ugotovi, da za presojo in odločanje ni potrebna pridobitev pogojev iz 35. člena zakona in posebnih strokovnih podlag po tem navodilu.
4. člen
(projektni preizkusi posegov)
(1) Po preliminarni razvrstitvi posegov iz prejšnjega člena se za te posege izvedejo projektni preizkusi potrebnosti in možnosti sanacije zatnimi rešitvami sanacije in sklenjenosti in oblikovne pojavnosti zazidave ter z vidika izpolnjevanja lokacijskih pogojev (po kriterijih iz 5. in 6. člena tega navodila).
(2) Projektni preizkusi se izvedejo tudi za posege iz prve točke drugega odstavka 3. člena pod pogojem posebne strokovne utemeljitve.
5. člen
(sklenjenost in oblikovna pojavnost zazidave)
(1) Z aktom legalizacije se lahko dopusti posege, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev sklenjenosti in oblikovne pojavnosti zazidave:
1. posegi so na zazidljivem zemljišču;
2. posegi se stikujejo z zazidljivim zemljiščem in jih je možno brez sanacije ali s sanacijo oblikovno vklopili v arhitekturno in vizualno pojavnost naselja oziroma zaselka, s katerim se stikujejo;
3. posegi se skoraj stikujejo z zazidljivim zemljiščem, kar pomeni, da razdalja med gradbeno linijo posega in mejo zazidljivega zemljišča ni večja od 45 metrov in jih je možno obravnavati na način iz prejšnje alinee in s tem vklopiti v območje zazidljivega zemljišča;
4. posegi se nahajajo zunaj zazidljivih zemljišč, razen primerov iz prejšnjih dveh točk, s sanacijo pa je možno:
– posamičen poseg preoblikovati tako, da se ustrezno vklopi v krajino (maskiranje posega);
– gručo dveh do osem stavbnih posegov (v nadaljevanju: stavbe), kolikor gradbena linija med stavbami ne presega 45 metrov, praviloma preoblikovati v ruralni (podeželski) zaselek, če je faktor izrabe zemljišča (delež bruto etažnih površin vseh stavb v gruči glede na celotno površino stavbnega zemljišča) manjši od 40 odstotkov, oziroma v urbano naselje, če je faktor izrabe večji od 40 odstotkov, pri čemer se kot celotna površina stavbnega zemljišča šteje le površina znotraj obodne meje (zunanjih) gradbenih linij stavb v gruči;
– gručo devetih in več stavb po kriterijih iz prejšnje alinee preoblikovati v (urbano) naselje.
6. člen
(lokacijski pogoji zazidave)
(1) Z aktom legalizacije se lahko dopusti posege, če je s sanacijo možno izpolniti naslednje kriterije za njihovo dopustnost:
1. da se s strokovnimi preveritvami na način iz druge točke drugega odstavka 3. člena tega navodila in s projektnimi rešitvami sanacije zagotovi njihova skladnost s tehničnimi, sanitarnimi, požarnovarnostnimi, okoljevarstvenimi in drugimi varstvenimi predpisi in zahtevami;
2. da se za stavbe s projektnimi rešitvami sanacije in zagotovili lokalnih gospodarskih javnih služb obvezno zagotovi minimalna komunalna, energetska in prometna infrastruktura ter njihova varnost, in sicer:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ali odvoz komunalnih odplak;
– ravnanje s komunalnimi odpadki;
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
– prometna dostopnost za vozila in pešce;
– primerna oskrba z električno energijo in za naselja zagotovitev ustrezne javne razsvetljave;
– ustrezna varnost pred poplavami, zemeljskimi in snežnimi plazovi in drugimi naravnimi vplivi.
(2) Z aktom legalizacije ni možno legalizirati posega v primerih, ko:
1. se poseg nahaja na lokaciji, ki je z republiškim ali občinskim prostorskim planskim aktom oziroma veljavnim prostorskim izvedbenim aktom (v nadaljevanju: prostorski akt) predvidena za gradnjo objektov za izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb, drugih dejavnosti javnega sektorja ali centralnih dejavnosti, razen če se zanje z aktom o legalizaciji ne zagotovi enakovredna nadomestna lokacija;
2. je namembnost posega drugačna, kot jo določa prostorski akt, razen če se z aktom o legalizaciji ta namembnost spremeni oziroma če jo je možno spremeniti tako, da je skladna s prostorskim aktom;
3. je namembnost posega nezdružljiva z namembnostjo, ki jo določa prostorski akt, pa z aktom o legalizaciji sprememba namembnosti ni mogoča, razen če se s sanacijo oziroma projektno rešitvijo sanacije ne zagotovi ustrezna sprememba namembnosti posega samega;
4. je stavba oziroma stanovanjska stavba locirana tako, da s svojo umeščenostjo v prostor onemogoča s prostorskim aktom predpisani faktor izrabe oziroma predpisano računsko gostoto (število prebivalcev na hektar), razen če se s projektnimi rešitvami sanacije ne zagotovi zgostitev pozidave, če je stvarni faktor izrabe manjši od predpisanega, oziroma zredčenje zazidave, če je stvarni faktor izrabe večji od predpisanega, ali predvidijo druge ustrezne rešitve sanacije;
5) predstavlja poseg izrazito vizualno oziroma oblikovno motnjo v prostoru, razen če se na podlagi projektne rešitve sanacije ne zagotovi njegova arhitekturna (estetska) sanacija bodisi na objektu, bodisi z vključitvijo sanacije njegove okolice;
6) se poseg nahaja na drugih s posebnimi predpisi zavarovanih območjih, razen če se s posebnimi strokovnimi utemeljitvami in projektnimi rešitvami sanacije zagotovi, da poseg ne bo ogrožal človekovega zdravja in okolja, da ne bo bistveno v nasprotju s smotrno organizacijo in racionalno rabo prostora ter da ne bo bistveno rušil urbanistične oziroma arhitekturne ali krajinske podobe območja.
7) se na podlagi projektnih rešitev nedvoumno ugotovi, da sanacija posega ni možna z normalnimi tehničnimi sredstvi ter stroški sanacije ne bodo v razumnem sorazmerju z vrednostjo posega, razen če se investitor posega ne zaveže in ustrezno garantira za izvedbo takšne sanacije.
7. člen
(razvrstitev posegov)
(1) Na podlagi opravljenih projektnih preizkusov iz prejšnjega člena se z upoštevanjem preliminarne razvrstitve iz 3. člena in posebnih strokovnih utemeljitev iz drugega odstavka 4. člena tega navodila posegi razvrstijo na:
1. posege, ki jih akt legalizacije ne dopušča; 2. posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije;
3. posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije.
(2) Razvrščenim posegom iz tretje točke prejšnjega odstavka se dodajo posegi iz prve in druge alinee tretjega odstavka 2. člena tega navodila, če obstoja tveganje, da postopek sprejemanja njihove legalizacije ne bo končan pred rokom iz drugega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah.
III. VSEBINA AKTA LEGALIZACIJE
8. člen
(vsebinski elementi)
(1) Vsebino akta legalizacije sestavljajo smiselni izvleček 11. do 19., 26., 27., 30. do 35. ter 38. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), razvrstitev posegov iz 7. člena, projektne rešitve sanacij s predračuni ter ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: stroški opremljanja).
(2) Vsebina akta legalizacije obsega najmanj naslednje sestavine:
1. splošne podatke o aktu legalizacije in o njihovem izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije:
2. besedilo odloka o aktu legalizacije po določbah 40. člena zakona vključno z navedbami posegov, ki se jih ne more legalizirati;
3. pregledno karto občine z označeno razvrstitvijo posegov iz 7. člena;
4. skupno obrazložitev oziroma utemeljitev akta legalizacije z izvlečkom podatkov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena;
5. soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k posegom iz prve in druge točke drugega odstavka 3. člena tega navodila ter sanitarno in požarnovarnostno soglasje za vse posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez ali s pogojem sanacije:
6. prikaze razvrstitve posegov iz 7. člena tega navodila (tekstualni, numerični in kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije, s priloženimi, evidencami posegov iz drugega odstavka 2. člena za vsak poseg posebej.
(3) Projektna rešitev sanacije mora vsebovati po potrebi elemente, ki so predpisani za idejne projekte, in ki sicer zadovoljivo prikazujejo sanacijo posega v primernem merilu ter presojo vplivov na okolje, če se s strokovno preveritvijo ugotovi, da je potrebna, po 55. členu na podlagi drugega odstavka 57. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
(4) Stroški opremljanja se izračunajo po določbah 34. do 37. ter 42. do 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92), in sicer za vsak poseg posebej.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(pričetek veljavnosti navodila)
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-34/93
Ljubljana, dne 23. septembra 1993.
Miha Jazbinšek l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti