Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2040. Kriteriji za določanje višine denarnih kazni, stran 2805.

Na podlagi 15. in 16. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) ter 43., 44., 45., 46. in 47. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93), je Komisija Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 55. seji, dne 23. 9. 1993 sprejela
KRITERIJE
za določanje višine denarnih kazni
1. člen
Poslanec se je dolžan udeleževati sej državnega zbora in njegovih delovnih teles, katerih član je, ter sodelovati pri delu in odločanju v državnem zboru oziroma njegovih delovnih telesih, katerih član je.
2. člen
Poslancu, ki se neopravičeno ne udeleži odločanja v državnem zboru, seje državnega zbora v drugih primerih in seje delovnega telesa državnega zbora, katerega član je, se odredi denarna kazen.
3. člen
Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora ali njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti predsednika državnega zbora oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.
Poslanec je dolžan dokazila o opravičeni odsotnosti posredovati Komisiji državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Sekretar državnega zbora oziroma sekretar delovnega telesa mora Komisijo državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve do 10. v tekočem mesecu za čas od 10. v preteklem mesecu do 10. v tekočem mesecu, pisno obvestiti o opravičenih in neopravičenih odsotnostih poslancev s seje državnega zbora oziroma delovnega telesa ter o odsotnostih pri odločanju v državnem zboru. Pri opravičeno odsotnih navede tudi razlog odsotnosti.
4. člen
Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje:
– zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in zdravstvenem zavarovanju;
– službena odsotnost po odobritvi predsednika državnega zbora; zadržanost zaradi istočasnega dela drugega delovnega telesa, katerega član je;
– izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom državnega zbora oziroma komisije državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve;
– zadržanost zaradi okoliščin, ki se štejejo za višjo silo (npr.: požar, poplava, potres, epidemija, vremenske razmere).
Zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in zdravstvenem zavarovanju
5. člen
Če je poslanec odsoten seje državnega zbora ali delovnega telesa zaradi koriščenja rednega dopusta (v času, ko niso parlamentarne počitnice), je o tem dolžan pred pričetkom seje državnega zbora oziroma delovnega telesa, katerega član je, obvestiti predsednika državnega zbora oziroma predsednika delovnega telesa. Komisiji državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je dolžan pred koriščenjem rednega dopusta predložiti izpolnjeni obrazec o koriščenju rednega dopusta, ki mu priloži tudi odobritev rednega dopusta, ki jo izda predsednik državnega zbora.
Kadar je poslanec odsoten s seje državnega zbora ali delovnega telesa zaradi koriščenja študijskega dopusta, je o tem dolžan pred pričetkom seje obvestiti predsednika državnega zbora oziroma predsednika delovnega telesa, katerega član je. Komisiji državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je dolžan pred koriščenjem študijskega dopusta predložiti izpolnjeni obrazec o koriščenju izrednega dopusta (Obr. KVIAZ št. 3).
Poslanec je dolžan o odsotnosti zaradi bolezni obvestiti predsednika državnega zbora oziroma predsednika delovnega telesa, katerega član je do začetka seje. Poslancu se šteje, da je opravičeno odsoten, če takoj po zaključku bolniškega staleža Komisiji državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve predloži zdraviliško potrdilo o bolniškem staležu.
Zadržanost zaradi istočasnega dela drugega delovnega telesa, katerega član je
6. člen
Poslanec, ki se seje delovnega telesa ne more udeležiti zaradi sodelovanja na seji drugega delovnega telesa, katerega član je, je o tem dolžan obvestiti predsednika delovnega telesa do začetka seje. Predsednik delovnega telesa izda na zahtevo poslanca potrdilo o udeležbi poslanca na seji drugega delovnega telesa, katerega član je; to potrdilo je sekretar delovnega telesa dolžan predložiti Komisiji državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve v roku treh dni po seji (Obr. KVIAZ št. 4).
Službena odsotnost
7. člen
Poslanec, ki je službeno odsoten po odobritvi predsednika državnega zbora je o tem dolžan obvestiti sekretarja državnega zbora oziroma sekretarja delovnega telesa, katerega član je. do začetka seje. Komisiji za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je dolžan v roku treh dni po zaključku službenega potovanja predložiti pisni nalog za službeno potovanje.
Odsotnost zaradi izrednega dopusta
8. člen
Poslanec je dolžan predsedniku državnega zbora oziroma predsedniku delovnega telesa, katerega član je, sporočiti datum uporabe izrednega dopusta. Komisiji za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je dolžan pred koriščenjem izrednega dopusta predložiti izpolnjeni obrazec o koriščenju izrednega dopusta (Obr. KVIAZ št. 3).
Komisiji za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je dolžan predložiti izpolnjeni obrazec o datumu in času uporabe izrednega dopusta.
Odsotnost zaradi višje sile
9. člen
Poslanec je dolžan odsotnost zaradi višje sile sporočiti predsedniku državnega zbora oziroma predsedniku delovnega telesa v najkrajšem možnem času.
Komisija državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve tako odsotnost ugotovi na podlagi javno znanih dejstev in obvestila poslanca.
Obveščanje
10. člen
Sekretar državnega zbora oziroma sekretarji delovnih teles tekoče pisno obveščajo Komisijo državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o opravičeni in neopravičeni odsotnosti poslancev, pri čemer navedejo tudi razlog opravičene odsotnosti.
Poslanec je dolžan tekoče posredovati Komisiji državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve dokazila o opravičeni odsotnosti.
V službi Komisije državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se zbirajo dokazila o opravičeni odsotnosti ter se evidentirajo in arhivirajo v osebnih mapah poslancev.
Denarne kazni
11. člen
V primeru neopravičene odsotnosti se poslancu obračuna od plače in drugih prejemkov denarna kazen za vsak dan odsotnosti in sicer:
– za dneve neopravičene odsotnosti pri odločanju na seji državnega zbora poslancu ne pripada plača, regres za prehrano med delom in povračilo za prevoze na delo in z dela;
– za dneve neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora v drugih primerih in za dneve neopravičene odsotnosti s seje delovnega telesa državnega zbora poslancu ne pripada polovica plače, regres za prehrano med delom in povračilo potnih stroškov za prevoz na delo in z dela.
Ugotavljanje navzočnosti na seji
12. člen
Prisotnost poslancev na seji državnega zbora na dan, ki je določen za odločanje in na sejah državnega zbora v drugih primerih, se ugotavlja na podlagi računalniškega izpisa o navzočnosti poslancev pri ugotavljanju sklepčnosti.
Prisotnost poslancev na seji delovnega telesa, katerega člani so, se ugotavlja na podlagi podpisov na listi prisotnih.
13. člen
Pri ugotavljanju prisotnih poslancev na podlagi računalniškega izpisa o navzočnosti poslancev pri ugotavljanju sklepčnosti se praviloma predsedujočemu državnega zbora predloži računalniški izpis o navzočnosti poslancev pri ugotavljanju sklepčnosti in sicer na:
– začetku in zaključku dopoldanskega in popoldanskega dela državnega zbora;
– na začetku odločanja in pri ugotavljanju sklepčnosti za zadnje odločanje.
Predsedujoči državnega zbora lahko zahteva računalniški izpis tudi v primeru, ko se število navzočih poslancev pri ugotavljanju sklepčnosti pri posameznih točkah zelo spreminja.
Na podlagi predloženih računalniških izpiskov o ugotovljeni sklepčnosti pristojna služba državnega zbora ugotavlja prisotnost poslancev ob ugotavljanju sklepčnosti na seji državnega zbora na dan odločanja in na seji državnega zbora v drugih primerih.
Sekretar državnega zbora na podlagi teh ugotovitev predloži Komisiji državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ločeno poimenski seznam opravičeno in neopravičeno odsotnih poslancev na seji državnega zbora, ki je določena za odločanje in seznam opravičeno in neopravičeno odsotnih poslancev na seji državnega, zbora v drugih primerih ter priloži ustrezno dokumentacijo. Podatke posreduje na dogovorjenem obrazcu (Obr. KVIAZ št. 1).
14. člen
Sekretar delovnega telesa predloži Komisiji državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi ugotovitev podpisov poslancev na listi prisotnih na seji delovnega telesa, poimenski seznam opravičeno in neopravičeno odsotnih poslancev s seje delovnega telesa ter predloži ustrezno dokumentacijo, podatke posreduje na dogovorjenem obrazcu (Obr. KVIAZ št. 2).
Obvestilo o denarni kazni
15. člen
Predsednik Komisije državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi obvestil o neopravičeni odsotnosti poslanca s seje obvesti poslanca o ustreznem znižanju njegove plače in drugih osebnih prejemkov.
Pravica poslanca do ugovora
16. člen
Zoper obvestilo predsednika Komisije državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ima poslanec pravico ugovora pri tej komisiji v 8 dneh po prejemu obvestila.
Ugovor zadrži izvršitev sklepa.
17. člen
O ugovoru odloči Komisija državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na seji, na katero povabi tudi poslanca, ki je ugovor vložil. Poslanec ima pravico, da na seji svoj ugovor pojasni.
Odločitev sprejme s sklepom, s katerim ugovoru ugodi in sklep spremeni ali prekliče, ali pa ugovor zavrne in potrdi veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih prejemkov.
Prehodne določbe
18. člen
Ti kriteriji začno veljati naslednji dan po tem, ko jih sprejme Komisija državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, uporabljajo pa se od 1. oktobra 1993.
19. člen
Z dnem sprejema teh kriterijev prenehajo veljati kriteriji, ki jih je Komisija državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve sprejela na 15. seji, 11. 2. 1993.
Št. 102-02/90-31
Ljubljana, dne 23. septembra 1993.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne
zadeve
Tone Anderlič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti