Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2086. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih, stran 2841.

Na podlagi 19., 33. in 45. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SRS ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) ter 141. in 231. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 30. septembra 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih
1. člen
V prvi vrsti-4. člena odloka o občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 22/90) se črta beseda "občinska".
2. člen
Spremeni se tretja alinea prvega odstavka 5. člena tako, da glasi:
"- občinski sekretariat za okolje in prostor, ki ima v svoji sestavi upravno organizacijo za urbanistično načrtovanje;"
V prvem odstavku 5. člena se osma alinea "občinska upravna organizacija – Zavod za planiranje", črta.
Na koncu sedme alinee prvega odstavka 5. člena se "podpičje" nadomesti s "piko".
3. člen
Za drugim odstavkom 5. člena odloka se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
"Za dejavnosti, ki so z odlokom občinske skupščine določene kot dejavnosti družbenega pomena na področju, materialne infrastrukture se v okviru sekretariata za okolje in prostor lahko organizira režijski obrat kot direkcija ali druga oblika uprave."
4. člen
Spremeni se 10. člen tako, da glasi: "Občinski sekretariat za okolje in prostor opravlja upravne in druge naloge, ki se nanašajo na:
– varstvo okolja;
– urejanje prostora;
– urejanje naselij in drugih posegov v prostor;
– graditev objektov:
– premoženjsko pravne zadeve;
– komunalno, stanovanjsko, cestno in vodno gospodarstvo.
Upravna organizacija za urbanistično načrtovanje, kot notranja organizacijska enota v sestavi občinskega sekretariata za okolje in prostor, opravlja strokovno tehnične naloge s področja urejanja naselij in drugih posegov v prostor, ki se nanašajo na:
– pripravo lokacijske dokumentacije ter nanjo pridobivanje soglasij ustreznih organov, organizacij in skupnosti;
– dajanje informacij o možnih lokacijah za graditev in drugih posegov v prostor;
– zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o rabi prostora in posegih v prostor;
– izvajanje drugih nalog v okviru upravnega organa v čigar sestavi je."
5. člen
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
"Občinski sekretariat za okolje in prostor z aktom o sistemizaciji delovnih mest upravnega organa določi naziv in razpored del in nalog upravne organizacije v svoji sestavi z njihovim opisom, pogoje za opravljanje posameznih del in nalog ter skupno število delavcev, potrebnih za opravljanje del in nalog upravne organizacije."
6. člen
Za 22. členom se doda novi drugi in tretji odstavek, ki glasita:
"Občinski sekretariat za okolje in prostor prevzame opremo, sredstva in delavce Zavoda za planiranje kot prejšnje upravne organizacije, nepremičnine prejšnje upravne organizacije pa občina Žalec."
Upravna organizacija v sestavi občinskega sekretariata za okolje in prostor prične z delom 1. 11. 1993 in s tem dnem preneha obstojati prejšnja upravna organizacija – Zavod za planiranje.".
7. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400/001/93
Žalec, dne 30. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti