Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2084. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v občini Vrhnika, stran 2838.

Na podlagi 4. in 111. člena Stanovanjskega Zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 241. člena Statuta Občine Vrhnika, je Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika na svoji seji dne 29/9-1993 sprejel
PRAVILNIK
o oddaji službenih stanovanj v občini Vrhnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kategorija službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti občine, namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti z območja občine Vrhnika.
Službena stanovanja so:
– stanovanja, katerih lastnik je po 111. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 65. členu Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) postala občina Vrhnika in so na dan uveljavitve tega pravilnika prazna oziroma uporabniki stanovanj nimajo stanovanjske pravice;
– stanovanja, ki se bodo gradila, kupila ali pridobila z adaptacijo kot službena stanovanja;
– stanovanja, ki jih IS SO Vrhnika s sklepom prekvalificira v službena stanovanja.
3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem Izvršni svet občine Vrhnika za določen čas vezan za zadovoljevanje službenih potreb.
4. člen
Upravičenec ne more pridobiti službenega stanovanja, če ima sam ali njegov ožji družinski član v lasti ali najemu stanovanje, ki ustreza standardom iz 6. člena tega pravilnika.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ
5. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
+---------------------------------------------------+------+
|Pomembnost delovnega mesta:            | točk|
+---------------------------------------------------+------+
|- direktor, predstojnik, funkcionar        |  35|
+---------------------------------------------------+------+
|- vodja oddelka, službe,              |  30|
+---------------------------------------------------+------+
|delavec s posebnimi pooblastili          |   |
|in odgovornostmi                  |  25|
+---------------------------------------------------+------+
|- strokovni delavec                |  20|
+---------------------------------------------------+------+
|Stopnja strokovne izobrazbe:            |   |
+---------------------------------------------------+------+
|- VII/2 stopnja ali več              |  15|
+---------------------------------------------------+------+
|- VII/1 stopnja                  |  13|
+---------------------------------------------------+------+
|- VI/2 stopnja                   |  11|
+---------------------------------------------------+------+
|- VI/1 stopnja                   |  10|
+---------------------------------------------------+------+
|- V stopnja                    |   8|
+---------------------------------------------------+------+
|Delovna doba                    |   |
+---------------------------------------------------+------+
|- do 2 let                     |   5|
+---------------------------------------------------+------+
|- od 2 do 5 let                  |  10|
+---------------------------------------------------+------+
|- od 5 do 8 let                  |  15|
+---------------------------------------------------+------+
|- od 8 do 12 let                  |  20|
+---------------------------------------------------+------+
|- nad 12 let                    |  25|
+---------------------------------------------------+------+
V primeru, da dva ali več kandidatov dosežejo enako število točk na podlagi zgoraj navedenih kriterijev, se upošteva določilo 4. člena Pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v občini Vrhnika (Naš časopis, oktober 1992).
III. STANOVANJSKI STANDARDI
6. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo praviloma naslednji maksimalni standardi:
+--------------------+--------------------+
|Število       |  Stanovanjska  |
|družinskih članov  |  površina do m2  |
+--------------------+--------------------+
|1          |     32     |
+--------------------+--------------------+
|2          |     45     |
+--------------------+--------------------+
|3          |     58     |
+--------------------+--------------------+
|4          |     70     |
+--------------------+--------------------+
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za največ 15 m2. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: kuhinjo, sobe, kabinete, shrambo, sanitarije in predsobo.
7. člen
Če ni na razpolago ustreznega stanovanja po normativih določenih v 6. členu tèga pravilnika, lahko izvršni svet dodeli tudi stanovanje, ki ne dosega ali presega standardno stanovanje, če s tem soglaša upravičenec.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
8. člen
Izvršni svet sprejme v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja sklep o razpisu, ki se javno objavi na oglasni deski Skupščine občine Vrhnika. O poteku razpisa se obvesti tudi organizacije, navedene v 2. členu tega pravilnika, ki ga objavijo na svojih oglasnih deskah.
9. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj;
– upravičence do najema službenih stanovanj;
– rok, do katerega je potrebno vložiti prijave;
– pogoje za pridobitev službenega stanovanja;
– naslov, na katerega se pošlje prijava;
– način objave odločitve o dodelitvi službenega stanovanja v najem.
10. člen
Upravni organ obvesti udeležence razpisa o dopolnitvi nepopolnih vlog. Udeleženci razpisa so dolžni nepopolne vloge dopolniti v osmih dneh po obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne zavržejo.
11. člen
Upravni organ pristojen za stanovanjske zadeve na podlagi prispelih vlog pripravi predlog razdelitve službenih stanovanj v najem ob upoštevanju osnov in meril iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
12. člen
Na predlog upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve, sprejme sklep o dodelitvi stanovanja izvršni svet in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
13. člen
Na sklep izvršnega sveta je možen ugovor v roku 15 dni od dneva vročitve. O ugovoru odloča IS SO Vrhnika.
14. člen
Po pravnomočnem sklepu o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene izvršni svet z najemnikom pogodbo, s katero uredi medsebojne odnose ter pri tem upošteva določila tega pravilnika ter določbe stanovanjskega zakona.
15. člen
Izvršni svet lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez. razpisa v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar je zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov ogroženo izvajanje nalog upravičencev.
16. člen
Če upravičenci iz 2. člena nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj, ostanejo le-ta nedodeljena. Izvršni svet lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo.
Po poteku te dobe so upravičenci dolžni stanovanje vrniti.
17. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višino najemnine določi s sklepom Izvršni svet SO Vrhnika, vendar najemnina ne more biti nižja od neprofitne najemnine.
VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
18. člen
Najemno razmerje preneha:
– s pretekom roka, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba;
– kadar delavcu, ki mu je bilo dodeljeno stanovanje, iz kakršnega koli razloga preneha delavno razmerje (tudi če se upokoji);
– kadar trajno preneha uporabljati stanovanje;
– če najemnik ne živi v stanovanju več kot 3 mesece;
– v drugih primerih navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
Upravičenec je dolžan v roku 30 dni od prejema pisne odpovedi izvršnemu svetu izročiti prazno stanovanje, v stanju kot ob prevzemu.
19. člen
Pravica do začasne uporabe občinskega službenega stanovanja ni prenosljiva in v nobenem primeru ne preide na ostale uporabnike stanovanja.
Če upravičenec umre oziroma se upokoji, rok za izpraznitev stanovanja uporabnikom ne more biti krajši od šest mesecev in ne daljši od enega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
21. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/5-362-81/93
Vrhnika, dne 29. septembra 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Vrhnika
Vili Granda l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti