Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2081. Odlok o spremembah lokacijskega načrta za del območja Tržaške ceste oziroma Ljubljanske ceste od križišča pri Črnem orlu do uvoza v industrijsko cono v Sinji gorici na Vrhniki, stran 2835.

Skupščina občine Vrhnika je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in RS 26/90) ter 202. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86, 2/87) na seji zbora krajevnih skupnosti, dne 16. 9. 1993, družbenopolitičnega zbora, dne 22. 9. 1993 in na seji zbora združenega dela, dne 23. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah lokacijskega načrta za del območja Tržaške ceste oziroma Ljubljanske ceste od križišča pri Črnem orlu do uvoza v industrijsko cono v Sinji gorici na Vrhniki
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe lokacijskega načrta za del območja Tržaške ceste oziroma Ljubljanske ceste od križišča pri Črnem orlu do uvoza v industrijsko cono v Sinji gorici na Vrhniki (Uradni list SRS, št. 35/89) (Biro Primis, št. projekta 24/89).
2. člen
Spremembe lokacijskega načrta temelje na spremenjenih pogojih lastnika magistralne ceste M-10, Republiške uprave za ceste ter spremenjenih prostorskih razmerah in so naslednje:
– sprememba režima zavijalnih in voznih pasov
– sprememba izvozov, lokalnih cest in funkcionalnosti površin objektov
– sprememba režima peščevih površin in kolesarskih stez
– sprememba lokacij avtobusnih postaj
3. člen
Spremembe lokacijskega načrta se nanašajo na naslednje profile (P) ureditvene situacije M 1: 500, ki določa rešitve v zvezi s funkcijo in položajem naprav in njihovim vplivom na obstoječe naprave in okolje:
P 4 – P 6 Priključek na magistralno cesto je dvopasovna cesta brez razvrstilnih pasov.
P 11 – P 12 Ureditev obstoječega priključka ceste iz Sinje gorice (1. faza)
P 15 – P 18 Ureditev križišča se izvaja v 2. fazi.
P 29 – P 32 Ureditev križišča se izvede v okviru zatečenega stanja.
P 41 – P 42 Priključek na magistralno cesto je dvopasovna cesta brez razvrstilnih pasov.
P 44 – P 46 Za potrebe dovoza v Podjetniško obrtno cono bo izvedena dovozna cesta. Priključek Opekarske ceste se izvede v okviru zatečenega stanja.
P 66 – P 68 Lokacija odcepa na avtocesto je obstoječa. Prestavljena bosta obstoječi prehod za pešce in kolesarska steza.
P 58 – P 69 Jelovškova cesta se spremeni v enosmerno cesto.
P 74 – P 76 Križišče se izvede brez razvrstilnih pasov.
4. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
Lokacijski načrt obsega preureditev Tržaške ceste in Ljubljanske ceste od avtobusnega postajališča pri Mahtovi do uvoza v industrijsko cono v Sinji gorici. Dolžina odseka znaša ca. 1.680 m. Predvidena je ureditev dvopasovnega vozišča s tretjim pasom za levo zavijanje, kolesarske steze in peš poti, križišč in cestnih priključkov ter avtobusnih postajališč za primestno povezavo. Trasa novega vozišča poteka po obstoječi, z minimalnim odmikom osi na nekaterih delih odseka, zaradi izvedbe zavijalnih pasov.
Območje križišča MC 1/10 Vrhnika – Ljubljana z RC 324 Vrhnika – Borovnica je zasnovano kot nivojsko križanje dvopasovnih cest s svetlobno signalnimi napravami.
Na Tržaški cesti so določeni pasovi za levo zavijanje.
Kolesarska steza je na obeh straneh ceste ločena od motornega prometa z robnikom in zelenico.
Križišče na območju priključka na avtocesto je zasnovano kot nivojsko križanje dvopasovnih cest, brez svetlobnih signalnih naprav. Na magistralni cesti je pred križiščem v obeh smereh predviden tretji pas za zavijanje v levo.
Jelovškova cesta se na odseku od M-10 do križišča z Delavskim naseljem spremeni v enosmerno cesto (smer vožnje: M-10 – Delavsko naselje).
Predvidena cesta, ki bo na severozahodni strani območja stanovanjskega kompleksa Vrtnarija (objekti za storitvene dejavnosti in Podjetniško obrtna cona) povezovala dovozne ceste skozi omenjena območja, se na M 10 priključi z izvedbo nivojskega križišča brez razvrstilnih pasov.
Cestna povezava stanovanjskega kompleksa Vrtnarija se obravnava kot zatečeno stanje nivojskega križanja cest brez razvrstilnih pasov.
Priključek Kolodvorske ceste se uredi z nivojskim križanjem dvopasovnic.
Priključek ceste iz Sinje gorice na M 10 se izvede fazno.
Prva faza: Nivojsko križanje cest z razvrstilnimi pasovi na M 10 se uredi na obstoječi lokaciji.
Druga faza: Križišče se prestavi za ca. 80 m proti Vrhniki in se izvede kot nivojsko križanje cest z razvrstilnimi pasovi.
Priključek ceste iz industrijske cone (obrat Ščetinarne) se izvede kot nivojsko križanje z razvrstilnimi pasovi na M 10.
Vozišče preurejene M 10 je na obravnavanem odseku dvopasovno s spremljajočo obojestransko zelenico, enosmerno kolesarsko stezo in peš potjo. Širina voznega in zavijalnega pasu je min. 3,25 m. Kolesarska steza je široka 1,50 m in od vozišča ločena z dvignjenim robnikom in 0,75 m širokim zelenim pasom.
Peš pot je široka min. 1,75 m in na odsekih določenih v grafični prilogi (v križiščih) ločena od kolesarske steze z 0,06 m visokim robnikom, drugače pa sta v istem nivoju, vizuelno ločeni med sabo z vgrajenimi granitnimi kockami.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3/6-352-09/89
Vrhnika, dne 24. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti